Yayınevleri

Ödeme Seçenekeleri

Kargonuz Bizden

Üye Girişi

E-Posta
Şifre

Son İncelenen Ürünler

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Şifre

Miras Hukuku Ali İhsan Özuğur

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Miras Hukuku Ali İhsan Özuğur

"Miras Hukuku Ali İhsan Özuğur"

 • Ürün Fiyatı
 • 133.00 TL
 • Piyasa Fiyatı
 • 140.00 TL
 • Havale ile
 • 131.67 TL
 • Stok
 • 500
 • Yayınevi
 • Yazar
Adet
Favori Ürünlerinize Ekleyin


Ürün Etiketleri
Özellikler
Yorumlar
Taksitler
İlgiliLinkler
İlgiliÜrünler

Feraiz ve Tevsii İntikal Yasaları
Miras Hukuku ile İlgili Temel Kural ve Kavramlar
Mirasta Halefiyet
Miras Hukukunun Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması
Mirasçılık Sıfatının Kazanılması, Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları
Mirasçılık Sıfatının Yitirilmesi -Mirası Red, Mirastan Feragat, Iskat, Mahrumiyet-
Mirasçılık Belgesi - Mirasçılık Belgesinin İptali
Miras Paylarının Devri - Pay Devrinin Şekli - Hukuki Sonuçları
Miras Ortaklığı - Miras Ortaklığı İçin Temsilci Atanması
İştirak Halinde Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Dönüştürülmesi
Miras Sebebiyle İstihkak Davaları
Mirasçı ve Mansup Mirasçıların Miras Bırakanın Borçlarından Sorumluluğu
Ölüme Bağlı Tasarruflar, Vasiyetnameler, Miras Mukaveleleri
Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu, İptali ve Hükümsüzlüğü
Vasiyeti Tenfiz Memuru
Mirasın Taksimi, Taksimi Mümkün Olmayan Tereke Malları
Miras Taksim Sözleşmeleri - Taksimin Feshi
Mirasçıların Taksimden Sonra Birbirlerine ve Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumlulukları
Milletlerarası Sözleşmeler
Mirasla İlgili Yasalar - Yönetmelikler. 

Miras Hukuku, kişinin ölümünden sonra mal varlığı ve haklarının kime ait olacağını, bu mal ve hakların miras bırakanın iradesine ve kanuna uygun hakça ve düzenli bir şekilde mirasçılara ve mirasçı atanan kişilere, lehine belirli mal vasiyetinde bulunulan kişi veya kişilere geçişini, miras bırakanın borçlarının kimin tarafından ödeneceğini, mirasçıların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk kurallarının birleşimidir. 
472 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 17 nci maddesi, -Mirasçılık ve mirasın geçişi, mirasbırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. - hükmünü getirmiştir. 
O halde, bu Hukuk dalını, Türk Kanunu Medenisinin yürürlüğe girişinden önce, Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden sonra ve Türk Medeni Kanunu yürürlük tarihin-den sonra olmak üzere üç bölümde incelemek gerekmektedir. 
Miras bırakanların ölüm tarihlerine göre, Feraiz Hukuku, İntikal Kanunları, Türk Kanunu Medenisi ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 
Miras Hukukunun uygulanmasının yer ve zaman bakımından farklılıklar göstermesi, kuram ve kavramların çeşitliliği, karmaşıklığı, uygulama zorlukları karşısında uyuşmazlık-ların çözümü çoğu kez Yargıtay İçtihatlarına bağlanmıştır. 
İşte bu bağlamda hukukçu ve hukuk uygulayıcılarına faydalı olmak düşüncesiyle, miras bırakanların ölüm tarihlerine göre, uygulanacak hukuk kurallarının ve ilgili konuların tarih sırasına göre açıklanması, kamu ile ilgili Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları, Hukuk Genel Kurulu ve Daire Kararları içerdiği konulara göre özetlenmiş, her bölüm sonun-da da uygulamaya yönelik içtihatlar incelenmeye sunulmuştur. 
Diğer taraftan aynı amaçla, Miras Hukukunu yakından ilgilendiren uygulamada başvurulması gereken kanun ve yönetmeliklerde meslektaşlarımızın ve okuyucuların istediği konuda kısa zamanda ve özlü bilgi edinmesi için bir arada toplanmış, kitabın hazırlanmasında bilim adamlarının, hukuk uygulayıcılarının değerli fikirlerinden de yararlanılmıştır.


