Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

Sayıştay Başkanlığından: DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR
2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme!
Adalet Bakanlığı Sınavları

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Kodu
Bayi Şifre

Finansal Kiralama Sözleşmesine İlişkin Uygulamadan Kaynaklanan Sorunların Değerlendirilmesi - Hikmet Koyuncuoğlu

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Finansal Kiralama Sözleşmesine İlişkin Uygulamadan Kaynaklanan Sorunların Değerlendirilmesi - Hikmet Koyuncuoğlu

"Finansal Kiralama Sözleşmesine İlişkin Uygulamadan Kaynaklanan Sorunların Değerlendirilmesi - Hikmet Koyuncuoğlu"

9786051522463
 • Ürün İndirimli Fiyatı
 • 47.50
 • Piyasa Fiyatı
 • 50.00
 • Havale ile
 • 47.03
 • Yayınevi
 • On İki Levha Yayıncılık A. Ş.
 • Satılan Adet Miktarı
 • 1
 • Yazar
 • Hikmet Koyuncuoğlu
Adet
Finansal Kiralama Sözleşmesine İlişkin Uygulamadan Kaynaklanan Sorunların Değerlendirilmesi - Hikmet Koyuncuoğlu


Özellikler
Taksitler
İlgiliÜrünler
Finansal Kiralama Sözleşmesine İlişkin Uygulamadan Kaynaklanan Sorunların Değerlendirilmesi - Hikmet Koyuncuoğlu

Türk kanun koyucu, kökeni Amerika Birleşik Devletleri olan finansal kiralama işlemlerini ayrı bir kanun ile düzenleme tercihinde bulunmuştur ve bu itibarla ilk olarak 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu yürürlüğe girmiştir. Ardından 13.12.2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu yayınlanmış, finansal kiralama sözleşmesinin usul ve esasları yeni kanun ile düzenlenirken 3226 sayılı eski kanun da yürürlükten kaldırılmıştır. İlk düzenlemelerden bu yana, finansal kiralama kurumunun uygulamasına ilişkin birçok hukuksal tartışma yaşanmıştır. Bu tartışmaların birçoğunun, yeni kanunun yürürlükte olacağı dönemde de sürmesi muhtemeldir. Hatta yeni kanun ile ilk defa getirilen düzenlemeler göz önüne alındığında, tartışılacak başlıkların sayısının artması dahi ihtimal dâhilindedir. Bu çalışma, eski kanunun yürürlükte olduğu dönemde yaşanan tartışmaları da dikkate almak suretiyle hazırlanmıştır ve önümüzdeki dönemde finansal kiralama sözleşmesine dair uygulamada ortaya çıkabilecek tartışma ve ihtilafların çözümünde yol gösterici ve yardımcı olma amacını taşımaktadır. (Tanıtım yazısı)
Bu kitabın kaynağı, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Doktora Programı kapsamında hazırladığım ve başarı ile savunduğum doktora tezimdir. Serbest mesleğime devam ederken tamamladığım doktora çalışmamın, benim için tam anlamıyla bir hayat dersi olduğunu ifade etmeliyim. Akademik dünyanın, şahit olduğum bugünkü yapısı ile ilgili eleştirel olarak ifade edebileceğim birçok konuyu, yer ve zamanın doğru bileşkesinde söyleme hakkımı saklı tutarak, bu noktada sadece idealist akademisyenlere sabır ve kuvvet dilemekle yetineceğim. Yukarıda da ifade ettiğim üzere, elinizdeki çalışmanın kaynağı "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun, taşınır eşyaya ilişkin teminat hukuku ve icra -iflas hukuku düzenlemeleri karşısında irdelenmesi" başlıklı doktora tezimdir. Buna karşın, tezimin teorik kısımlarını çıkartmak ve uygulamada faydalı olabileceğini düşündüğüm konu başlıklarını ayrıca eklemek suretiyle bu kitabı oluşturmuş bulunmaktayım. Gözetme ve yönlendirme sorumluluklarını daraltmak adına belirtmeliyim ki; aşağıda isimlerine yer verdiğim değerli akademisyenler, kitabın değil, doktora tezimin oluşturulması sürecine ilişkin belirtilmiştir. ( Önsöz'den )

