Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme!
Adalet Bakanlığı Sınavları

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Şifre

1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na Göre Olağanüstünün Olağanlaşması ve Kriz Hukuku - Murat Özler

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na Göre Olağanüstünün Olağanlaşması ve Kriz Hukuku - Murat Özler

"1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na Göre Olağanüstünün Olağanlaşması ve Kriz Hukuku - Murat Özler"

9789753684255
 • Ürün Fiyatı
 • 27.00 TL
 • Piyasa Fiyatı
 • Havale ile
 • 26.73 TL
 • Yayınevi
 • Filiz Kitabevi Yayınları
 • Satılan Adet Miktarı
 • 2
 • Yazar
 • Murat Özler
Adet
1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'na Göre Olağanüstünün Olağanlaşması ve Kriz Hukuku - Murat Özler


Özellikler
Yorumlar
Taksitler
İlgiliÜrünler
1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na Göre Olağanüstünün Olağanlaşması ve Kriz Hukuku - Murat Özler

ÖZ (ABSTRACT).................................................................................................... v
ÖNSÖZ .................................................................................................................. vii
İÇİNDEKİLER ....................................................................................................... ix
KISALTMALAR .................................................................................................. xiii
GİRİŞ ....................................................................................................................... 1
BİRİNCİ BÖLÜM
OLAĞANÜSTÜ HAL REJİMLERİ VE HUKUKU
1.1. OLAĞANÜSTÜ HAL REJİMİ KAVRAMI .................................................... 4
1.2. OLAĞANÜSTÜ HAL REJİMİ TANIMI ......................................................... 5
1.3. OLAĞANÜSTÜ HAL REJİMLERİNİN POZİTİF HUKUK
DÜZENİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ................................................................ 7
1.3.1. Olağanüstü Hal Rejimlerinin Yürütmenin Takdir Yetkisini
Genişletici Etkisi ..................................................................................... 8
1.3.2. Olağanüstü Hal Rejimlerinin Yürütmenin Düzenleme Alanını
Genişletici Etkisi ................................................................................... 10
1.3.3. Olağanüstü Hal Rejimlerinin Temel Hak ve Hürriyetlerin
Sınırlanması Üzerine Etkisi ................................................................. 17
1.4. OLAĞANÜSTÜ HAL REJİMLERİNİN HUKUKSAL ÇERÇEVESİ .......... 18
1.4.1. Olağanüstü Hal Rejimleri Genel Hukuk İlkelerine Uygun Olarak
Anayasa İle Düzenlenmelidir ................................................................ 18
1.4.2. Olağanüstü Hal Rejimlerinin Anayasal ve Yasal Çerçevesi Çizilmeli,
Hukuksal Sınırları Gösterilmelidir ........................................................ 20
1.4.2.1. Anayasa Olağanüstü Hal Rejimlerine Geçiş Nedenlerini
Düzenlemelidir ....................................................................... 21
1.4.2.2. Anayasada Olağanüstü Hal Rejimleri İlan Yetkisi
Düzenlenmelidir ..................................................................... 22
1.4.2.3. Olağanüstü Hal Rejimlerinin Zamansal ve Mekansal Sınırı
Belirlenmelidir........................................................................ 22
1.4.2.4. Her Olağanüstü Durumun Niteliğine Uygun Olağanüstü
Rejim Tipi Belirlenmelidir ..................................................... 23
1.4.2.5. Olağanüstü Hallerde Dahi Dokunulmaz Hak ve Hürriyetler
Kategorisi ............................................................................... 24
1.5. OLAĞANÜSTÜ HAL REJİMLERİNİN SİYASAL VE YARGISAL
DENETİMİ .................................................................................................... 25
İKİNCİ BÖLÜM
12 EYLÜL 1980 MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ
KURUCU İKTİDARI DÖNEMİ VE
1982 ANAYASASI REJİMİ
2.1. MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ REJİMİNİN FELSEFESİ YA DA
OLAĞANÜSTÜNÜN DÜŞÜNSEL TEMELLERİ ........................................ 27
2.2. MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ KURUCU İKTİDARI VE ANAYASA
DÜZENİ HAKKINDA KANUN .................................................................... 31
2.3. MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ REJİMİ DÖNEMİ VE HUKUK
DÜZENİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ......................................... 33
2.3.1. Dernekler Kanunu ................................................................................. 36
2.3.2. Yükseköğretim Kanunu ........................................................................ 36
2.3.3. Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ............................................. 37