 • MİRASÇILIK VE MİRASIN GEÇİŞİ MİRASBIRAKANINÖLÜMÜ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLANHÜKÜMLERE GÖRE BELİRLENİR 4722 SK. md. 17
 •  
 • MİRAS HUKUKU VE BU HUKUK İLE İLGİLİ TEMEL KURAL VE KAVRAMLAR-1
 • Miras Hukuku-1
 • MİRAS HUKUKUNUN KAVRAMLARI-2
 • Miras Bırakan -Muris--2
 • Mirasçı-2
 • a- Kanuni Mirasçı veya Mirasçılar-3
 • b- Mansup Mirasçılar - Mirasçı Atanması-4
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUF-5
 • MİRAS HUKUKUNDA HALEFİYET-6
 • 1- Külli Halefiyet-6
 • 2- Cüzi Halefiyet-7
 • Terekenin Kazanılma Şekli-7
 • -23 Şubat 1330 Tarihli Osmaniyede bulunan Ecnebilerin Hukuk ve Vezaifi Hakkında Kanun--8
 • MİRASÇILARA GEÇMEYEN HAK VE MAL VARLIKLARI İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER-9
 • MİRAS HUKUKUNUN ZAMAN VE YER BAKIMINDAN UYGULANMASI-11
 • SAKIT HANEDAN MENSUPLARININ DURUMU-16
 • HİLAFETİN İLGASINA VE HANEDAN OSMANİYENİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HARİCİNE ÇIKARILMASINA DAİR 431 SAYILI KANUN-16
 • TAŞINIR MALLAR YÖNÜNDEN MİRASIN GEÇİŞİ-17
 • Karşılıklılıkla ilgili 1062 Sayılı Kanun Madde 1-19
 • Karşılıklılıkla ilgili 442 Sayılı Köy Kanunu Madde 87-19
 • Karşılıklılıkla ilgili 2644 Sayılı Tapu Kanunu Madde 35-19
 • Tapu Kanunun 35 nci maddesi 3. 7. 2003 Tarih 4916 Sayılı Kanunla değiştirilmiştir-20
 • Karşılıklılıkla ilgili 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Madde 1-23
 • SURİYE UYRUKLULARLA İLGİLİ ALINAN TEDBİRLER-24
 • AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ YÖNÜNDEN-25
 • İNGİLİZ VATANDAŞLARI YÖNÜNDEN-25
 • KANADA VATANDAŞLARI YÖNÜNDEN-25
 • BELÇİKA-AVUSTURYA VATANDAŞLARI YÖNÜNDEN-25
 • İRAN VATANDAŞLARI YÖNÜNDEN-25
 • DİĞER ÜLKE VATANDAŞLARI YÖNÜNDEN-26
 • MÜLTECİLER YÖNÜNDEN-26
 • VATANSIZLAR YÖNÜNDEN MİRASIN İKTİSABI-26
 • TAŞINMAZ EDİNİMİ KONUSUNDA TÜRKİYE İLE ARASINDA KARŞILIKLILIK BULUNAN ÜLKELER-26
 • 5444 SAYILI TAPU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN UYARINCA VATANDAŞLARI TAŞINMAZ EDİNEMEYEN ÜLKELER-26
 • VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILANLARIN DURUMU-26
 • TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAYBI HALİNDE MİRASÇILIK-28
 • Vatandaşlığı Kaybedenlerin Hukuki Durumu-28
 • Vatandaşlığı İptalin Neticesi-28
 • KARŞILIKLILIK VE VATANDAŞLIK İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-29
 •  
 • ÜÇÜNCÜ KİTAP MİRAS HUKUKU
 • BİRİNCİ KISIM MİRASÇILAR
 • BİRİNCİ BÖLÜM YASAL MİRASÇILAR
 • A. -Kan hısımları-38
 • I. -Altsoy-38
 • İLERDE DOĞACAK ÇOCUĞUN MİRASÇILIĞI-40
 • İKİNCİ ZÜMRE MİRASÇILARI-40
 • ÜÇÜNCÜ ZÜMRE MİRASÇILARI-42
 • EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUKLARIN MİRASÇILIĞI-43
 • SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI-44
 • GAİPLİK VE GAİPLİK HALİNDE MİRASIN İNTİKALİ-46
 • Gaiplik kararı istenmesi-46
 • ÖLÜM TEHLİKESİ-47
 • ÖLÜMÜN PEK MUHTEMEL GÖRÜLMESİ ÖLÜM HAKKINDA KUVVETLİ OLASILIK-47
 • GAİPLİK KARARINDA YETKİLİ MAHKEME-47
 • GAİPLİK KARARINDA GÖREVLİ MAHKEME-47
 • GAİPLİK KARARINDA DAVACILAR-48
 • GAİPLİK KARARINDA YARGILAMA USULÜ-48
 • GAİPLİĞİN MİRASIN İNTİKALİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ-48
 • MİRASÇILARIN TEMİNAT VERMESİ-48
 • TEMİNAT GÖSTERME SÜRELERİ-49
 • GAİBİN ORTAYA ÇIKMASI HALİNDE GERİ VERME BORCU-49
 • MİRASÇININ GAİP OLMASI HALİNDE MİRASIN İNTİKALİ - GAİBE DÜŞEN MİRAS-50
 • GAİBİN HEM MİRAS BIRAKAN HEM MİRASÇI OLMASI HALİNDE MİRASIN İNTİKALİ-51
 • HAZİNENİN TALEBİ İLE GAİPLİK KARARI VERİLMESİ VE GAİBİN MALLARININ HAZİNEYE İNTİKALİ-51
 • HAZİNE VE KURUMLARIN MİRASÇILIĞI-53
 • Devletin -Hazinenin- Mirasçılığı-53
 • Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumunun Mirasçılığı-54
 • MİRASIN AÇILMASI - MİRASIN AÇILDIĞI YER - MİRASIN MİRASÇILARA GEÇMESİ-54
 • GAİPLİK KARARI-58
 • Dava Şartları-58
 • Gaiplik Kararının Hukuki Sonuçları-58
 • GAİPLİKLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-59
 • MİRASÇILIK EHLİYETİ-59
 • A- Hayatta Olmak-59
 • B- Hak Ehliyeti Olması-61
 • DEVLETLER HUKUKUNA GÖRE HAK EHLİYETİ-62
 • MİRASÇININ VATANDAŞLIĞI KAYBETMESİ HALİNDE MİRAS-63
 • VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILANLARIN MİRASÇILIĞI-63
 • TÜRK VATANDAŞLIĞININ İPTALİ HALİNDE MİRAS-64
 • MİRASIN AÇILMASI VE MİRASÇILIĞA HAK EHLİYETİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-64
 • MİRASÇILIK SIFATININ YİTİRİLMEMESİ VE MİRASTAN YOKSUNLUK SEBEPLERİNİN BULUNMAMASI-80
 • MİRAS HAKKINDAN ISKAT - MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA-81
 • CEZAİ -OLAĞAN- MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA-81
 • MİRAS BIRAKANIN MİRASÇIYI AF ETMESİ-82
 • OLAĞAN MİRASÇILIKTAN ÇIKARMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI-83
 • OLAĞAN MİRASÇILIKTAN ÇIKARMAYA İTİRAZ-84
 • Genel olarak mirasçılıktan çıkarmaya itiraz nedenleri - iptal davası-84
 • Özel olarak mirasçılıktan çıkarmaya itiraz nedenleri-84
 • A- Tenkis davası-84
 • KORUYUCU MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA-85
 • BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ SEBEBİYLE MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA KORUYUCU MİRASÇILIKTAN ÇIKARMANIN KOŞULLARI-85
 • KORUYUCU MİRASÇILIKTAN ÇIKARMANIN HÜKÜMLERİ-86
 • KORUYUCU MİRASÇILIKTAN ÇIKARMANIN HÜKÜMSÜZ HALE GELMESİ-86
 • MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-86
 • MİRASTAN FERAGAT-110
 • MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ-111
 • MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPIMINDA EHLİYET-112
 • MİRAS SÖZLEŞMESİ VE MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ-112
 • MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ-113
 • A- Mirastan Bir Karşılık Alarak Feragat-113
 • B- Mirastan Bir Karşılık Almaksızın Feragat-113
 • FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI-113
 • MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ-113
 • MİRASTAN FERAGATİN ALTSOYA ETKİSİ-114
 • FERAGATTEN YARARLANACAK KİŞİLER-114
 • a- Feragatin belli kişi veya kişiler yararına yapılmaması-114
 • b- Mirastan feragatin belli kişi veya kişiler yararına yapılması-114
 • c- Mirastan Feragat Sözleşmesinin benzeri hukuki muamelelerden farkları-115
 • MİRASTAN BİR KARŞILIK ALINARAK YAPILAN FERAGAT TENKİS İLİŞKİSİ-115
 • MİRASTAN BİR KARŞILIK ALINARAK YAPILAN FERAGATTE MİRAS BIRAKANIN ALACAKLILARININ TALEP HAKKI-115
 • FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ-116
 • A- Mirastan Feragat Sözleşmesinin Feshi-116
 • B- Feragat Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü-116
 • MİRASTAN FERAGATTE GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR-117
 • MİRASTAN FERAGAT İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-118
 • MİRASIN REDDİ-127
 • Mirasın Hakiki Reddi -Gerçek Red--129
 • MİRASI GERÇEK RED HAKKININ DÜŞMESİ-130
 • a--Mirasçı mirası kayıtsız şartsız, açık ve net bir şekilde kabul etmişse bir daha mirası reddedemez, bu hakkı kullanamaz. -130
 • b--Mirasçının mirası zımnen kabulü-130
 • c--Mirasçının mirası red süresini geçirmesi nedeniyle mirası red hakkını yitirmesi-130
 • d--Atanmış mirasçılar için mirası red süresinin başlangıcı-131
 • e--Terekenin yazımında tedbir olarak deftere geçirilmesi halinde mirası red süresinin başlangıcı-131
 • f--Haklı nedenlerin mevcudiyeti halinde, üç aylık hak düşürücü süre Sulh Mahkemesince değiştirilebilir mi? Yeni bir süre verilebilir mi?-131
 • g--Mirasçının mirası reddetmeden ret süresi içinde ölmesi halinde ret hakkının kullanılması ve süresi-132
 • MİRASIN REDDİ İLE İLGİLİ TÜZÜK HÜKÜMLERİ-132
 • MİRASIN HAKİKİ REDDİNDE GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR-133
 • MİRASIN HAKİKİ REDDİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-135
 • MİRASÇILARIN DEFTER TUTMA TALEBİ-154
 • Mirasın Tutulan Defter Gereğince Kabulü-154
 • RESMİ DEFTER TUTMA-155
 • Resmi Defter Tutulmasını Kimler İsteyebilir-155
 • Resmi Defter Tutulmasında Yetkili Mahkeme-155
 • Defter Tutma Talebi Süresi-155
 • Defter Tutma Masrafları-155
 • Resmi Defter Tutulma İşlemleri-155
 • Alacak ve Borçluların İlan Yolu İle Daveti-156
 • RESMİ DEFTER TUTMA İLE İLGİLİ TÜZÜK HÜKÜMLERİ-157
 • RESMİ DEFTER TUTMA İŞLEMİ SIRASINDA MİRASÇILARIN HUKUKİ DURUMU VE İDARESİ-158
 • İCRA TAKİBİ DAVA VE ZAMANAŞIMI-159
 • Defter Tutma Süresince Alacaklıların Durumu-159
 • Resmi Deftere Kayıt Süresinin Sona Ermesi-159
 • Resmi Defter Tutmanın Sonuçları Ve Hukuki Hükümleri-159
 • Tutulan Defter Gereğince Mirası Kabul Eden Mirasçının Murisin Borçlarından Sorumluluğu-160
 • Mirasın Tutulan Defter Gereğince Kabulünde Nazara Alınacak Hususlar-161
 • MİRASIN TUTULAN DEFTER GEREĞİNCE KABUL VE REDDİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-163
 • MİRASIN HÜKMEN REDDİ-165
 • MİRASIN HÜKMEN REDDİNDE GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR-166
 • MİRASIN HÜKMEN REDDİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-167
 • MİRASIN REDDİ HÜKÜMLERİ-178
 • 1--Mirası reddin, reddeden mirası yönünden sonuçları-178
 • 2--Mirası reddin reddolunan miras hakkı bakımından sonuçları-178
 • a--Kanuni mirasçılardan birinin mirası reddetmesinin hukuki sonuçları-reddeden mirasçının hissesi-178
 • b--Atanmış mirasçıların mirası reddetmeleri-179
 • c--Belirli mal vasiyetlerinde vasiyet alacaklısının mirası reddetmesinin sonuçları-179
 • ç--En yakın bütün kanuni mirasçıların mirası reddetmesi-179
 • d--Mirasın miras bırakanın altsoyunun tümü tarafından reddedilmesi - Mirasın sağ kalan eşe geçmesi-180
 • e--Sonra gelen mirasçılar yararına ret-181
 • MİRASI RED HALİNDE MİRAS BIRAKANIN VE MİRASÇININ ALACAKLILARININ KORUNMASI MİRASI RED KARARININ İPTALİ-181
 • Reddeden Mirasçıların Alacaklılarını Koruma-182
 • Reddin İptali Davasının Koşulları-182
 • a- Reddin iptali davasının ilk koşulu-182
 • b- Reddin iptali davasının ikinci koşulu-182
 • c- Reddin iptali davasının üçüncü koşulu-182
 • d- Reddin iptali davasının dördüncü koşulu-182
 • Reddin İptali Davasında Taraflar-183
 • Reddin İptali Davasının Sonuçları-183
 • MİRASÇI TARAFINDAN MİRASIN REDDİ HALİNDE MİRAS BIRAKANIN ALACAKLILARININ KORUNMASI-183
 • MİRAS BIRAKANIN KEFALET SEBEBİYLE DEFTERE KAYDEDİLEN BORCUNDAN MESULİYETİ-185
 • MİRASIN RESMİ TASFİYESİ-185
 • RESMİ TASFİYE TALEP EDEBİLECEK OLANLAR-186
 • 1- Mirasçılardan Birinin Talebi-186
 • 2- Alacaklıların talebi üzerine Resmi Tasfiye-187
 • 3- Resmi Tasfiyenin Alacaklılarca İstenmesinde Süre-187
 • Mirasın en yakın tüm mirasçılar tarafından reddi-187
 • RESMİ TASFİYE TALEBİNİN İNCELENMESİ VE TASFİYE KARARI-188
 • Resmi Tasfiyenin Yapılması-188
 • a- Olağan usul ile tasfiye-188
 • b- İflas usulü ile tasfiye-189
 • Tasfiye Memurlarının Denetimi ve Sorumluluğu-189
 • Tasfiye Memurlarının Ücretleri-190
 • RESMİ TASFİYE İLE İLGİLİ TÜZÜK HÜKÜMLERİ-190
 • RESMİ TASFİYE SONUCU TEREKE -YAPILACAK İŞLEM--192
 • MİRASIN REDDİ VE RESMİ TASFİYE İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-193
 • TENKİS-219
 • TENKİS DAVASI-220
 • TENKİSTE GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR-221
