Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

Sayıştay Başkanlığından: DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR
2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme!
Adalet Bakanlığı Sınavları

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Kodu
Bayi Şifre

Haczedilmezlik ve Benzer Müesseseler - Yavuz Balkan

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Haczedilmezlik ve Benzer Müesseseler - Yavuz Balkan

"Haczedilmezlik ve Benzer Müesseseler - Yavuz Balkan"

9789750210112
 • Ürün İndirimli Fiyatı
 • 39.90
 • Piyasa Fiyatı
 • 42.00
 • Havale ile
 • 39.50
 • Yayınevi
 • Seçkin Yayıncılık
 • Satılan Adet Miktarı
 • 1
 • Yazar
 • Yavuz Balkan
Adet
Haczedilmezlik ve Benzer Müesseseler - Yavuz Balkan


Özellikler
Taksitler
İlgiliÜrünler
Konu Başlıkları
Genel Olarak Haczedilmezlik ve Benzer Müesseseler
Haczedilmezlik
Mevzuatımızda Düzenlenen Haciz Engelleri
Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler
Haczedilmezlik Hakkından Feragatin Mümkün Olup Olmadığı
Haczedilmezlik İtirazı ve İhalenin Feshi
Haczedilmezlik Benzeri Müesseseler
 
İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Giriş  15
Birinci Bölüm 
GENEL OLARAK HACZEDİLMEZLİK VE BENZER MÜESSESELER
I. HACİZ  17
II. HACİZ BENZERİ MÜESSESELER  17
A. İhtiyati Haciz  17
1. Tanım  17
2. İhtiyati Haciz Talep Edebilmenin Şartları  17
3. İhtiyati Haczin Talep Edileceği Merci  18
4. İhtiyati Hacizde Teminat  18
B. İhtiyati Tedbir  18
1. Tanım  18
2. Talep Edileceği Merci  18
3. İhtiyati Tedbir Kararı Verilemeyecek Haller  19
C. Hapis Hakkı  19
1. Tanım  19
2. Mevzuatta Hapis Hakkı  19
a. Medeni Kanunda Hapis Hakkı  19
b. Borçlar Kanununda Hapis Hakkı  20
aa. BK. 57. Madde “Hayvan Üzerinde Hapis Hakkı”  20
bb. BK. 267. Madde: Mucirin (Kiraya Vereninin) Hapis Hakkı  21
cc. Vekilin Hapis Hakkı  21
aaa. Genel Olarak Vekilin Hapis Hakkı (BK. 393 m)  21
bbb. Avukatlık Kanunu 39 ve 166. Maddesi Anlamında Avukatın Hapis Hakkı  22
dd. Komisyoncunun Hapis Hakkı  22
ee. Otelci ve Hancının Hapis Hakkı  22
c. Türk Ticaret Kanununda Öngörülen Hapis Hakları  22
d. İcra ve İflas Yasasının Ön Gördüğü Hapis Hakkı  23
İkinci Bölüm 
HACZEDİLMEZLİK
I. TANIM  25
II. HACZEDİLMEZLİK İTİRAZI (ŞİKAYETİ)  25
III. HACZEDİLMEZLİK İTİRAZINI (ŞİKAYETİNİ) İNCELEMEYE YETKİLİ MERCİ  26
IV. HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİNDE HARÇ  27
V. HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİNDE SÜRE  27
A. Genel Olarak  27
B. Haczedilmezlik Şikayetinde Yargıtay’ın Süreye İlişkin Kararlarının İrdelenmesi 
Sonucu Konunun Şemasal Bir Şekilde Anlatımı 
 28
C. Konuya İlişkin Emsal Kararlar  29
1. Yargıtay’ın Şikayetin 7 Günlük Süreye Tabi Olduğunu Kabul Ettiği Haller  29
2. Yargıtay’ın Süresiz Şikayete Tabi Olduğunu Kabul Ettiği Haller  31
VI. İCRA MEMURUNUN HACZEDİLMEZLİK DURUMUNU RE’SEN NAZARA ALIP 
ALAMAYACAĞI MESELESİ 
 33
VII. ŞİKAYET ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM  34
VIII. HACZEDİLMEZLİK İTİRAZININ YAPILACAĞI YER  34
IX. HACZEDİLMEZLİĞE İLİŞKİN EMSAL KARARLAR  34
Üçüncü Bölüm 
MEVZUATIMIZDA DÜZENLENEN HACİZ ENGELLERİ
I. İCRA İFLAS YASASININ ÖN GÖRDÜĞÜ HACZEDİLMEZLİK HALLERİ  37
A. Devlet Malı  37
1. Tanımı ve Genel Açıklamalar  37
2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasına Göre Devlet Malı  40
3. Konuya İlişkin Emsal Kararlar  45
B. Borçlunun Zatı ve Mesleki İçin Lüzumlu Elbise ve Eşyası ile Borçlu ve Ailesine 
Lüzumu Olan Yatak Takımları ve İbadete Mahsus Kitap ve Eşyası 
 55
1. Genel Olarak  55
2. Konuya ilişkin Emsal Karar  56
C. Borçlu Çiftçi İse Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Olan Arazi ve Çift Hayvanları 
ve Nakil Vasıtaları ve Diğer Eklenti ve Ziraat Aletleri; Değilse, Sanat ve Mesleki İçin 
Lüzumlu Olan Alet ve Edevat ve Kitapları ve Arabacı, Kayıkçı, Hamal Gibi Küçük 
Nakliye Erbabının Geçimlerini Temin Eden Nakil Vasıtaları 
 56
1. Genel Olarak  56
2. Konuya İlişkin Emsal Kararlar  57
D. Borçlar Kanununun 510’uncu Maddesi Mucibince Haczolunmamak Üzere Tesis 
Edilmiş Olan Kaydı Hayatla İratlar 
 66
E. Memleketin Ordu ve Zabıta Hizmetlerinde Malul Olanlara Bağlanan Emeklilik Maaşları 
ile Bu Hizmetlerden Birinin İfası Sebebiyle Ailelerine Bağlanan Maaşlar ve Ordunun 
Hava ve Denizaltı Mensuplarına Verilen Uçuş ve Dalış Tazminat ve İkramiyeleri 
 66
1. Genel Olarak  66
2. Konuya İlişkin Emsal Karar  66
F. Borçlunun Haline Münasip Evi  66
1. Genel Olarak  66
2. Borçlunun Haline Münasip Ev (Meskeniyet) İtirazında Süre  67
3. Meskeniyet İddiası ile Haczedilmezlik İtirazının İstisnası  67
4. Meskeniyet İtirazının Yapılacağı Yer ve Şekli  67
5. Kanun Yolları  68
6. Emsal Bilirkişi Raporları  68
7. Konuya İlişkin Emsal Kararlar  79
II. MEDENİ KANUNUN ÖN GÖRDÜĞÜ HACİZ ENGELLERİ  93
A. MK. 23. Maddesi Anlamında Bir Kimseye Organ Bağışlamayı Vaat Edip Bundan 
Cayan Kişiden Bu Cayma Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat Talep Edilemez 
 93
B. MK 194. Maddesinde Düzenlenmiş Olan Tapu Siciline Aile Konutu Olarak Tescil ve 
Şerh Verilmiş Olan Taşınmazların Haczinde Durum 
 93
C. Aile Yurdu  106
1. Genel Olarak  106
2. Konuya İlişkin Emsal Karar  106
3. Tanım ve Bezer Müesseselerle Karşılaştırma  107
D. Medeni Yasada Düzenlenmiş Diğer Korunma Müesseseleri  108
E. Konuya İlişkin Emsal Kararlar  110
F. Devlet Malları (MK m. 715)  112
G. İntifa Hakkının Haczinde Durum  112
H. Sükna Hakkında Durum  113
I. MK Belirtilen Bütünleyici Parça Eklenti ve Doğal Ürünlerin Haczinde Durum  113
1. Genel Olarak  113
a. MK. 851 m. Taşınmaz Rehni  114
b. İpotek  115
2. Haczedilmezlik Yönünden Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı  115
a. “Bütünleyici Parça” MK. 686. m.  115
b. “Doğal Ürünler” - MK. 685 m.  115
c. Eklentiler (Teferruat) MK. 686 m.  116
3. Taşınmaz Eklentilerinin Haczinde Durum  116
4. Konuya İlişkin Emsal Kararlar  117
5. Borçlunun Zatı ve Mesleki İçin Lüzumlu Eşyasının İİK. 82/2 Anlamında Alacaklının 
Haczine Karşı Korunmasında Meslek - Teşebbüs Ayrımı 
 133
a. Genel Olarak  133
b. Konunun Şema ile Özetlenmesi  133
III. BORÇLAR YASASININ ÖNGÖRDÜĞÜ HACİZ ENGELLERİ  135
A. BK 213 M. Satışı Vaat Edilmiş Taşınmazın Haczedilmezliği  135
B. BK. 267 ve Mevzuatın Ön Gördüğü Diğer Hallerde Kiralayan veya Hapis Hakkı Sahibinin 
Bu Hakkı Kullanarak Hapsettiği Menkullerin Kira Borçlusunun veya Diğer Hallerde İse 
Borçluların Alacaklısı Olan 3. Kişi Tarafından Haczedilmezliği 
 136
C. BK. 386. ve Av. K. 166. Maddeleri Gereğince Vekil ve Avukatın Vekalet Ücretinin 
Müvekkilin Borçlularına Karşı Rüçhanlı Olması
 