İÇİNDEKİLER 
1. Giriş 
A. Türk Hukuku'nda FKS'nin düzenlenişi 
B. Finansal Kiralama ile İlgili FKK Hükümlerinin Kısaca Ortaya Konması ve Belirli Noktaların Eleştirisi 
a. Finansal Kiralama ve FKS'nin Tanımı, Unsurları ve Tarafları 
I. Finansal Kiralama ve FKS'nin Tanımı 
II. FKS'nin Tarafları 
III. FKS'nin Unsurları 
b. FKS'nin konusu 
c. FKS'nin Şekli ve Tescili 
d. FKS'ne Konu Malın Maliki ve Kiracının Malı Satın Alma Hakkı 
e. Kiralayanın Borçları 
f. Kiracının Borçları 
g. Kiralayanın ve Kiracının İcra veya İflas Takibine Uğraması Durumunda FKS'ne Konu Malın Akıbeti 
h. FKS'nin Sona Ermesi 
I. FKS'ni Kendiliğinden Sona Erdiren Sebepler ve Sonuçları 
II. FKS'nin Feshine İmkan Veren Sebepler ve Sonuçları 
i. FKS'nin Kiralayan Tarafından Feshedilmesi ve Sonuçları 
ii. FKS'nin Kiracı Tarafından Feshedilmesi ve Sonuçları 
2. Taşınır Eşyaya İlişkin FKS'nde Aleniyetin Sağlanması ve Yeni Sicil Sisteminin İşleyişi 
3. FKS'nin Tescilinin, FKS'nin Geçerliliğine Olan Etkisi 
A. Tescilin Sonuçlarına İlişkin Öğreti Görüşü 
B. Konuya İlişkin Yargı Kararları 
C. Nihai Değerlendirme 
4. Kiracı Aleyhine Yapılacak Takiplerde FKS'ne Konu Malın Haczedilmesi 
A. FKK md. 28 Hükmünün İcra-İflas Hukuku Kurumları Çerçevesinde Değerlendirilmesi 
B. FKK md. 28 Hükmünün Uygulaması 
5. Kiracının İflası ve FKS'nin İhlali 
6. Kiracının İflasının Ertelenmesi Sürecinde Kiracının Elinde Bulunan FKS'ne Konu Malların Akıbeti 
7. FKS'ne Konu Malın Kiralayan Tarafından Devri ve Devralanın Sözleşme ile Bağlı Olması 
A. Genel Kural 
B. Devrin Koşulları 
a. Genel Olarak Alacağın Devri (Temliki) ve Borcun Üstlenilmesi (Nakli) Kurumları 
b. Alacağın Devri (Temliki) 
c. Borcun Üstlenilmesi (Nakli) 
d. Borcun Yenilenmesi 
e. Eşyaya Bağlı Borç Kavramı 
C. Devrin Kiracıya Etkisi 
8. Kiralayanın İflası veya İcra Takibine Uğraması Halinde FKS'nin Akıbeti 
A. İflas Hukuku Bakımından Değerlendirme 
B. İcra Hukuku Bakımından Değerlendirme 
9. FKS'nin Kiralayan Tarafından Feshi ile Birlikte, FKS'ne Konu Maldan Kiralayanın Sağladığı Faydanın, Kiracının Tazminat Yüküne (Kiralayanın Olumlu Zararına) Olan Etkisi 
A. Kiralayanın, Fesih Sonrası Asli ve Dolaysız Zilyedi Bulunacağı Malı Değerlendirmesi (Satış veya Tekrar Finansal Kiralama Yolu İle) Kiralayanın Bir Yükümlülüğü müdür? 
B. Rayiç Değer Tespiti Ne Şekilde ve Hangi Zamana İlişkin Yapılmalı? 
a. FKK Md. 31/III Hükmü Yolu ile Yapılacak Tespit 
b. Delil Tespiti Kurumu 
c. Olumsuz (Menfi) Tespit Davası 
C. FKS'nde FKK md. 33/I Hükmünün Uygulanmasına ve/veya Uygulanma Esaslarına İlişkin Konulacak Şartlar 
D. FKS'nde Düzenlenen Kiracının Alım Hakkının, Fesih Sebebiyle Oluşacak Tazminat Miktarına Olan Etkisi 
E. FKS'ne Konu Malın, Fesihten Sonra Kiralayan Tarafından Başka Bir FKS'ne Konu Edilmesi 
10. Bütünleyici Parça ve Eklenti'yi Konu Alan Finansal Kiralama Sözleşmeleri 
A. Bütünleyici Parça ve Eklenti Kavramları 
a. Bütünleyici Parça 
I. Bütünleyici Parça Sıfatının Kazanılması 
II. Hükümleri: 
b. Eklenti 
I. Eklenti Sıfatının Kazanılması 
II. Hükümleri 
B. FKK md. 19/II Hükmü 
a. FKK md. 19/II Hükmünde Yer Alan "Asli Niteliğini Koruma" İfadesinin Değerlendirilmesi 
b. FKK md. 19/II Hükmünün Sonuçları ve TMK Hükümleri Karşısında Değerlendirilmesi 
11. FKS'ne Konu Malın Üreticisi ile Kiralayan Arasında Yapılan (Taşınır Mala İlişkin) Geri -Alım (Buy - Back) ve Benzeri Nitelikteki Sözleşmelerin Hukuksal Niteliğinin Değerlendirilmesi ve Buna Bağlı Sonuçlar 
KAYNAKÇA


 
 • Baskı Tarihi
 • 2015
 • Baskı Sayısı
 • 1
 • Yayınevi
 • On İki Levha Yayınları
 • Yazar
 • Hikmet Koyuncuoğlu
 • Sayfa Sayısı
 • 248
 • Ebat
 • 16x24
 • Cilt
 • --