 • MİRASTA DENKLEŞTİRME-223
 • MİRASTA DENKLEŞTİRME DAVALARINDA GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR-224
 • MİRASTAN YOKSUNLUK-227
 • MİRASTAN YOKSUNLUK SEBEPLERİ-228
 • 1--Kasten veya hukuka aykırı olarak miras bırakanın öldürülmesi veya öldürülmeye teşebbüs edilmesi-228
 • 2--Kasten veya hukuka aykırı olarak miras bırakanı sürekli şekilde ölüme bağlı bir tasarrufta bulunamayacak hale getirenler-228
 • 3--Aldatma, korkutma, zorlama sonucu miras bırakan ölüme bağlı bir tasarrufta bulunmaya mecbur kılınmış, veya ölüme bağlı tasarrufta bulunmak isteyen miras bırakanın aynı yollarla ölüme bağlı tasarruf yapmamaya zorlanmış veya yapılmış bir ölüme bağlı tasarruftan dönmeye zorlanması veya yapılmış bir ölüme bağlı tasarruftan dönmek isteyen miras bırakanın bu tasarruftan dönmesine, zorla, aldatma ve korkutma ile engel olunması hallerinde mirastan yoksunluk nedenleri gerçekleşir-229
 • 4--Miras bırakanın artık bir daha yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu kasten veya hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar-229
 • MİRASTAN YOKSUNLUĞUN HUKUKİ SONUÇLARI-229
 • a--Mirastan yoksunluk, yalnız yoksun olanı etkiler -TMK. md. 579/1--229
 • b--Mirastan yoksunluk nisbidir-230
 • c--Mirastan yoksunluk kendiliğinden hüküm ifade eder-230
 • d--Mirastan yoksunluk hükümleri hukuki hüküm ve sonuçlarını miras bırakanın ölüm anına kadar geriye yürütür-230
 • e--Mirastan yoksunluk bazı hallerde tasarruf edilebilir kısmı arttırır-230
 • MİRAS BIRAKANIN AFFI HALİNDE MİRASTAN YOKSUNLUK ORTADAN KALKAR-230
 • MİRASTAN YOKSUNLUKTA GÖZ ÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR-231
 • MİRASTAN YOKSUNLUK İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-232
 • MİRAS PAYININ DEVRİ-239
 • MİRAS PAYI ÜZERİNDE SÖZLEŞME-239
 • I--MİRASÇILAR ARASINDA YAPILAN MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ-239
 • Miras Payının Sağ Kalan Eşe Devri-240
 • Miras Payının Devrinde Göz Önünde Tutulacak Hususlar-243
 • Mirasçının Miras Payını Üçüncü Bir Şahsa Devri-245
 • Nefi ve Hasarın Geçiş Anı -Fayda ve zararın geçiş anı--246
 • Miras Payını Devralan Üçüncü Şahsın Miras Bırakanın Borçlarından Sorumluluğu-247
 • Üçüncü Şahsın Talep Hakkı İle İlgili Zaman Aşımı-247
 • II--MİRAŞÇININ MİRAS PAYINI ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSA DEVRİ HALİNDE GÖZ ÖNÜNDE TUTULACAK ÖNEMLİ HUSUSLAR-247
 • MİRASIN AÇILMASINDAN ÖNCE YAPILAN SÖZLEŞMELER-248
 • Miras Bırakanın Sağlığında Açılmamış Miras Payının Devri-248
 • Miras Bırakanın Katılımı ile Mirasçının Miras Payını Diğer Bir Mirasçıya Devri veya Üçüncü Şahsa Devri-248
 • Miras Bırakanın Devir Sözleşmesine Muvafakati-249
 • Açılmamış Miras Payının Devri ile İlgili Sözleşmenin Şekli-249
 • Açılmamış Bir Mirasta, Miras Payının Devri Halinde Miras Bırakan Yönünden Sözleşmeye Katılmanın veya İzin Vermenin Hukuki Sonuçları-250
 • Miras Bırakanın Açılmamış Miras Payının Devri Sözleşmesine Katılmaması veya Sonradan İzin veya Onam Vermemesinin Sonuçları-250
 • III--MİRAS BIRAKANIN SAĞLIĞINDA AÇILMAMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİNDE GÖZ ÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR-250
 • MİRAS PAYININ DEVRİ HALİNDE MİRAS BIRAKANIN BORÇLARINDAN SORUMLULUK-251
 • MİRAS PAYININ DEVRİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-252
 • MİRASIN MİRASÇILARA GEÇMESİ İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER-276
 • MİRASIN HÜKÜMLERİ-276
 • MİRASIN AÇILMASI-276
 • MİRASTAN TAM VE SAĞLAM OLARAK GEÇMESİ İLE İLGİLİ İHTİYAT TEDBİRLERİ-277
 • MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI KORUMA ÖNLEMLERİ-277
 • A. -Genel olarak-277
 • B. -Defter Tutma-277
 • C. -Mühürleme-277
 • TEREKENİN MÜHÜRLENMESİ VE DEFTERİNİN TUTULMASI-278
 • TEREKENİN RESMEN YÖNETİLMESİ-278
 • D. -Terekenin resmen yönetilmesi-278
 • I. -Genel olarak-278
 • II. -Görev, temsil ve sorumluluk-278
 • III. -Mirasçıların bilinmemesi-279
 • TEREKENİN RESMEN YÖNETİMİNİN SONA ERMESİ-280
 • MİRASÇILAR BELLİ DEĞİLSE HAK SAHİPLERİ İLE İLGİLİ ALINACAK TEDBİRLER-280
 • TEREKENİN TESBİT - DEFTERİNİN TUTULMASI - KORUNMASI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-281
 • MİRASÇILIK BELGESİ-294
 • GÖREVLİ MAHKEME-295
 • YETKİLİ MAHKEME-295
 • MİRASÇILIK BELGESİNİN NİTELİĞİ MİRASÇILIK SIFATINI YİTİRENLERİN MİRASÇILIK BELGESİ İSTEMESİ-295
 • YABANCILARIN TÜRKİYEDE MİRASÇILIK BELGESİ İSTEMELERİ-295
 • ATANMIŞ MİRASÇILARIN MİRASÇILIK BELGESİ ALMALARI-298
 • MİRASÇILIK BELGESİ ALMANIN HUKUKİ SONUÇLARI-298
 • MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ-299
 • VERASET İLAMI -MİRASÇILIK BELGESİ- VERİLMESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-299
 • MİRASÇILIK BELGESİ -VERASET İLAMI- İPTALİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-370
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR-383
 • A- Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar-383
 • a- Vasiyetname-383
 • b- Miras Sözleşmesi-384
 • B- Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar-384
 • ÖLÜME BAĞLI BAĞIŞLAMALARDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUF HÜKÜMLERİNE BAĞLANMIŞTIR-384
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN GEÇERLİLİK KOŞULLARI-384
 • A--Ölüme Balı Tasarruf Geçerli Olmalıdır-385
 • a--Vasiyetname Yapma Ehliyeti-385
 • b--Miras Sözleşmesi Yapma Ehliyeti-386
 • c--İrade beyanı serbest ve sıhhatli olmalıdır-387
 • d--Konunun hukuka ve ahlaka aykırı olmaması gerekir-387
 • e--Ölüme bağlı tasarrufların kanunen öngörülen şekillerde yapılması gerekir-387
 • B--Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Bir Teberru Yapması Gerekir-388
 • C--Yapılan Tasarruf, Serbest Tasarruf Oranını Aşmamalı, Aşsa Bile Tenkis Ettirilmemelidir-388
 • GEÇERLİLİK ŞARTLARI BULUNMAYAN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTAL ETTİRİLMEMESİ-388
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDAN MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ANLAŞMA İLE VEYA VASİYETNAME İLE ORTADAN KALDIRILMASI-389
 • MİRAS SÖZLEŞMESİNİN KENDİLİĞİNDEN KANUNEN -ÖLÜMLE- SONA ERMESİ-389
 • a--Belirli Mal Vasiyetinde Vasiyetnamenin Vasiyet Edilenin Miras Bırakandan Önce Ölümü Halinde Hükümsüzlüğü-389
 • b--Boşanma Halinde de-390
 • ORTAK VASİYETNAME-390
 • BİRLİKTE VASİYETNAME-390
 • KARŞILIKLI VASİYETNAME-390
 • KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-391
 • ŞEKLİ YÖNDEN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR VASİYETNAMELER-402
 • MİRAS SÖZLEŞMESİ-402
 • OKUMA YAZMA BİLENLERİN YAPABİLECEKLERİ RESMİ VASİYETNAME-404
 • A--Resmi Vasiyetname-404
 • a--Düzenlenmesi, -404
 • b--Memurun işlevi, -404
 • c--Tanıkların katılması, -404
 • B--İkinci safha-405
 • OKUYUP YAZMA BİLMEYENLER VEYA OKUMA VEYA İMZALAMA YOLUNA BAŞVURULMAKSIZIN DÜZENLENEN RESMİ VASİYETNAMELERE İLİŞKİN ŞEKİL-406
 • VASİYETNAMEYE İŞTİRAK EDECEK MEMUR VE VASİYETNAME TANIKLARINDA ARANAN NİTELİKLER-407
 • RESMİ VASİYETNAME TANZİMİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-408
 • RESMİ VASİYETNAME TANZİMİNDE GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR-418
 • MİRASBIRAKAN TARAFINDAN OKUNMAKSIZIN VE İMZALANMAKSIZIN DÜZENLENEN - OKUYUP YAZMA BİLMEYENLER VEYA OKUMA VEYA İMZALAMA YOLUNA BAŞVURULMAKSIZIN DÜZENLENEN RESMİ VASİYETLERDE GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR-419
 • KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-420
 • EL YAZISI İLE VASİYETNAME-433
 • a--Bütün vasiyetnamenin başından sonuna kadar vasiyetçinin el yazısıyla yazılmış olması şarttır-433
 • b--El yazılı vasiyetnamede tarih-434
 • c--İmza şartı-435
 • d--El yazılı vasiyetnamenin tevdii-435
 • e--Türk Kanunu Medenisindeki düzenleme aksine el yazılı vasiyetnamede yani 1. 1. 2002 tarihinden sonra düzenlenen el yazılı vesayetnamede düzenleme yerinin bulunmaması da el yazılı vasiyetnameyi geçersiz hale getirmeyecektir-435
 • EL YAZILI VASİYET TANZİMİNDE GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR-436
 • EL YAZISI VASİYETNAME İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-437
 • SÖZLÜ VASİYET-451
 • a--Son arzuları anlatma-451
 • b--Belgeleme-451
 • c--Hükümden düşme-451
 • SÖZLÜ VASİYET-452
 • a--Sözlü vasiyet yapılabilmesi için aşağıda belirtilen olağanüstü şartların gerçekleşmesi gerekir-452
 • b--Sözlü vasiyet yapılmasında olağanüstü durumlar yanında şekil şartlarının da gerçekleşmesi gerekir-452
 • aa--Vasiyetçinin uyması gereken şekil şartları-452
 • bb--Tanıkların yapmak zorunda oldukları muameleler-453
 • SÖZLÜ VASİYETİN HÜKÜMSÜZLEŞMESİ-455
 • SÖZLÜ VASİYETNAME TANZİMİNDE GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR-455
 • VASİYETNAME TANZİMİNDE ŞEKİL YÖNÜNDEN KANUNLAR İHTİLAFI-456
 • SÖZLÜ VASİYETNAME İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-456
 • VASİYETNAME ÇEŞİTLERİ - ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN ÇEŞİTLERİ-466
 • A--Genel olarak-466
 • B--Koşullar ve yüklemeler-466
 • C--Mirasçı atama-466
 • D--Belirli mal bırakma-466
 • E--Yedek mirasçı atama-467
 • F--Art mirasçı atama-467
 • I. -Belirlenmesi-467
 • II. -Art mirasçıya geçiş-467
 • III. -Güvence-467
 • IV. -Hükümleri-467
 • 1. -Ön mirasçı hakkında-467
 • 2. -Art mirasçı hakkında-467
 • G--Vakıf-467
 • H--Miras Sözleşmeleri-467
 • I. -Olumlu miras sözleşmesi-467
 • II. -Mirastan feragat sözleşmesi-468
 • 1. -Kapsamı-468
 • 2. -Hükümden düşmesi-468
 • 3. -Tereke alacaklılarının hakları-468
 • VASİYETİN ÇEŞİTLERİ-468
 • VASİYETİN HÜKÜMLERİ-469
 • 1--Vasiyet borçları-469
 • 2--Vasiyet alacağı doğumu ve yerine getirilmesi-469
 • Özel durumlar-469
 • Zamanaşımı-469
 • Alacaklıların durumu-469
 • Tenkis ve geri isteme-469
 • a- Vasiyet alacağı miras bırakanın ölümü ile kendiliğinden doğar. Fakat bu alacağın muaccel olması istenebilir hale gelmesi için vasiyet borçlusu mirasçının mirası kabul etmesi veya red hakkının düşmesi gerekir. -470
 • b- Vasiyet olunan şeyin teslimi-470
 • c- Vasiyet borcunun tenkisi-471
 • VASİYETNAMENİN TEVDİ EDİLMESİ VE AÇILMASI VASİYETNAME İLE İLGİLİ İŞLEMLER-471
 • I. -Teslim görevi ve alınacak önlemler-471
 • II. -Vasiyetnamenin açılması-471
 • III. -İlgililere Tebliğ-471
 • VASİYETNAMENİN TESLİMİ -TEVDİ EDİLMESİ--472
 • VASİYETNAMENİN AÇILMASI-472
 • Tüzüğün vasiyetname açılması ile ilgili hükümleri-472
 • VASİYETNAME ÖRNEĞİNİN TEBLİĞİ-473
 • VASİYETNAMENİN TENFİZİ -AÇILMASI--473
 • VASİYETNAMENİN AÇILMASI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-474
 • MİRAS SÖZLEŞMESİ-494
 • I. -Şekli-494
 • II. -Ortadan kaldırılması-494
 • 1--Sağlar arasında-494
 • a--Sözleşme veya vasiyetname ile-494
 • b--Sözleşmeden dönme yolu ile-494
 • 2--Miras bırakandan önce ölme-495
 • c. -Tasarruf edilebilir kısmın daralması-495
 • MİRAS SÖZLEŞMESİ-495
 • a--Okuma yazma bilenler hakkında miras sözleşmesi tanzimi-495
 • b--Okuma yazma bilmeyenler hakkında miras sözleşmesi tanzimi-496
 • MİRAS SÖZLEŞMESİ TANZİMİNDE NAZARA ALINACAK HUSUSLAR-496
 • MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ORTADAN KALDIRILMASI-497
 • MİRAS SÖZLEŞMESİNİN BİR TARAFLI İRADE BEYANI İLE ORTADAN KALDIRILMASI-497
 • MİRAS SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-498
 • MADDİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR-504
 • MİRASÇI ATANMASI-504
 • BELİRLİ MAL VASİYETİ-504
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN ÇEŞİTLERİ-504
 • A. -Genel olarak-504
 • B. -Koşullar ve Yüklemeler-504
 • C. -Mirasçı atama-504
 • D. -Belirli mal bırakma-504
 • I. -Konusu-504
 • II. -Teslim borcu-504
 • III. -Tereke ile ilgisi-504
 • E. -Yedek mirasçı atama: -Alelade ikame--505
 • F. -Art mirasçı atama: -Fevkalade ikame--505
 • I. -Belirlenmesi-505
 • II. -Art mirasçıya geçiş-505
 • III. -Güvence-505
 • IV. -Hükümleri-505
 • 1--Ön mirasçı hakkında;-505
 • 2--Art mirasçı hakkında;-505
 • G. -Vakıf-505
 • H. -Miras Sözleşmeleri-505
 • I. -Olumlu miras sözleşmesi-505
 • II. -Mirastan feragat sözleşmesi-506
 • 1--Kapsamı-506
 • 2--Hükümden düşmesi-506
 • 3--Tereke alacaklılarının hakları-506
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN ÇEŞİTLERİ MADDİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR-506
 • 1--MİRASÇI ATAMA-506
 • 2--BELİRLİ MAL BIRAKMA-507
 • MİRASÇI ATANMASI İLE BELİRLİ MAL VASİYETİ ARASINDAKİ FARKLAR-508
 • BELİRLİ MAL VASİYETİNİN YERİNE GETİRİLMESİ-509
 • BELİRLİ MAL VASİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE YETKİLİ MAHKEME-510
 • KENDİSİNE BELİRLİ MAL VASİYETİNDE BULUNULANLARIN AÇACAKLARI DAVADA ZAMANAŞIMI-510
 • BELİRLİ MAL VASİYETİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-511
 • YEDEK MİRASÇI ATAMA - -Adi-Olağan-Alelade İkame--543
 • ART MİRASÇI ATAMA -Fevkalade -Olağanüstü- İkame-543
 • Birinci aşama-544
 • a--Mirasın defterinin tutulması-545
 • b--Güvence gösterme borcu-545
 • c--Mirasın mahkemece resmen yönetimi-545
 • Art mirasçı atama yoluyla belirli vasiyete ilişkin hükümler-545
 • KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-546
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA KOŞULLAR VE YÜKLEMELER-550
 • KOŞULLAR VE YÜKLEMELER-550
 • 1--Genel olarak-551
 • 2--Hukuka veya ahlaka aykırı koşullar ve yüklemeler-551
 • YÜKLEMELER-552
 • 1--Yüklemenin hükümleri-552
 • Yüklemenin yerine getirilmesi-552
 • 2--Hukuka veya ahlaka aykırı yüklemeler-552
 • 3--Anlamsız veya yalnız başlarını rahatsız edici nitelikte olan yüklemeler-552
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA ŞART VE MÜKELLEFİYETLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-553
 • YALNIZ VASİYETNAME İLE İLGİLİ YAPILABİLEN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR-557
 • Kural Olarak Yalnız Vasiyetname İçeriği Oluşturabilen Tasarruflar-557
 • Genel olarak-557
 • Ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakfın hukuki durumu-558
 • a- Tüzel kişiliğin kazanılma anı ve koşulları-558
 • EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN TANINMASI-559
 • YALNIZ MİRAS SÖZLEŞMESİNİN KONUSUNU OLUŞTURAN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR-560
 • Mirastan feragat sözleşmeleri-560
 • Mirastan feragat sözleşmesinin sonuçları-560
 • Mirastan feragatin feragat edenin altsoyuna etkisi-560
 • MİRASTAN FERAGATİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ-561
 • a- Feragatin belirli mirasçılar lehine yapılmış olması-561
 • b- Feragatin ortak kanuni mirasçılar lehine olması-561
 • Miras bırakanın eşi varsa bu sonucu etkilemez-561
 • MİRASTAN BİR KARŞILIK ALARAK FERAGATTE TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN HESABI-561
 • MİRAS BIRAKANIN ALACAKLILARINA KARŞI BİR KARŞILIK ALARAK FERAGAT EDEN MİRASÇININ SORUMLULUĞU-561
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU-561
 • TEMEL YORUM KURALLARI-562
 • a--Ölüme bağlı tasarrufun metnine dayanma-562
 • b--Vasiyetnamede gerçek iradenin tayini için-562
 • c--Ölüme bağlı tasarrufun geçerliliğini üstün tutma kuralı-563
 • d--Kanuni miras intikali esaslarına bağlılık kuralı-563
 • KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-564
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İPTALİ ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN HÜKÜM İFADE EDEMEMESİ HALLERİ-568
 • Genel Olarak-568
 • Ölüme Bağlı Tasarrufların Hüküm İfade Etmesini Engelleyen Nedenler-568
 • VASİYETNAMEYE AİT YÜRÜRLÜĞE GİREMEME HALLERİ-569
 • Genel olarak-569
 • a--Sonradan yapılan yeni bir tasarrufla önceki tasarruf veya tasarruflardan dönmek-570
 • b--Vasiyetnameyi yok ederek ondan dönme-570
 • c--Vasiyetnamenin yok olması-571
 • d--Vasiyetnameden dönmüş sayılma, sonraki tasarruflar-571
 • MİRAS SÖZLEŞMELERİNİN YÜRÜRLÜĞE GİREMEDİĞİ HALLER-572
 • a--Miras sözleşmesinin anlaşma ile feshi-572
 • b--Miras sözleşmesinin bir taraflı irade beyanı ile sona ermesi-572
 • 1--Miras sözleşmelerinin miras bırakan tarafından ölüme bağlı tasarrufla tek taraflı ortadan kaldırılması-572
 • 2--Miras sözleşmesinin sağlar arası edim borcunun yerine getirilmemesi nedeniyle sözleşmeden dönme yoluyla ortadan kaldırılması-573
 • c--Miras sözleşmesinin miras bırakanın sağlığında iptal edilmesi-573
 • d--Miras sözleşmesinin miras bırakan tarafından iptal ettirilmesi-573
 • e--Miras bırakandan önce ölme halinde miras sözleşmesinin ortadan kalkması-574
 • f--Tasarruf edilebilir kısmın daralması-574
 • MİRAS BIRAKAN TARAFINDAN MİRAS SÖZLEŞMESİNE AYKIRI OLARAK YAPILAN TASARRUFLAR-574
 • a--Miras bırakanın miras sözleşmesiyle bağdaşmayan ölüme bağlı tasarrufları-575
 • b--Miras bırakanın miras sözleşmesiyle bağdaşmayan bağışlamalar yapması-575
 • aa--Miras bırakanın miras sözleşmesiyle mirasçı ataması-575
 • bb--Miras sözleşmesiyle belirli mal vasiyeti yapılması-576
 • c--Miras bırakanın satış yoluyla veya bedelli miras sözleşmesi ile bağdaşmayan tasarrufları-576
 • aa--Miras bırakanın miras sözleşmesiyle mirasçı atamasında bununla bağdaşmayan bedelli tasarrufları-576
 • bb--Miras bırakanın miras sözleşmesiyle belirli bir malı vasiyet ettikten sonra o malı bedelli olarak başkasına temliki halinde-576
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ-576
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN MEDENİ KANUNUMUZCA ÖZEL OLARAK DÜZENLENEN İPTAL NEDENLERİ-577
 • A--İptal davası-577
 • I--Sebepleri-577
 • II--Dava hakkı-577
 • 1--Ölüme bağlı tasarruflarda, tasarrufu yapanın hukuki ehliyetinin bulunmaması-578
 • 2--Ölüme bağlı tasarrufların yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama nedenleri ile irade sakatlığı nedeniyle iptal nedenleri-578
 • a---Hata- Yanılma-578
 • b--Aldatma -Hile--579
 • c--Korkutma -İkrah--579
 • d--Zorlama -Cebir--579
 • Miras bırakanın sağlığında yanılma ve aldatmayı öğrenmesi ve zorlama, korkunun etkisinden kurtulmasının sonuçları-580
 • 3--Ölüme bağlı tasarrufun gerek içeriğinin gerekse bağlandığı koşullar veya yüklemelerin hukuka ve ahlaka aykırı olması -TMK. md. 557/3, TMK. md. 515/II--580
 • 4--Şekil noksanı-580
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİNE İLİŞKİN SONUÇLAR-581
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME-581
 • İPTAL DAVASININ TARAFLARI-581
 • İPTAL DAVALARINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER-581
 • a- BİR YILLIK SÜRE-581
 • b- ON YILLIK SÜRE-581
 • c- YİRMİ YILLIK SÜRE-582
 • d- Hükümsüzlüğün defi yoluyla ileri sürülmesi-582
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİNDE ÖNGÖRÜLEN SÜRELERİN NİTELİĞİ-582
 • İPTAL DAVASI SONUCU VERİLEN KESİN HÜKMÜN ETKİSİ-582
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-582
 • MİRAS ORTAKLIĞI-638
 • MİRASIN PAYLAŞIMINDAN ÖNCE MİRAS ORTAKLIĞI-638
 • A. -Mirasın geçmesinin sonucu-638
 • I. -Miras ortaklığı-638
 • II. -Mirasçıların sorumluluğu-638
 • MİRAS ORTAKLIĞI-639
 • MİRAS ORTAKLIĞINDA MİRASÇILARIN TEREKE ÜZERİNDE ZİLYETLİK VE MÜLKİYET HAKLARI-639
 • MİRAS ORTAKLARININ İDARE HAKKI-639
 • MİRAS ORTAKLIĞINDA MİRASÇILARIN TEREKE MALLARINI KULLANIM VE FAYDALANMA HAKLARI-640
 • MİRAS ORTAKLIĞINDA HUKUKİ İŞLEMLER YAPMA YETKİSİ-640
 • MİRAS ORTAKLIĞI İLE İLGİLİ TÜZÜK HÜKÜMLERİ-642
 • KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-642
 • MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASI TEMSİLCİNİN HAK VE BORÇLARI-643
 • MİRAS ORTAKLIĞI TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ-643
 • MİRAS ORTAKLIĞI TEMSİLCİSİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI-644
 • MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASINDA GÖZ ÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR-644
 • MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-646
 • VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ GÖREV VE YETKİLERİ-TMK. md. 550-556--673
 • VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ-673
 • A. -Atanması-673
 • I--Atanma ve ehliyet-673
 • II--Birden çok vasiyeti yerine getirme Görevlisi-673
 • B. -Görev ve Yetkileri-674
 • I--Genel olarak-674
 • II--Tereke malları üzerinde tasarruf-674
 • C. -Görevin sona ermesi-674
 • D. -Denetlenmesi-674
 • E. -Sorumluluğu-674
 • YERİNE GETİRME GÖREVLİSİNİN ATANMASI-675
 • VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ-675
 • Birden Ziyade Kişilerin Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Seçilmesi Halinde Görev ve Yetki Dağılımı-676
 • Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Ücreti-676
 • Vasiyeti Yerine Getirme Görevinin Sona Ermesi-676
 • Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atanmasında Gözönünde Tutulacak Hususlar-677
 • VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-678
 • MİRASÇI VE ATANMIŞ MİRASÇILARIN TEREKE BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU-684
 • MİRASÇILARIN TEREKE BORÇLARINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU-684
 • ATANMIŞ MİRASÇILARIN TEREKE BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU-684
 • MİRAS BIRAKANIN BORÇLARINDAN SORUMLU OLMAYAN MİRASÇILAR-685
 • MİRASÇILARIN FAİZ BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU-685
 • MİRAS BIRAKANIN ALACAKLILARIN MİRASÇILARI TAKİP İÇİN BEKLEYECEKLERİ ZAMAN-685
 • MİRASI TUTULAN DEFTER GEREĞİNCE KABUL EDEN MİRASÇININ MİRAS BIRAKANIN BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU-686
 • MİRAS PAYINI DEVREDEN MİRASÇININ MİRAS BIRAKANIN BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU-686
 • Miras payının mirasçılardan birine devri halinde-686
 • Miras payının üçüncü bir şahsa devri halinde devreden mirasçının miras bırakanın borçlarından sorumluluğu-686
 • MÜTESELSİL SORUMLULUKTAN KAYNAKLANAN ÖZEL HÜKÜMLER-686
 • MİRASÇILARIN MİRAS BIRAKANIN BORÇLARINDAN MÜTESELSİLEN SORUMLU OLMADIKLARI SADECE MİRAS HİSSELERİ NİSBETİNDE SORUMLU OLDUKLARI BORÇLAR-688
 • DEVLETİN VE SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNUN MİRASÇI OLMASI HALİNDE MİRAS BIRAKANIN BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU-688
 • MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI-688
 • MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME-690
 • MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME-690
 • MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASINDA DAVANIN TARAFLARI-690
 • DAVACI OLMAK-690
 • DAVALI OLMAK-690
 • MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASINDA İSPAT YÜKÜ-691
 • GERİ VERME BORCU VE NİTELİĞİ-691
 • İYİ NİYETLE ZİLYETLİK-692
 • KÖTÜ NİYETLİ ZİLYET OLAN KİMSE-692
 • ZAMANAŞIMI-693
 • MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVALARINDA KANUNLAR İHTİLAFI-693
 • MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASINDA GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR-693
 • MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-695
 • MİRASIN TAKSİMİ ELBİRLİĞİ HALİNDE MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRMESİ TAKSİMİ MÜMKÜN OLMAYAN TEREKE MALLARI MİRAS ORTAKLIĞININ SONA ERMESİ-699
 • MİRASIN PAYLAŞIMI-699
 • TAKSİM DAVASI-699
 • Cenin nedeniyle erteleme-700
 • a--Sözleşme gereği miras ortaklığı paylaştırılmasının geciktirilmesi, ileriye bırakılması-700
 • b--Yasa gereği paylaştırmanın geciktirilmesi-700
 • ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ-701
 • GÖREVLİ MAHKEME-702
 • YETKİLİ MAHKEME-702
 • DAVANIN TARAFLARI-702
 • ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİNDE GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR-702
 • ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-703
 • MİRAS BIRAKANLARLA BİRLİKTE YAŞAYANLARIN HAKKI-727
 • PAYLAŞIMIN NASIL YAPILACAĞI-727
 • PAYLAŞTIRMA KURALLARI-728
 • Paylaşmaya kayyımın katılması-728
 • Paylaştırmada Mirasçıların Eşitliği İlkesi-729
 • MİRAS PAYLAŞIMININ ÇEŞİTLERİ-729
 • Miras Paylarının Oluşturulması-730
 • OLUŞTURULAN PAYLARIN MİRASÇILARA ÖZGÜLENMESİ-731
 • PAYLAŞIMI MÜMKÜN OLMAYAN TEREKE MALLARI MİRAS PAYLARININ ÖZGÜLENMESİNDE ÖZEL DURUMLAR BAZI TEREKE MALLARININ ÖZGÜLENMESİ VEYA SATILMASI-731
 • AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESI-732
 • MİRAS HUKUKU AÇISINDAN AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ-733
 • AİLE KONUTU ÖZGÜLENMESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-735
 • BOŞANMA VE EVLENMENİN İPTALİ HALİNDE MİRASÇILIK-736
 • A--EVLENMENİN İPTALİ HALİNDE MİRASÇILIK-736
 • a--Nisbi butlan davaları yönünden-736
 • b--Mutlak butlan davaları yönünden-736
 • B--BOŞANMA HALİNDE MİRASÇILIK-737
 • BOŞANMA HALİNDE MİRASÇILIK İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-738
 • NİTELİK VE AMACI BAKIMINDAN BÜTÜNLÜK OLUŞTURAN AİLE BELGELERİ İLE ÖZEL ANI DEĞERİ OLAN EŞYALARLA İLGİLİ PAYLAŞIM KURALI-739
 • Mirasçıdaki Alacağın Mahsubu-739
 • Rehnedilmiş Tereke Malları-740
 • ÖZGÜLENME-740
 • Gayrimenkul Malların Kıymet Takdirinde Usul-740
 • Tarımsal İşletmeler - Tarımsal İşletmelerin Özgülenmesi-740
 • Özgülemenin hangi mirasçıya yapılacağı-742
 • Zirai İşletmenin Özgülendiği Mirasçı veya Mirasçılar Dışındaki Diğer Mirasçıların Paylarının Ödenmesi-742
 • Ergin olmayan mirasçılar-742
 • AİLE MALLARI ORTAKLIĞI - İSTEM HAKKI-742
 • Aile Malları ortaklığının sona erdirilmesi-743
 • Diğer mirasçıların paylarının mirasçı irat senediyle karşılanması-744
 • Yan sınai işletme-744
 • Tarımsal işletmenin satılması-744
 • MİRAS PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİ-745
 • MİRASI PAYLAŞMANIN TAMAMLANMASI VE SONUCU-745
 • Paylaşmanın sonuçlandırılması-745
 • Paylaşma sözleşmesi-745
 • MİRASIN SÖZLEŞME İLE PAYLAŞIMI-745
 • PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİNİN KOŞULLARI-745
 • PAYLAŞIMDA YARAR VE HASARIN GEÇİŞ ANI-746
 • MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-746
 • MİRASI PAYLAŞIMIN SONUÇ VE HÜKÜMLERİ MİRASÇILARIN PAYLAŞIMDAN SONRA BİRBİRLERİNE VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI SORUMLULUKLARI PAYLAŞIMIN SONUÇ VE HÜKÜMLERİ-766
 • MİRASIN AYNEN YA DA ELDEN TAKSİMİ-766
 • MİRASÇILARIN BİRBİRLERİNE KARŞI SORUMLULUKLARI GARANTİ BORCU-767
 • I. Garanti borcu-767
 • Zapta Karşı Garanti borcu-767
 • Zapta Karşı Garanti borcu-767
 • Mirasçıya Miras Payına Düşen Alacaklarla İlgili Garanti borcu-768
 • Mirasçıların Birbirlerine Karşı Sorumluluğu ile İlgili Zamanaşımı Süresi-768
 • PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ-768
 • Paylaşım Sözleşmesinden Eylemli Olarak Vazgeçme-769
 • MİRASÇILARIN PAYLAŞIMDAN SONRA BİRBİRLERİNE VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI SORUMLULUĞU-769
 • ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MÜTESELSİL SORUMLULUK-769
 • Müteselsil Sorumluluğun Alacaklının Muvafakati ile Sona Ermesi-769
 • Beş Yıllık Sürenin Geçmesi ile Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğun Sona Ermesi-769
 • Mirasçıların Tereke Borçlarının Ödenmesi ile İlgili Kendi Aralarındaki Sorumluluğu-770
 • Mirasçıların Paylaşım Sırasında Tereke Borçlarının Ödenmesi ile İlgili Düzenlemeler Yapmış İse, Sorumlulukları-770
 • Mirasçılar Tereke Borçlarının Ödenmesi Konusunda Paylaşım Sırasında Bir Anlaşma Yapmamışlarsa-770
 • KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-771
 •  
 • TÜRK KANUNU MEDENİSİNİN YÜRÜRLÜĞEGİRMESİNDEN ÖNCE VE SONRATÜRK MİRAS HUKUKU
 •  
 • ESKİ MİRAS HUKUKU İLE YENİ MİRAS HUKUKU ARASINDAKİ FARKLAR-773
 • FERAİZ-774
 • İSLAM HUKUKUNDA TEREKE İLE İLGİLİ HAKLAR-775
 • İSLAM HUKUKUNDA MİRASIN PAYLAŞTIRILMASI-775
 • FERAİZ KAİDELERİNİN KIRK HALİ-780
 • ASABA BAHSİ-783
 • ASABE-Bİ-NEFSİHİ-783
 • FERAİZ MESELELERİN ÇÖZÜLMESİNDE ADİLE - AVLİYE - REDDİYE-784
 • Avliye ile Reddiye Arasındaki Fark-786
 • Meselenin Birleştirilmesi -Tevhidi Mesele--788
 • MÜNASEHA-789
 • 5 ÖLÜMLÜ MÜNASEHA-790
 • Feraizde Babanın Üç Haline Örnekler-792
 • Büyükbabaya Örnekler-793
 • ANA BİR ERKEK VE KIZ KARDEŞLERİN MİRASÇILIĞI-795
 • Ananın Üç Haline Örnekler-796
 • Cedde-i Sahihin İki Haline Örnekler-796
 • Cedde-i Sahihin İki Haline Örnekler-796
 • Oğlunun Kızlarının Altı Haline Örnekler-797
 • Ana Baba Bir Kız Kardeşin Beş Haline Örnekler-797
 • Baba Bir Kız Kardeşin Yedi Haline Örnekler-797
 • Kocanın İki Haline Örnekler-798
 • Karının iki Haline Örnekler-798
 • ZEVİL ERHAM BAHSİ-798
 • Zevil Erhamın İkinci Sınıfında Esaslar-804
 • Zevil Erhamın Üçüncü Sınıfını Teşkil Edenler-806
 • Zevil Erhamın Üçüncü Sınıfına Mensup Olanlar Arasındaki Tevarüs Kaideleri-806
 • Zevil Erhamın Dördüncü Derecesinde-808
 • İmam-ı Muhammede göre örnek;-809
 • MEVLEL MÜVALATIN MİRASÇILIĞI-812
 • ZEVCİYAT VE NESEP İKRARI MUKARRÜN LEH BİNNESEP OLANLARIN TEVARÜSÜ-812
 • VASİYET-813
 • FERAİZDE HAZİNENİN -BEYTÜLMAL- MİRASÇILIĞI-813
 • TEHARÜÇ - SULH-813
 • MİRASTA HACİP VE MAHRUMİYET-815
 • TEREKEDEN MEVKUTLAR -GAİPLER- NAMINA HİSSE AYRILMASI-816
 • ESİRLERİN VARİS VE MEVRUS OLUP OLMAMALARI-816
 • HAMİL İÇİN TEREKEDEN HİSSE AYIRIMI-816
 • HÜNSAYİ MÜŞKİLİ TEVARÜSÜ-816
 • CEDDİSAHİHİN -SAHİH DEDE - ARADA KADIN BULUNMAYAN - BABANIN BABASI - BABANIN BABASININ BABASI GİBİ- Lİ EBEVEYN -ANA BABA BİR- VEYA LİEB -BABA BİR- KARDEŞLER İLE MUKASEMESİ-817
 • 1--Farz Sahipleri-818
 • 2--Kan Cihetinden Asabeler-818
 • 3--Sebep Cihetinden Asabe Olanlar-819
 • 4--Hisselerinden Başka Red Suretiyle de Alanlar-819
 • 5--Zevil Ehram-819
 • 6--Mevlel Muvalat-819
 • 7--Müteveffa-819
 • 8--Kendisi-819
 • 9--Hazine-819
 • A--Zevil erham mirasçılarının gruplandırılması-819
 • B--Zevil erham mirasçıların mirasa istihkakı-820
 • C--Zevil Erham mirasçılarının miras sehimleri-820
 • 1--Birinci Sınıf Zevil Erham-820
 • 2--İkinci Sınıf Zevil Erham-820
 • 3--Üçüncü Sınıf Zevil Erham-821
 • 4--Dördüncü Sınıf Zevil Erham-821
 • EŞLERİN FERAİZE GÖRE MİRASÇILIĞI-821
 • KARI VEYA KOCANIN DİĞER PAY SAHİBİ MİRASÇILARLA BİRLİKTE MİRASÇI OLMASI-822
 • 1--Avliye-822
 • 2--Adile-822
 • 3--Reddiye-822
 • KOCANIN MİRAS BIRAKANIN DİĞER MİRASÇILARIYLA İÇTİMAİ HALİNDE MİRAS SEHİMLERİ-822
 • MİRAS BIRAKANIN KARISI İLE DİĞER MİRASÇILARIN İÇTİMAİ HALİNDE MİRAS HİSSELERİ-823
 • 2 NCİ DERECE MİRASÇILARIN FERAİZE GÖRE MİRASÇILIĞI-824
 • Babanın Mirasçılığı-824
 • Babanın tevsii intikal kanunlarına göre arazideki mirasçılığı;-825
 • FERAİZE GÖRE ANNENİN MİRASÇILIĞI-825
 • ANANIN TEVSİİ İNTİKAL KANUNUNA GÖRE ARAZİDEKİ MİRASÇILIĞI-825
 • ANA BABA BİR KIZ KARDEŞLERİN MİRASÇILIĞI-826
 • BABA BİR KIZ KARDEŞLERİN MİRASÇILIĞI-826
 • ANA BİR KIZ VE ERKEK KARDEŞLERİN MİRASÇILIĞI-826
 • BABANIN ANASI VE ANANIN ANASININ MİRASÇILIĞI-826
 • 3. VE 4. DERECEDE MİRASÇILARIN FERAİZE GÖRE MİRASÇILIĞI-827
 • Dedenin Mirasçılığı-827
 • Amcanın Mirasçılığı-827
 • İNTİKAL KANUNLARI-827
 • İNTİKALE ENGEL HALLER-828
 • ARAZİİ EMİRİYYENİN İNTİKALİ-828
 • VAKIF AKARLARIN İNTİKALİ -21/Şubat/1328 Tarihli Kanunun Meriyetine Kadar--831
 • 21/Şubat/1328 TARİHLİ SON TEVSİİ İNTİKAL KANUNU-832
 • Arazi-i Emiriyye ve Mevkufenin Tevsii İntikalattına Dair 17 Muharrem 1284 Tarihli Nizamname ve Zeyl-837
 • Müsakkafat ve Müstegallatı Vakfiyyenin Usulü İntikalatı Hakkında 6 Sefer 1284 Tarihli Kanun-837
 • KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-838
 • MİRAS HUKUKU VE BU HUKUK İLE İLGİLİ TEMEL KURAL VE KAVRAMLAR-841
 • MİRAS HUKUKU-841
 • MİRAS HUKUKUNUN ESASLI KAVRAMLARI-842
 • Muris-Miras Bırakan-842
 • Miras-842
 • Tereke-842
 • Mirasçı-843
 • a- Kanuni mirasçı veya mirasçılar-843
 • b- Mansup Mirasçılar-843
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUF-844
 • MİRAS HUKUKUNDA HALEFİYET-844
 • 1- Külli Halefıyet-844
 • 2- Cüzi Halefiyet-845
 • Terekenin Kazanılma Şekli-845
 • MİRASÇILARA GEÇMEYEN HAK VE MAL VARLIKLARI İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER-846
 • MİRAS HUKUKUNUN ZAMAN VE YER BAKIMINDAN UYGULANMASI-847
 • Miras Hukukunun Zaman Bakımından Uygulanması-847
 • Miras Hukukunun Yer Bakımından Uygulanması-847
 • Suriye Uyrukluların Durumu-849
 • Sakıt Hanedan Mensuplarının Durumu-851
 • Mültecilerin Mirasçılığına gelince;-851
 • Vatandaşlıktan Çıkarılanların Durumu-851
 • Vatandaşlığı Kaybettirme Halinde-852
 • Kimin Önce Öldüğünün Tesbit Edilememesi - Miras İntikali Aynı Anda Ölüm-852
 • Türk Asıllı Yunan Vatandaşları Yönünden Miras Hakkı-852
 • Yabancı Bir Kimsenin Türkiyede Ölümü Halinde Tereke İşlerine Bakmakla Yetkili Hakim-852
 • MİRASÇILIK HAK VE EHLİYETİ KARŞILIKLILIK İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-852
 • KANUNİ MİRASÇILAR - TÜRLERİ VE MİRAS PAYLARI-886
 • BİRİNCİ ZÜMRE MİRASÇILARI-887
 • KANUNİ MİRASÇILIK İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-889
 • İKİNCİ ZÜMRE MİRASÇILARI-891
 • ÜÇÜNCÜ ZÜMRE MİRASÇILARI-892
 • MY. nın 441. Maddelerinin 3768 S. Y ile Değişiklik Yapılmadan Önceki Şekli-893
 • Büyükanne ve Büyükbabalarının Füruğlarının Mirasçılık Halleri-893
 • 3678 S. Y ile değişik MY. nın 441. maddesine göre ise-893
 • MY. nın 442. Maddesinin İptal Edilmeden Önceki Şekli ve Dördüncü Derece Mirasçıları-894
 • KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-895
 • SAHİH OLMAYAN NESEP - EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUKLAR SAHİH OLMAYAN NESEPDE MİRAS-896
 • KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-898
 • KONUNUN AİLE HUKUKU İLE İLİŞKİSİ-903