 138
D. Ölünceye Kadar Bakma Akdi ile Edinilmiş Taşınmazın Haczinde Bakım Alacaklısının 
Alacağının Rüçhanlı Olması 
 138
IV. TÜRK TİCARET KANUNUN ÖN GÖRDÜĞÜ HACİZ ENGELLERİ  139
A. Umumi Mağazaya Tevdi Olunmuş Şeyler  139
B. Yola Çıkmaya Hazır Bir Gemi  139
C. Kıymetli Evrakın Haczinde Durum  140
1. Kural Olarak  140
2. İstisna  140
D. Konu ile İlgili Emsal Kararlar  140
E. Hisse Senetlerinin Haczinde Durum  142
F. Banka Teminat Mektupları ve Diğer Teminatların Haczinde Durum  142
1. Geçici Teminat  142
2. Kesin Teminat  142
V. DİĞER ÖZEL KANUNLARDA ÖN GÖRÜLEN HACİZ KISITLARI  143
A. Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun Ön Gördüğü Haciz Kısıtları  143
B. 5393 Sayılı Belediye Yasasının Ön Gördüğü Haczedilmezlik Halleri  144
1. Genel Olarak  144
2. Konu ile İlgili Emsal Kararlar  145
3. Belediyelerin Haczi Kabil ve Kabil Olmayan Mallarına İlişkin Yargıtay Uygulamasının 
Şemasal Anlatımı 
 156
4. Konuya İlişkin Mülga 5272 Sayılı Kanunun İptaline Dair Anayasa Mahkemesi Kararı  157
C. İl Özel İdaresi Yasasının Ön Gördüğü Haczedilmezlik Halleri  158
1. Genel Olarak  158
2. Konu ile İlgili Emsal Kararlar  159
D. Vakıflar Yasasının Öngördüğü Haczedilmezlik  160
1. Genel Olarak  160
a. Vakıf  160
b. Hayrat  160
c. Mazbut Vakıf  161
2. Konuya İlişkin Emsal Kararlar  161
3. Vakıf (Özel) Üniversitelerine Ait Malların Haczinde Durum  162
a. Genel Olarak  162
b. Vakıf Üniversitesi  162
c. Konuya İlişkin Emsal Karar  164
E. Kamuya Yararlı Derneklere Ait Malların Haczinde Durum  170
1. Genel Olarak  170
a. Kızılay Derneği  170
b. Yeşilay Derneği  170
2. Konuya İlişkin Emsal Karar  171
F. 233 Sayılı K.H.K. ile Kurulan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (Kit’lerin) Mal, Hak ve
Alacaklarının Haczinde Durum 
 171
1. Tanımlar  171
2. Konuya İlişkin Emsal Kararlar  172
3. KİT’lerle İlgili Haczedilmezlik Durumunun Tablo Halinde İzahatı  177
G. Finansal Kiralama Yasasından Doğan Haciz Kısıtlaması  178
1. Genel Olarak  178
2. Konuya İlişkin Emsal Kararlar  178
H. Köy Kanunundan Doğan Haciz Kısıtları  179
1. Genel Olarak  179
2. Konuya İlişkin Emsal Kararlar  180
I. 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının Öngördüğü Haciz Kısıtları  182
İ. 2834 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Yasasının Ön Gördüğü Haciz Kısıtları  183
J. 1512 Sayılı Noterlik Yasasının Öngördüğü Haciz Kısıtı  183
K. 2821 Sayılı Sendikalar Yasasının Öngördüğü Haciz Kısıtı  183
L. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasının Ön Gördüğü  183
M. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yasasının Öngördüğü 
Haciz Kısıtı
 
 183
N. 7397 Sayılı Sigorta Murakabe Kanunun Öngördüğü Haciz Kısıtı  184
O. 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Yasasının Öngördüğü Haciz Kısıtı  184
Ö. 775 Sayılı Gecekondu Kanunun Öngördüğü Haciz Kısıtı  184
P. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kanunun Öngördüğü Haciz Kısıtı  185
R. 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun Öngördüğü Haczedilmezlik 
 186
S. 4857 Sayılı İş Yasasının Öngördüğü Haczedilmezlik  186
Dördüncü Bölüm 
KISMEN HACZİ CAİZ OLAN ŞEYLER
I. GENEL OLARAK  187
II. KONUYA İLİŞKİN EMSAL KARARLAR  189
Beşinci Bölüm 
HACZEDİLMEZLİK HAKKINDAN FERAGATİN 
MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI
I. GENEL OLARAK  191
II. KONU İLE İLGİLİ EMSAL KARARLAR  191
Altıncı Bölüm 
HACZEDİLMEZLİK İTİRAZI VE İHALENİN FESHİ
I. GENEL OLARAK  193
II. EMSAL KARARLAR  194
Yedinci Bölüm 
HACZEDİLMEZLİK BENZERİ MÜESSESELER
I. İCRA TAKİP ENGELLERİ  199
A. Alacaklının Mevcut Rehni Paraya Çevirmeden Haciz veya İflas Yolu ile Takip Yapma 
Yasağı (İİK 45.) 
 199
1. Kural  199
2. İstisnaları  199
3. Konuya İlişkin Emsal Kararlar  199
4. Konunun Şemasal Anlatımı  208
B. Kefalet Halinde İcra Takip Yasağı  208
1. Aciz Vesikası Alınmadan Adiyen Kefil Hakkında İcra Takip Yasağı (BK. 486/1. m)  208
a. Genel Olarak  208
b. Konu ile İlgili Emsal Kararlar  208
2. BK 486/2 Adi Kefalette Alacaklının Alacağını Evvelemirde Merhundan İstifade Etmesi 
Bu Kafi Gelmediği Taktirde Kefile Müracaatı Şartı 
 210
a. Genel Olarak  210
b. Konu ile İlgili Emsal Karar  210
C. Ortaklıklarda Ortağın Ortaklık Payının Haczi  211
1. Genel Olarak  211
2. Meselinin Tüm Ortaklıkları Kapsayacak Şekilde Şema ile Anlatımı  211
3. Konuya İlişkin Emsal Kararlar  212
4. Ortaklıklarda Ortağın Kâr Payının Haczi  213
D. İİK. 100- 101. Maddelerine Dayalı Olarak Hacze İştirak Sebebiyle Oluşan Haciz Engelleri  213
1. Hacze Adiyen İştirak  213
2. Hacze İmtiyazlı Olarak İştirak  214
3. Konuya İlişkin Emsal Kararlar  214
E. Müflisin Yeni Mal İktisap Etmemiş Olması  215
II. DAVA ENGELLERİ  215
A. Dava Engeli Oluşturan Hallerin Özetli Şemasal İzahı  215
B. Sözleşmenin Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırı Olmasının Dava ve Talep Engeli 
Oluşturduğuna Dair Somut Olaylara Dayalı Emsal Bilirkişi Raporları 
 219
Kavramlar Dizini  231
 
 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Haziran 2009
 • Baskı Sayısı
 • 1.Baskı
 • Yayınevi
 • Seçkin Yayıncılık
 • Yazar
 • Yavuz Balkan
 • Sayfa Sayısı
 • 230
 • Ebat
 • 16x24
 • Cilt Tipi
 • --