2.4. MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ KURUCU İKTİDARI VE 1982
ANAYASASININ HAZIRLANMA SÜRECİ-KURUCU MECLİS
HAKKINDA KANUN .................................................................................... 39
2.4.1. Kurucu Meclis Hakkında Kanun Ve Danışma Meclisi'nin Yapısı ........ 40
2.4.2. Nisbi Yetkileri Bakımından Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma
Meclisi ................................................................................................... 42
2.5.1982 ANAYASASI NIN KABULÜ-REFERANDUM MU PLEBİSİT Mİ? .. 43
2.6. 1982 ANAYASASI'NIN SİYASAL FELSEFESİ .......................................... 46
2.7.1982 ANAYASASI NIN TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER
KONUSUNDA TEMEL YAKLAŞIMI ......................................................... 50
2.7.1. Hak ve Hürriyetler İle Ödev ve Sorumluluklar Dengesi ....................... 50
2.7.2. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi .................................................... 52
2.7.3.1982 Anayasası'nın Temel Hak ve Hürriyetlere Yaklaşımının Yargı
Organlarınca Yorumunun İlk Verileri ................................................... 54
2.8. OLAĞAN DÖNEMLERDE TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN
SINIRLANDIRILMASI REJİMİ .................................................................... 56
2.8.1. Temel Hakların Sınırlandırılmasında Anayasa'nın Öngördüğü İlke
ve Kurallar ............................................................................................. 60
2.8.2. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanmasının Sınırı .............................. 64
2.8.2.1. Öz Kriteri - Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri, Hangi
Demokratik Toplum? ............................................................... 64
2.8.2.2. Ölçülülük İlkesi ........................................................................ 72
2.9. 1982 ANAYASASI VE TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN
YASAKLANMASI REJİMİ - TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN
KÖTÜYE KULLANILAMAMASI ............................................................... 78
2.10. SESSİZ ANAYASA YA DA İKİNCİ ANAYASA -12 EYLÜL
MEVZUATI VE KORUMA HUKUKU ....................................................... 84
2.10.1. 1982 Anayasası'nın Geçici 15. Maddesi ............................................ 84
2.10.2. Geçici 15. Maddeye İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararları .............. 88
2.10.3. Geçici 15. Maddeye İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararlarının
Değerlendirilmesi .............................................................................. 93
2.10.4. Olağanüstünün Olağanlaşması Ve Milli Güvenlik Konseyi
Yasaları'nın Statüsü ........................................................................... 97
2.11. 2001 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ .............................................................................. 99
2.11.1. Anayasa’nın Başlangıç Kısmı Yönünden ......................................... 99
2.11.2. Anayasa’nın 13. Maddesi Yönünden ................................................ 99
2.11.3. Anayasa’nın 14. Maddesi Yönünden .............................................. 100
2.11.4. Anayasa’nın Geçici 15. Maddesi Yönünden ................................... 101
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASAL
REJİMİNE GÖRE OLAĞANÜSTÜ HAL (KRİZ)
REJİMLERİ VE KRİZ HUKUKU
3.1. GENEL OLARAK ........................................................................................ 102
3.2. 1982 ANAYASASINDA DÜZENLENEN OLAĞANÜSTÜ HAL (KRİZ)
REJİMLERİ .................................................................................................. 104
3.2.1. Genel Olarak ....................................................................................... 104
3.2.2. Olağanüstü Hal (Kriz) Rejimleri İlan Kararı ...................................... 106
3.2.3. Tabii Afet, Tehlikeli Salgın Hastalıklar ve Ağır Ekonomik Bunalım
Sebepleriyle Olağanüstü Hal ............................................................... 111
3.2.4. Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddi
Şekilde Bozulması Sebepleriyle Olağanüstü Hal ................................ 113
3.2.5. Sıkıyönetim Seferberlik ve Savaş Hali ............................................... 116
3.2.5.1. Sıkıyönetim ............................................................................ 116
3.2.5.1.1. Konu Yönünden Sıkıyönetim ................................. 120
3.2.5.2. Seferberlik ve Savaş Hali ....................................................... 123