 • KONUNUN MİRAS HUKUKU VE NESEP HUKUKU İLE İLİŞKİSİ-904
 • KONUNUN NESEP HUKUKU İLE İLİŞKİSİ-904
 • Sahih Olmayan Nesep -Düzgün Olmayan Soybağı--905
 • ANAYASA MAHKEMESİ KARAR VE GEREKÇELERİ-907
 • ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ NİTELİĞİ-908
 • MEDENİ KANUNUN 443. MADDESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ VE YAPILAN DEĞİŞİKLİK-911
 • 3716 SAYILI AF YASASI-912
 • KARI KOCANIN MİRASÇILIĞI-928
 • Karı Kocadan Sağ Kalanın Hakkı-928
 • Eşin İntifa Hakkının İrada Çevrilmesi-930
 • Teminat İstenmesi-930
 • SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞINDA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR-931
 • KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-931
 • GAİPLİK VE GAİPLİK HALİNDE MİRAS VE MİRASIN İNTİKALİ-934
 • ÖLÜM TEHLİKESİ-935
 • ÖLÜM İHTİMALİ ÖLÜMÜN PEK MUHTEMEL GÖRÜLMESİ-935
 • YETKİLİ MAHKEME-935
 • GÖREVLİ MAHKEME-935
 • YARGILAMA USULÜ-936
 • MİRASÇILARIN TEMİNAT VERMESİ-936
 • TEMİNAT GÖSTERME SÜRELERİ-936
 • GERİ VERMEK BORCU-937
 • MİRASÇININ GAİP OLMASI HALİNDE MİRASIN İNTİKALİ-937
 • GAİBİN HEM MİRAS BIRAKAN HEM MİRASÇI OLMASI HALİNDE MİRASIN İNTİKALİ-937
 • HAZİNENİN TALEBİ İLE GAİPLİK KARARI VERİLMESİ VE GAİBİN MALLARININ HAZİNEYE İNTİKALİ-938
 • GAİPLİK İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-939
 • HAZİNE VE KURUMLARIN MİRASÇILIĞI-940
 • HAZİNENİN MİRASÇILIĞI-941
 • SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNUN MİRASÇILIĞI-941
 • HAZİNENİN MİRASÇILIĞIYLA İLGİLİ İÇTİHATLAR-941
 • MİRASIN AÇILMASI MİRASIN MİRASÇILARA GEÇMESİ MİRASIN AÇILDIĞI YER VE MUHAKEME MERCİİ-942
 • MİRASIN AÇILMASI-943
 • GAİPLİK KARARI-946
 • Dava Şartları-946
 • Gaiplik Kararının Hukuki Sonuçları-947
 • MİRASÇILIK EHLİYETİ-947
 • A- Hayatta Olmak-947
 • B- Medeni Haklardan Yararlanabilme Ehliyeti Olması-948
 • DEVLETLER HUKUKUNA GÖRE HAK EHLİYETİ-949
 • MİRASÇININ VATANDAŞLIĞI KAYBETMESİ HALİNDE MİRAS-950
 • VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILANLARIN MİRASÇILIĞI-950
 • TÜRK VATANDAŞLIĞININ İPTALİ HALİNDE MİRAS-950
 • MİRASIN AÇILMASI VE MİRASÇILIĞA HAK EHLİYETİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-951
 • MİRASÇILIK SIFATININ YİTİRİLMESİ MİRASTAN MAHRUMİYET SEBEPLERİNİN BULUNMASI-953
 • MİRAS HAKKINDAN ISKAT-953
 • CEZAİ -OLAĞAN- ISKAT-954
 • MİRAS BIRAKANIN MİRASÇIYI AF ETMESİ-955
 • CEZAİ ISKATIN HÜKÜM VE SONUÇLARI-955
 • CEZAİ -OLAĞAN- ISKATA İTİRAZ-957
 • Genel olarak ıskata itiraz nedenleri - iptal davası-957
 • Özel olarak ıskata itiraz nedenleri-957
 • Tenkis davası-957
 • KORUYUCU ISKAT-957
 • KORUYUCU ISKATIN ŞARTLARI-958
 • KORUYUCU ISKATIN HÜKÜMLERİ-958
 • KORUYUCU ISKATIN HÜKÜMSÜZ HALE GELMESİ-958
 • MİRASTAN ISKAT İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-958
 • MİRASTAN FERAGAT-977
 • MİRASTAN FERAGAT MUKAVELESİNİN ŞEKLİ-977
 • MİRAS MUKAVELESİ YAPIMINDA EHLİYET-978
 • MİRAS MUKAVELESİ VE MİRASTAN FERAGAT MUKAVELESİNİN FESHİ-978
 • MİRASTAN FERAGAT MUKAVELESİNİN ÇEŞİTLERİ-979
 • A- Mirastan İvazlı Feragat-979
 • B- Mirastan İvazsız Feragat-979
 • FERAGAT MUKAVELESİNİN TARAFLARI-979
 • MİRASTAN FERAGAT MUKAVELESİNİN HÜKÜMLERİ-979
 • MİRASTAN FERAGATİN FÜRUA ETKİSİ-980
 • FERAGATTEN YARARLANACAK KİŞİLER-980
 • Mirastan feragat mukavelesinin benzeri hukuki muamelelerden farkları-981
 • MİRASTAN İVAZLI FERAGAT TENKİS İLİŞKİSİ-981
 • MİRASTAN İVAZLI FERAGATTE MİRAS BIRAKANIN ALACAKLILARININ TALEP HAKKI-981
 • FERAGAT MUKAVELESİNİN FESHİ VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ-982
 • A- Mirastan Feragat Mukavelesinin Feshi-982
 • B- Feragat Mukavelesinin Hükümsüzlüğü-982
 • MİRASTAN FERAGATTE GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR-983
 • MİRASTAN FERAGAT İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-984
 • MİRASIN REDDİ-988
 • MİRASIN HAKİKİ REDDİ -GERÇEK RED--989
 • MİRASI GERÇEK RED HAKKININ DÜŞMESİ-990
 • Mansup mirasçılar için mirası red süresinin başlangıcı-991
 • MİRASIN HAKİKİ REDDİNDE GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR-992
 • MİRASIN HAKİKİ REDDİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-994
 • MİRASÇILARIN DEFTER TUTMA TALEBİ MİRASIN TUTULAN DEFTER GEREĞİNCE KABULÜ-999
 • RESMİ DEFTER TUTMA RESMİ DEFTER TUTULMASINI KİMLER İSTEYEBİLİR-1000
 • RESMİ DEFTER TUTULMASINDA YETKİLİ MAHKEME-1000
 • DEFTER TUTMA TALEBİ SÜRESİ-1000
 • DEFTER TUTMA MASRAFLARI-1000
 • RESMİ DEFTER TUTULMA İŞLEMLERİ-1000
 • ALACAK VE BORÇLULARIN İLAN YOLU İLE DAVETİ-1001
 • RESMİ DEFTER TUTMA İŞLEMİ SIRASINDA TEREKENİN HUKUKİ DURUMU VE İDARESİ-1002
 • DEFTER TUTMA SÜRESİNCE ALACAKLILARIN DURUMU-1002
 • RESMİ DEFTERE KAYIT SÜRESİNİN SONA ERMESİ-1002
 • RESMİ DEFTER TUTMANIN SONUÇLARI VE HUKUKİ HÜKÜMLERİ-1003
 • TUTULAN DEFTER GEREĞİNCE MİRASI KABUL EDEN MİRASÇININ MURİSİN BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU-1004
 • MİRASIN TUTULAN DEFTER GEREĞİNCE KABULÜNDE NAZARA ALINACAK HUSUSLAR-1004
 • MİRASIN TUTULAN DEFTER GEREĞİNCE KABUL VE REDDİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1006
 • MİRASIN HÜKMEN REDDİ-1008
 • MİRASIN HÜKMEN REDDİNDE GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR-1009
 • MİRASIN HÜKMEN REDDİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1010
 • MİRASI REDDİN HÜKÜMLERİ-1015
 • 1--Mirası reddin, reddeden mirasçı yönünden sonuçları-1015
 • 2--Mirası reddin reddolunan miras hakkı bakımından sonuçları-1015
 • a--Kanuni mirasçılardan birinin mirası reddetmesinin hukuki sonuçları-reddeden mirasçının hissesi-1015
 • b--Mansup mirasçıların mirası reddetmeleri-1016
 • c--En yakın bütün kanuni mirasçıların mirası reddetmesi-1016
 • d--Mirasın miras bırakanın füruunun tümü tarafından reddedilmesi-1017
 • e--Mirasın alt derece lehine reddi -madun derece lehine red--1018
 • MİRASI RED HALİNDE MİRAS BIRAKANIN VE MİRASÇININ ALACAKLILARININ KORUNMASI-1018
 • MİRASI RET KARARININ İPTALİ-1018
 • Reddeden Mirasçıların Alacaklılarını Koruma-1018
 • Reddin İptali Davasının Koşulları-1019
 • a--Reddin iptali davasının ilk koşulu-1019
 • b--Reddin iptali davasının ikinci koşulu-1019
 • c--Reddin iptali davasının üçüncü koşulu-1019
 • d--Reddin iptali davasının dördüncü koşulu-1019
 • Reddin İptali Davasında Taraflar-1020
 • Reddin İptali Davasının Sonuçları-1020
 • MİRASÇI TARAFINDAN MİRASIN REDDİ HALİNDE MİRAS BIRAKANIN ALACAKLILARININ KORUNMASI-1020
 • MURİSİN KEFALET SEBEBİYLE DEFTERE KAYDEDİLEN BORCUNDAN MESULİYETİ-1022
 • MİRASIN RESMİ TASFİYESİ-1022
 • Resmi Tasfiye Talep Edebilecek Olanlar-1022
 • 1--Mirasçılardan Birinin Talebi-1022
 • Mirasçıların Resmi Tasfiye Talebinde Süre-1023
 • 2--Alacaklıların Talebi Üzerine Resmi Tasfiye-1023
 • Tereke Alacaklılarının Resmi Tasfiye İstemlerinde Süre-1023
 • 3--Resmi Tasfiyenin Resen Yapılması-1023
 • Mirasın En Yakın Tüm Mirasçılar Tarafından Reddi-1023
 • RESMİ TASFİYE TALEBİNİN İNCELENMESİ VE TASFİYE KARARI-1024
 • Resmi Tasfiyenin Yapılması-1024
 • a- Alelade Tasfiye-1024
 • b- İflas Usulü ile Tasfiye-1025
 • Tasfiye Memurlarının Denetimi ve Sorumluluğu-1025
 • Tasfiye Memurlarının Ücretleri-1025
 • RESMİ TASFİYE SONUCU TEREKE -YAPILACAK İŞLEM--1026
 • MİRASIN REDDİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1026
 • MİRASTAN MAHRUMİYET-1044
 • MİRASTAN MAHRUMİYET SEBEPLERİ-1045
 • MİRASTAN MAHRUMİYETİN HUKUKİ SONUÇLARI-1047
 • a--Mahrumiyetin şahsi olması-1047
 • b--Mirastan mahrumiyet nisbidir-1047
 • c--Mirastan mahrumiyet kendiliğinden hüküm ifade eder-1047
 • d--Mirastan mahrumiyet hükümleri hukuki hüküm ve sonuçlarını miras bırakanın ölüm anına kadar geriye yürütür-1048
 • e--Mirastan mahrumiyet bazı hallerde tasarruf nisabını arttırır-1048
 • MİRAS BIRAKANIN AFFI HALİNDE MİRASTAN MAHRUMİYET ORTADAN KALKAR-1048
 • MİRASTAN MAHRUMİYETTE GÖZ ÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR-1048
 • MİRASTAN MAHRUMİYET İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1049
 • MİRAS PAYININ DEVRİ-1053
 • Açılmış bir terekedeki miras payının devri sözleşmesi -TKM. md. 612--1053
 • Mirasçılar arasında yapılan miras payının devri sözleşmesi-1054
 • MİRAS PAYININ SAĞ KALAN EŞE DEVRİ-1054
 • MİRAS PAYININ DEVRİNDE GÖZ ÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR-1057
 • I--Mirasçının Mirasçıya Miras Payını Devri Halinde-1057
 • Mirasçının Miras Payını Üçüncü Bir Şahsa Devri-1059
 • Nefi ve Hasarın Geçiş Anı-1061
 • Miras Payını Devralan Üçüncü Şahsın Miras Bırakanın Borçlarından Sorumluluğu-1061
 • Üçüncü Şahsın Talep Hakkı ile İlgili Zamanaşımı-1061
 • II--Mirasçının Miras Payını Üçüncü Bir Şahsa Devri Halinde Göz Önünde Tutulacak Önemli Hususlar-1061
 • Miras Bırakının Sağlığında Açılmamış Miras Payının Devri-1062
 • Miras Bırakanın İştirakiyle Mirasçının Miras Payını Diğer Bir Mirasçıya Devri veya Üçüncü Şahsa Devri-1062
 • Miras Bırakanın Devir Sözleşmesine Muvafakati-1063
 • Açılmamış Miras Payının Devri İle İlgili Sözleşmenin Şekli-1063
 • Açılmamış Bir Mirasta, Miras Payının Devri Halinde Miras Bırakan Yönünden Sözleşmeye Katılmanın veya Muvafakatin Hukuki Sonuçları-1063
 • Miras Bırakanın Açılmamış Miras Payının Devri Sözleşmesine Katılmaması veya Sonradan Muvafakat Vermemesinin Sonuçları-1064
 • III--Miras Bırakanın Sağlığında Açılmamış Miras Payının Devrinde Göz Önünde Tutulacak Hususlar-1064
 • MİRAS PAYININ DEVRİ HALİNDE MİRAS BIRAKANIN BORÇLARINDAN SORUMLULUK-1065
 • MİRAS PAYININ DEVRİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1066
 • MİRASIN İNTİKALİ İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER MİRASIN HÜKÜMLERİ-1076
 • MİRASIN TAM VE SAĞLAM OLARAK İNTİKALİ İLE İLGİLİ İHTİYAT TEDBİRLERİ-1077
 • TEREKENİN MÜHÜRLENMESİ VE DEFTERİNİN TUTULMASI-1077
 • TEREKENİN RESMEN İDARESİ-1078
 • TEREKENİN RESMEN İDARESİNİN SONA ERMESİ-1078
 • MİRASÇILAR BELLİ DEĞİLSE HAK SAHİPLERİ İLE İLGİLİ ALINACAK TEDBİRLER-1079
 • TEREKENİN TESBİT - DEFTERİNİN TUTULMASI - KORUNMASI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1079
 • MİRASÇILIK BELGESİ-1086
 • GÖREVLİ MAHKEME-1087
 • YETKİLİ MAHKEME-1087
 • MİRASÇILIK BELGESİNİN NİTELİĞİ-1087
 • MİRASÇILIK SIFATINI YİTİRENLERİN MİRASÇILIK BELGESİ İSTEMESİ-1087
 • YABANCILARIN TÜRKİYEDE MİRASÇILIK BELGESİ İSTEMELERİ-1088
 • MANSUP MİRASÇILARIN MİRASÇILIK BELGESİ ALMALARI-1089
 • MİRASÇILIK BELGESİ ALMANIN HUKUKİ SONUÇLARI-1089
 • VERASET İLAMI -MİRASÇILIK BELGESİ- VERİLMESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1090
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR-1126
 • A- Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar-1126
 • B- Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar-1127
 • ÖLÜME BAĞLI BAĞIŞLAMALAR DA ÖLÜME BAĞLI TASARRUF HÜKÜMLERİNE BAĞLANMIŞTIR-1127
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN GEÇERLİLİK KOŞULLARI-1127
 • A--ÖLÜME BAĞLI TASARRUF MUTEBER OLMALIDIR-1127
 • a--Vasiyetname Yapma Ehliyeti-1128
 • Ehliyetsizliğin Sonuçları-1128
 • b--Miras Sözleşmesi Yapma Ehliyeti-1128
 • c--İrade beyanı serbest ve sıhhatli olmalıdır. İrade Beyanları hata, hile, cebir veya tehdit tesiri altında yapılmamalıdır. -1129
 • d--Konunun hukuka ve ahlaka aykırı olmaması gerekir. -1130
 • e--Ölüme bağlı tasarrufların kanunen öngörülen şekillerde yapılması gerekir. -1130
 • B--Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Bir Teberru Yapması Gerekir-1130
 • C--Yapılan Tasarruf, Serbest Tasarruf Oranını Aşmamalı, Aşsa Bile Tenkis Ettirilmemelidir-1131
 • MUTEBERLİK ŞARTLARI BULUNMAYAN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTAL ETTİRİLMEMESİ-1131
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDAN MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ANLAŞMA İLE VEYA VASİYETNAME İLE FESHİ-1131
 • MİRAS SÖZLEŞMESİNİN KENDİLİĞİNDEN KANUNEN -ÖLÜMLE- SONA ERMESİ-1132
 • a--Muayyen Mal Vasiyetinde Vasiyetnamenin Vasiyet Edilenin Miras Bırakandan Önce Ölümü Halinde Hükümsüzlüğü-1132
 • b--Boşanma Halinde de-1132
 • ORTAK VASİYETNAME-1132
 • BİRLİKTE VASİYETNAME-1133
 • KARŞILIKLI VASİYETNAME-1133
 • KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1133
 • ŞEKLİ YÖNDEN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR-1144
 • MİRAS MUKAVELESİ-1144
 • MİRAS MUKAVELESİ ŞEKLİ YÖNDEN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR-1144
 • VASİYETNAME ŞEKİLLERİ-1144
 • RESMİ VASİYETNAME -TKM. Md. 479--1145
 • OKUMA YAZMA BİLENLERİN YAPABİLECEKLERİ RESMİ VASİYETNAME-1146
 • A- Birinci safha-1146
 • B- İkinci safha-1147
 • OKUYUP YAZMA BİLMEYENLER VEYA OKUMA VEYA İMZALAMA YOLUNA BAŞVURULMAKSIZIN DÜZENLENEN RESMİ VASİYETNAMELERE İLİŞKİN ŞEKİL-1148
 • A- Birinci safha-1148
 • B- İkinci safha-1148
 • VASİYETNAMEYE İŞTİRAK EDECEK MEMUR VE VASİYETNAME TANIKLARINDA ARANAN NİTELİKLER-1149
 • RESMİ VASİYETNAME TANZİMİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1150
 • RESMİ VASİYETNAME TANZİMİNDE GOZÖNUNDE TUTULACAK HUSUSLAR-1157
 • OKUYUP YAZMA BİLMEYENLER VEYA OKUMA VEYA İMZALAMA YOLUNA BAŞVURULMAKSIZIN DÜZENLENEN RESMİ VASİYETLERDE GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR-1158
 • KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1158
 • EL YAZISI İLE VASİYETNAME-1171
 • Genel Olarak-1171
 • a--Bütün vasiyetnamenin başından sonuna kadar vasiyetçinin el yazısıyla yapılmış olması şarttır. -1171
 • b--El yazısı ile vasiyetnamede düzenleme yeri de gösterilmelidir. -1172
 • c--El yazılı vasiyetnamede tarih-1173
 • d--İmza şartı-1173
 • e--El yazısı ile vasiyetnamenin tevdii-1173
 • EL YAZISI İLE VASİYET TANZİMİNDE GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR-1174
 • EL YAZISI VASİYETNAME İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1175
 • SÖZLÜ VASİYETNAME-1186
 • a--Sözlü vasiyetname yapılabilmesi için aşağıda belirtilen olağanüstü şartların gerçekleşmesi gerekir. -1186
 • b--Sözlü vasiyetin yapılmasında fevkalade haller yanında şekil şartlarının da gerçekleşmesi gerekir. -1186
 • aa- Vasiyetçinin uyması gereken şekil şartları-1186
 • bb- Tanıkların yapmak zorunda oldukları muameleler-1187
 • SÖZLÜ VASİYETİN HÜKÜMSÜZLEŞMESİ-1188
 • SÖZLÜ VASİYETNAME TANZİMİNDE GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR-1188
 • VASİYETNAME TANZİMİNDE ŞEKİL YÖNÜNDEN KANUNLAR İHTİLAFI-1189
 • SÖZLÜ VASİYETNAME İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1189
 • VASİYETİN ÇEŞİTLERİ-1199
 • VASİYETİN HÜKÜMLERİ-1199
 • 1- Vasiyet borçluları-1199
 • 2- Vasiyet alacağı doğumu ve yerine getirilmesi-1199
 • c- Vasiyet borcunun tenkisi-1201
 • VASİYETNAMENİN TEVDİ EDİLMESİ-1201
 • VASİYETNAMENİN AÇILMASI-1201
 • VASİYETNAME ÖRNEĞİNİN TEBLİĞİ-1202
 • VASİYETNAMENİN TENFİZİ-1202
 • VASİYETNAMENİN AÇILMASI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1202
 • VASİYETİ TENFİZ MEMURU TAYİNİ GÖREV VE YETKİLERİ-1214
 • VASİYET TENFİZ MEMURU TAYİNİ-1214
 • VASİYETİ TENFİZ MEMURUNUN GÖREV VE YETKİLERİ-1214
 • Birden Ziyade Kişilerin Tenfiz Memuru Seçilmesi Halinde Görev ve Yetki Dağılımı-1215
 • Vasiyeti Tenfiz Memurunun Görevinin Sona Ermesi-1215
 • Vasiyeti Tenfiz Memuru Tayininde Göz önünde Tutulacak Hususlar-1215
 • VASİYETİ TENFİZ MEMURU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1216
 • MİRAS SÖZLEŞMESİ -MUKAVELESİ--1222
 • a- Okuma yazma bilenler hakkında miras mukavelesi tanzimi-1222
 • b- Okuma yazma bilmeyenler hakkında miras mukavelesi tanzimi-1223
 • MİRAS MUKAVELESİ TANZİMİNDE NAZARA ALINACAK HUSUSLAR-1223
 • MİRAS MUKAVELESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1224
 • MADDİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR-1230
 • 1- MİRASÇI NASBI-1230
 • 2- BELİRLİ BİR MAL VEYA HAK KAZANDIRMA-MUAYYEN MAL VASİYETİ-1231
 • Mirasçı nasbı ile - muayyen mal vasiyeti arasındaki farklar-1231
 • MUAYYEN MAL VASİYETİNİN YERİNE GETİRİLMESİ-1232
 • MUAYYEN MAL VASİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE YETKİLİ MAHKEME-1233
 • KENDİSİNE MUAYYEN MAL VASİYETİNDE BULUNULANLARIN AÇACAKLARI DAVADA ZAMANAŞIMI-1233
 • MUAYYEN MAL VASİYETİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1233
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA ŞART VE MÜKELLEFİYETLER-1243
 • ŞARTLAR-1243
 • 1- Genel olarak-1243
 • 2- Kanuna veya ahlaka aykırı şartlar-1244
 • 3- Anlamsız, tedirgin edici, huzur kaçırıcı şartlar-1244
 • MÜKELLEFİYETLER-1244
 • 1- Mükellefiyetin hükümleri-1244
 • 2- Kanuna, ahlaka aykırı mükellefiyetler-1245
 • 3- Anlamsız ve tedirgin edici mükellefiyetler-1245
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA ŞART VE MÜKELLEFİYETLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1245
 • İKAMELİ ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR-1249
 • 1--Adi - Olağan - Alelade ikame-1249
 • 2--Fevkalade -Olağanüstü- İkame-1250
 • Fevkalade ikameli mirasçı nasbinin hükümleri-1251
 • Birinci aşama-1251
 • a- Mirasın defterinin tutulması-1251
 • b- Teminat gösterme borcu-1251
 • c- Mirasın mahkemece resmen idaresi-1252
 • İkinci aşama-1252
 • Fevkalade ikame yoluyla belirli vasiyete ilişkin hükümler-1252
 • Adi ikame ile fevkalade ikame bir arada bulunabilir. -1252
 • İKAMELİ ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1252
 • YALNIZ VASİYETNAME İLE YAPILABİLEN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR-1255
 • KURAL OLARAK YALNIZ VASİYETNAME İÇERİĞİ OLUŞTURABİLEN TASARRUFLAR-1255
 • Genel olarak-1255
 • 1- Vakıf Kurma-1255
 • Ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakfın hukuki durumu-1255
 • a- Tüzel kişiliğin kazanılma anı ve koşulları-1255
 • EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN TANINMASI-1256
 • YALNIZ MİRAS SÖZLEŞMESİNİN KONUSUNU OLUŞTURAN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR-1257
 • Mirastan Feragat Sözleşmeleri-1257
 • Mirastan Feragat Sözleşmesinin Sonuçları-1257
 • Mirastan Feragatin Feragat Edenin Füruuna Etkisi-1258
 • MİRASTAN FERAGATİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ-1258
 • a- Feragatin belirli mirasçılar lehine yapılmış olması-1258
 • b- Feragatin ortak kanuni mirasçılar lehine olması-1258
 • MİRASTAN İVAZLI FERAGATTE TASARRUF NİSABI HESABI-1258
 • MİRAS BIRAKANIN ALACAKLILARINA KARŞI BEDELLİ FERAGAT EDEN MİRASÇININ SORUMLULUĞU-1258
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU-1258
 • TEMEL YORUM KURALLARI-1259
 • KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1261
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İPTALİ-1265
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN HÜKÜM İFADE EDEMEMESİ HALLERİ-1265
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN HÜKÜM İFADE ETMESİNİ ENGELLEYEN ORTAK NEDENLER-1265
 • VASİYETNAMEYE AİT YÜRÜRLÜĞE GİREMEME HALLERİ-1266
 • Genel olarak-1266
 • a--Sonradan yapılan yeni bir tasarrufla önceki tasarruf veya tasarruflardan rücu etmek-1266
 • b--Vasiyetnameyi yok ederek ondan rücu-1267
 • c--Vasiyetnamenin yok olması-1268
 • d--Vasiyetnameden rücu etmiş sayılma-1268
 • aa--Vasiyetnamenin önceki vasiyetnameden rücu ettiğini bildirmeden ikinci bir vasiyetname yapılmış olması-1268
 • bb--Vasiyetin vasiyet olunan şeyde sağlararası tasarruf yapılarak geri alınması-1268
 • e--Sözlü vasiyetnamede bir aylık sürenin geçmesi-1269
 • MİRAS SÖZLEŞMELERİNİN YÜRÜRLÜĞE GİREMEDİĞİ HALLER-1269
 • a--Miras mukavelesinin anlaşma ile feshi-1269
 • b--Miras mukavelesinin bir taraflı irade beyanı ile sona ermesi-1269
 • 1--Miras mukavelelerinin miras bırakan tarafından ölüme bağlı teberru yapılması davranışı yüzünden tek taraflı beyanla feshi-1269
 • 2--Miras mukavelesinin sağlar arası edim borcunun yerine getirilmemesi nedeniyle feshi-1270
 • c--Miras mukavelesinin, miras bırakanın sağlığında iptal edilmesi-1270
 • d--Miras mukavelesinin miras bırakan tarafından iptal ettirilmesi-1270
 • MİRAS BIRAKAN TARAFINDAN MİRAS SÖZLEŞMESİNE AYKIRI OLARAK YAPILAN TASARRUFLAR-1270
 • a--Miras bırakanın miras sözleşmesiyle bağdaşmayan ölüme bağlı tasarrufları-1271
 • b--Miras bırakanın miras sözleşmesiyle bağdaşmayan bağışlamalar yapması-1271
 • aa--Miras bırakanın miras sözleşmesiyle mirasçı nasbi-1271
 • bb--Miras sözleşmesiyle muayyen mal vasiyeti yapılması-1272
 • c--Miras bırakanın satış yoluyla veya ivazlı miras sözleşmesi ile bağdaşmayan tasarrufları-1272
 • aa--Miras bırakanın miras mukavelesiyle mirasçı nasbında bununla bağdaşmayan ivazlı tasarrufları-1272
 • bb--Miras bırakanın miras sözleşmesiyle belirli bir malı vasiyet ettikten sonra, o malı ivazlı olarak başkasına temliki halinde-1272
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ-1272
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN MEDENİ YASAMIZCA ÖZEL OLARAK DÜZENLENEN İPTAL NEDENLERİ-1273
 • 1--Ölüme bağlı tasarruflarda, tasarrufu yapanın hukuki ehliyetinin bulunmaması-1273
 • 2--Ölüme bağlı tasarrufların hata, hile, tehdit veya cebir nedenleri ile sakat bulunması-1274
 • a--Hata-1274
 • b--Hile-1275
 • c--İkrah -korkutma--1275
 • d--Cebir-1275
 • Miras bırakanın sağlığında hata ve hileyi öğrenmesi ve korkunun etkisinden kurtulmasının sonuçları-1275
 • 3--Ölüme bağlı tasarrufun gerek içeriğinin gerekse taşıdığı şart ve mükellefiyetlerin kanuna, ahlaka ve adaba aykırı olması -TKM. md. 499/3, TKM. md. 462/11--1276
 • 4--Şekil noksanı-1276
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİNE İLİŞKİN SONUÇLAR-1276
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME-1276
 • İPTAL DAVASININ TARAFLARI-1277
 • İPTAL DAVALARINDA SÜRE-1277
 • a--Bir Yıllık Süre-1277
 • b--Beş Yıllık Süre-1277
 • c--Otuz Yıllık Süre-1277
 • -Ölüme Bağlı Tasarrufların İptalinde Öngörülen Sürelerin Niteliği-1277
 • -İptal Davası Sonucu Verilen Kesin Hükmün Etkisi-1277
 • d--İptal Nedenlerinin Defi Olarak İleri Sürülmesi-1277
 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1278
 • MİRAS ORTAKLIĞI-1314
 • MİRAS ŞİRKETİ -ORTAKLIĞI--1314
 • MİRAS ORTAKLIĞINDA MİRASÇILARIN TEREKE ÜZERİNDE ZİLYETLİK VE MÜLKİYET HAKLARI-1315
 • MİRAS ORTAKLARININ İDARE HAKKI-1315
 • MİRAS ORTAKLIĞINDA MİRASÇILARIN TEREKE MALLARINI KULLANIM VE FAYDALANMA HAKLARI-1315
 • MİRAS ORTAKLIĞINDA HUKUKİ İŞLEMLER YAPMA YETKİSİ-1315
 • KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1317
 • MİRAS ORTAKLIĞI İÇİN TEMSİLCİ ATANMASI-1318
 • TEMSİLCİNİN HAK VE BORÇLARI-1318
 • MİRAS ORTAKLIĞI TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ-1318
 • MİRAS ORTAKLIĞI TEMSİLCİSİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI-1319
 • MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASINDA GÖZ ÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR-1319
 • MİRAS ŞİRKETİNE TEMSİLCİ ATANMASI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1321
 • MİRASÇI VE MANSUP MİRASÇILARIN TEREKE BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU-1328
 • MİRASÇILARIN TEREKE BORÇLARINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU-1328
 • MANSUP MİRASÇILARIN TEREKE BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU-1328
 • MİRAS BIRAKANIN BORÇLARINDAN SORUMLU OLMAYAN MİRASÇILAR-1328
 • MİRASÇILARIN FAİZ BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU-1328
 • MİRAS BIRAKANIN ALACAKLILARININ MİRASÇILARI TAKİP İÇİN BEKLEYECEKLERİ ZAMAN-1329
 • MİRASI TUTULAN DEFTER GEREĞİNCE KABUL EDEN MİRASÇININ MİRAS BIRAKANIN BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU-1329
 • MİRAS PAYINI DEVREDEN MİRASÇININ MİRAS BIRAKANIN BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU-1329
 • Miras payının mirasçılardan birine devri halinde-1329
 • Miras payının üçüncü bir şahsa devri halinde devreden mirasçının miras bırakanın borçlarından sorumluluğu-1329
 • MÜTESELSİL SORUMLULUKTAN KAYNAKLANAN ÖZEL HÜKÜMLER-1330
 • MİRASÇILARIN MİRAS BIRAKANIN BORÇLARINDAN MÜTESELSİLEN SORUMLU OLMADIKLARI SADECE MİRAS HİSSELERİ NİSBETİNDE SORUMLU OLDUKLARI BORÇLAR-1331
 • HAZİNE VE SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNUN MİRASÇI OLMASI HALİNDE MİRAS BIRAKANIN BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU-1331
 • HAZİNEYE İNTİKAL EDEN MİRAS HAZİNENİN VE SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNUN TEREKE BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU-1331
 • KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1332
 • MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI-1334
 • MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME-1335
 • MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME-1335
 • MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASINDA DAVANIN TARAFLARI-1336
 • Davacı Olmak-1336
 • Davalı Olmak-1336
 • MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASINDA İSPAT YÜKÜ-1336
 • GERİ VERME BORCU VE NİTELİĞİ-1337
 • İYİ NİYETLE ZİLYETLİK-1337
 • KÖTÜ NİYETLE ZİLYET OLAN KİMSE-1338
 • ZAMANAŞIMI-1338
 • MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVALARINDA KANUNLAR İHTİLAFI-1339
 • MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASINDA GÖZÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR-1339
 • MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1340
 • MİRASIN TAKSİMİ İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYETİN MÜŞTEREK MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRMESİ TAKSİMİ MÜMKÜN OLMAYAN TEREKE MALLARI-1343
 • MİRAS TAKSİMİ-1343
 • TAKSİM DAVASI-1344
 • a--Sözleşme gereği miras ortaklığı paylaştırılmasının geciktirilmesi, ileriye bırakılması-1344
 • b--Yasa gereği paylaştırmanın geciktirilmesi-1344
 • İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYETİN MÜŞTEREK MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ-1345
 • GÖREVLİ MAHKEME-1345
 • YETKİLİ MAHKEME-1346
 • DAVANIN TARAFLARI-1346
 • İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYETİN MÜŞTEREK MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİNDE GÖZ ÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR-1346
 • İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYETİN MÜŞTEREK MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1347
 • MİRAS BIRAKANLARLA BİRLİKTE YAŞAYANLARIN HAKKI-1355
 • TAKSİMİN NASIL YAPILACAĞI-1355
 • PAYLAŞTIRMA KURALLARI-1356
 • Paylaştırmaya Borçlu Bir Mirasçı Yerine Kayyımın Katılması-1356
 • Paylaştırmada Mirasçıların Eşitliği İlkesi-1356
 • MİRAS TAKSİMİNİN ÇEŞİTLERİ-1357
 • Miras Paylarının Oluşturulması, Hisselerin Teşkili Ve Tahsisi-1357
 • TEŞKİL EDİLEN HİSSELERİN MİRASÇILARA TAHSİSİ-1358
 • TAKSİMİ MÜMKÜN OLMAYAN TEREKE MALLARI MİRAS PAYLARININ TAHSİSİNDE ÖZEL DURUMLAR BAZI TEREKE MALLARININ TAHSİSİ VEYA SATILMASI-1359
 • Nitelik ve Amacı Bakımından Bütünlük ifade Eden, Aile Evrakı ve Hatıra Teşkil Eden Eşyalarla İlgili Taksim Kuralı-1359
 • Mirasçıdaki Alacağın Mahsubu-1360
 • Teminat Gösterilen Tereke Malları-1360
 • Tahsis-1360
 • Gayrimenkul Malların Kıymet Takdirinde Usul-1360
 • Ziraat işleri - Zirai Gayrimenkullerin Tahsisi-1361
 • Tahsisin Hangi Mirasçıya Ait Olacağı-1362
 • Zirai İşletmenin Tahsis Olunduğu Mirasçı veya Mirasçılar Dışındaki Diğer Mirasçıların Hisselerinin Ödenmesi-1362
 • Mirasın Aile Şirketi Emvali Halinde idaresini Talep ve Talep Hakkı-1363
 • Miras Şirketi Emvalinin Feshi-1363
 • Miras Şirketi Emvalinde Diğer Hisselerin Nasıl Tediye Olunacağı-1364
 • Mülhak Sınai Mallar-1364
 • MİRASIN SÖZLEŞME İLE TAKSİMİ-1364
 • TAKSİM SÖZLEŞMESİNİN KOŞULLARI-1365
 • TAKSİMDE NEFİ VE HASARIN İNTİKALİ-1365
 • Aynen ve Elden Taksimde-1365
 • Taksim Sözleşmelerinde Nefi ve Hasarın İntikali-1366
 • MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1366
 • MİRASI TAKSİMİN SONUÇ VE HÜKÜMLERİ TAKSİMİN FESHİ MİRASÇILARIN TAKSİMDEN SONRA BİRBİRLERİNE VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI SORUMLULUKLARI-1375
 • TAKSİMİN SONUÇ VE HÜKÜMLERİ-1375
 • MİRASIN AYNEN YA DA ELDEN TAKSİMİ-1375
 • MİRASÇILARIN BİRBİRLERİNE KARŞI SORUMLULUKLARI GARANTİ MÜKELLEFİYETİ-1376
 • Mesuliyetten Mütevellit Borçlar-1376
 • Zapta Karşı Garanti Mükellefiyeti-1377
 • Ayıba Karşı Garanti Mükellefiyeti-1377
 • Mirasçıya Miras Payına Düşen Alacaklarla ilgili Garanti Mükellefiyeti-1377
 • Mirasçıların Birbirlerine Karşı Sorumluluğu ile İlgili Zaman Aşımı Süresi-1377
 • TAKSİMİN FESHİ-1378
 • Taksim Sözleşmesinden Eylemli Olarak Vazgeçme-1378
 • MİRASÇILARIN TAKSİMDEN SONRA BİRBİRLERİNE VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI SORUMLULUĞU-1378
 • ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI SORUMLULUK-1378
 • Müteselsil Sorumluluğun Alacaklının Muvafakati ile Sona Ermesi-1379
 • Beş Yıllık Sürenin Geçmesi ile Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğun Sona Ermesi-1379
 • Mirasçıların Tereke Borçlarının Ödenmesi İle İlgili Kendi Aralarındaki Sorumluluğu-1379
 • Rücu hakkı-1379
 • Mirasçılar Tereke Borçlarının Ödenmesi Konusunda Taksim Sırasında Bir Anlaşma Yapmamışlarsa-1380
 • KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR-1380
 • İLGİLİ MEVZUAT
 •  
 • TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK-1383
 • KANUNU MEDENİNİN SURETİ MERİYET VE ŞEKLİ TATBİKİ HAKKINDA KANUN-1397
 • TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TÜZÜK-1403
 • MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN-1417
 • 1312 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU-1428
 • 403 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU-1431
 • 11. 2. 1964 TARİHLİ VE 403 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK-1441
 • NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU-1460
 • NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK-1478
 • SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU-1524
 • ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU GAYRİMENKUL MİRASÇILIĞI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ-1541
 • TURİZMİ TEŞVİK KANUNU-1550
 • HİLAFETİN İLGASINA VE HANEDAN-I OSMANİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEMALİKİ HARİCİNE ÇIKARILMASINA DAİR 431 SAYILI KANUN-1564
 • 1. CEMAZİYEL-EVVEL 1284 TARİHLİ TEBAA-İ ECNEBİYENİN EMLAKE MUTASARRIF OLMALARI HAKKINDA KANUN -ECANİBİN HAKKI İSTİMLAKİ HAKKINDA KANUN--1565
 • 25 REBİ-ÜL-AHIR 1300 TARİHLİ ECANİBİN HAKK-I İSTİMLAKİ KANUNUN BİRİNCİ MADDESİNDE İSTİSNA OLUNAN EŞHASIN EMLAK VE ARAZİSİNE MAHSUS KANUN-1566
 • 18. 3. 1927 TARİH 442 SAYILI KÖY KANUNUNUN TAŞINMAZ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ-1567
 • 28. 5. 1927 TARİH 1062 SAYILI HUDUTLARI DAHİLİNDE TEBAAMIZIN EMLAKİNE VAZİYED EDEN DEVLETLERİN TÜRKİYEDEKİ TEBAALARI EMLAKİNE KARŞI MUKABELE-İ BİLMİSİL TEDABİR-İ İTTİHAZI HAKKINDA KANUN-1568
 • 22 KANUNU EVVEL 1934 TARİH 2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN MİRASLA İLGİLİ HÜKÜMLERİ-1569
 • TAPU KANUNU-1571
 • TAPU SİCİL TÜZÜĞÜ-1578
 • MİRAS HUKUKU İLE İLGİLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER-1595
 • MÜTEMMİM LİSTE-1603
 • VASİYET TASARRUFLARININ BİÇİMİNE İLİŞKİN KANUN UYUŞMAZLIKLARI KONUSUNDA SÖZLEŞME-1613
 • VASİYETNAMELERİN TESCİLİ KONUSUNDA BİR USUL KURULMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME-1616
 • AHVALİ ŞAHSİYE KONUSUNDA MİLLETLERARASI MALUMAT TEATİSİ HAKKINDA SÖZLEŞME-1619
 • HUKUK USULÜNE DAİR SÖZLEŞME-1621
 • HUKUKİ VEYA TİCARİ KONULARDA ADLİ VEYA GAYRİADLİ BELGELERİN YABANCI MEMLEKETLERDE TEBLİĞİNE DAİR SÖZLEŞME-1626
 • ADLİ YARDIM TALEPLERİNİN İLETİLMESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ-1631
 • YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİNİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ-1634
 • BAZI İŞLEM VE BELGELERİN TASDİKTEN MUAF TUTULMASINA DAİR SÖZLEŞME-1637
 • DİPLOMASİ VE KONSOLOSLUK MEMURLARINCA DÜZENLENEN BELGELERDE ONAY İŞLEMİNİN KALDIRILMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME-1639
 • CENEVREDE 28 TEMMUZ 1951 TARİHİNDE İMZALANMIŞ OLAN MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI HAKKINDA KANUN-1641
 • SEYAHAT VESİKASI-1653
 • MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR «PROTOKOL»A DAİR KARARNAME-1656
 • 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU-1657

 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Mayıs 2009
 • Baskı Sayısı
 • 3.Baskı
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Yazar
 • Ali İhsan ÖZUĞUR
 • Sayfa Sayısı
 • 1710
 • Ebat
 • 17x24
 • Cilt
 • --

Adınız
E-Posta Adresiniz
Güvenlik Resmi
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
Yorumunuz
Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!
Ürün Bilgisi
Adınız
Güvenlik Resmi
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
Varsa Kısa notunuz
Sabit Telefonunuz
Cep Telefonunuz
E-Posta
Önerilerinizi, yorumlarınızı, isteklerinizi ve hata bildirimleriniz ile ilgili ayrıntılarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Sipariş, üyelik ve diğer sorularınız için iletişim formları sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Bu bölümde yazılan açıklamalar sitede yayınlanmaz. Yorumlarınızın sitede yayınlanması için lütfen yukarıdaki yorum ekle bölümünü kullanınız

Açıklamanız
E-Posta
Güvenlik Resmi
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi


Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.