3.3. OLAĞANÜSTÜ HAL (KRİZ) KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERİNİN HUKUKİ REJİMİ VE UYGULAMA ................ 125
3.3.1. Olağanüstü Hal (Kriz) Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Hukuki
Rejimi .................................................................................................. 125
3.3.1.1. Olağanüstü Hal (Kriz) Kanun Hükmünde Kararnamelerinin
Unsurları ................................................................................ 126
3.3.1.1.1. Yetki ....................................................................... 126
3.3.1.1.2. Usul ve Şekil .......................................................... 127
3.3.1.1.3. Sebep-Amaç ........................................................... 128
3.3.1.1.4. Konu ....................................................................... 129
3.3.1.2. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ve Uygulama ..................................... 131
3.4. 1982 ANAYASAL REJİMİNDE OLAĞANÜSTÜ HAL (KRİZ)
REJİMLERİ ÇERÇEVESİNDE MİLLİ GÜVENLİK KURULU, MİLLİ
GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ VE BAŞBAKANLIK
KRİZ YÖNETİM MERKEZİ (KRİZE KURUMSAL YAKLAŞIM) .......... 133
3.4.1. Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği . 133
3.4.1.1. 1982 Anayasasından Önceki Durum ...................................... 133
3.4.1.2. 1982 Anayasasına Göre Milli Güvenlik Kurulu’nun Oluşumu,
Görev ve Yetkileri .................................................................. 136
3.4.1.2.1. Milli Güvenlik Kurulu’nun Oluşumu ..................... 136
3.4.1.2.2. Milli Güvenlik Kurulu’nun Görev ve Yetkileri...... 137
3.4.1.3. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği.............................. 139
3.4.1.4. Milli Güvenlik Kurulu Kararlarının Niteliği .......................... 141
3.4.1.5. 2001 Anayasa Değişikliğinin Milli Güvenlik Kurulu’nun
Anayasal Konumu Yönünden Değerlendirilmesi................... 143
3.4.2. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi ................................................... 145
3.4.2.1. Amaç ...................................................................................... 145
3.4.2.2. Kapsam ve Sorumluluklar ...................................................... 145
3.4.2.3. Kriz Hali ve Kriz Yönetimini Gerektiren Haller .................... 146
3.4.2.4. Teşkilatlanma ......................................................................... 148
3.4.2.5. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği’nin 1982
Anayasası ve Kriz Rejimleri Çerçevesinde
Değerlendirilmesi ................................................................... 149
3.5.1982 ANAYASASI’NA GÖRE OLAĞANÜSTÜ HAL (KRİZ)
HUKUKUNUN SINIRLARI VE YARGISAL DENETİM .......................... 150
3.5.1. 1982 Anayasasının 15. Maddesi ve Hak ve Hürriyetlerin Sınırının
Sınırı.................................................................................................... 150
3.5.1.1. Anayasa’nın 15. Madde Düzenlemesi .................................... 150
3.5.1.2. Anayasanın 15. Maddesine Göre Hak ve Hürriyetlerin
Sınırının Sınırı....................................................................... 152
3.5.1.2.1. Milletlerarası Hukuktan Doğan Yükümlülüklerin
İhlal Edilmemesi .................................................... 152
3.5.1.2.2. Ölçülülük İlkesi ...................................................... 153
3.5.1.2.3. Dokunulmaz Haklar Kategorisi .............................. 153
3.5.2. Olağanüstü Hal (Kriz) Hukuku’nun Yargısal Denetimi ..................... 153
3.5.2.1. Olağanüstü Hal (Kriz) Rejimleri İlan Kararı ile Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin Onay Kararlarının Denetimi ........ 154
3.5.2.2. Olağanüstü Hal (Kriz) Kanun Hükmünde Kararnameleri ve
Anayasa Yargısı Denetimi ..................................................... 155
3.5.2.3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Milli Üstü Yargı
Denetimi ................................................................................. 158
SONUÇ ................................................................................................................ 161
BİBLİYOGRAFYA ............................................................................................. 165
EK........................................................................................................................ 181

 
 • Baskı Tarihi
 • Mayıs 2016
 • Baskı Sayısı
 • 1. Baskı
 • Yayınevi
 • Filiz Kitabevi
 • Yazar
 • Yard. Doç. Dr. Murat Özler
 • Sayfa Sayısı
 • 204
 • Ebat
 • 16x24
 • Cilt
 • --

Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!
Ad Soyad:
Mail Adresiniz :
Yorum :
Güvenlik Resmi :
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi