Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme!
Adalet Bakanlığı Sınavları

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Şifre

İhale Hukukunda Ortak Girişim - Erkan Özdemir, Murat Arapgirli

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
İhale Hukukunda Ortak Girişim - Erkan Özdemir, Murat Arapgirli

"İhale Hukukunda Ortak Girişim - Erkan Özdemir, Murat Arapgirli"

9786051463377
 • Ürün İndirimli Fiyatı
 • 40.38 TL
 • Piyasa Fiyatı
 • 42.50 TL
 • Havale ile
 • 39.97 TL
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Satılan Adet Miktarı
 • 0
 • Yazar
 • Murat Arapgirli
  Erkan Özdemir
Adet
İhale Hukukunda Ortak Girişim - Erkan Özdemir, Murat Arapgirli


Özellikler
Yorumlar
Taksitler
İlgiliÜrünler

Günümüzde tüm sektörlerde rekabetin giderek artması teşebbüsleri teknolojilerini geliştirmeye ve iştigal alanları ile ilgili konularda faaliyet gösteren yerli ve yabancı teşebbüslerle işbirliği yapmaya yöneltmiştir. Gün geçtikçe artan beşeri ihtiyaçlar ile bilim ve teknolojide giderek hızlanan değişim kamu alımlarına da konu olabilecek bir kısım işlerin kişilerce (gerçek veya tüzel) tek başına yapılabilir olması imkânını ortadan kaldırmıştır. Özellikle değişik teknik aşamalardan oluşan ve bünyesinde yüksek risk unsuru taşıyan bazı entegre projelerin ifasının ileri teknoloji ve sermaye birikimini gerektirmesi, konusunda uzmanlaşmış ve belli bir teknik donanımı olan kişilerin bir organizasyon çatısı altında toplanmalarını zorunlu kılmaktadır. Çünkü bu neviden projelerde çoğu zaman tek kişinin bir yandan işin riskini taşıyamaması, diğer yandan da teknolojik birikimi ve sermaye gücünün yetersizliği, işin tek başına üstlenilmesini zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla yatırımcılar yüksek teknoloji gerektiren ve büyük risk taşıyan ekonomik değeri büyük olan projelerin gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla klasik işbirliği modelleri (şirket birleşmeleri vs. ) dışında daha esnek işbirliği modellerinin arayışına girmişlerdir. Bu kapsamda yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen işbirliği modelini ise sözleşmeye dayalı bir ortaklık modeli olan ortak girişimlerin oluşturduğunu söylemek mümkündür. Bunun temel nedeni ortak girişimin ticari hayatın istediği çabukluk, kolay uygulanırlık ve esnekliğe sahip olması ile ortak girişimlerde ortakların kendi güçlerini ve bağımsızlıklarını korumaya devam etmeleridir. 
Ortak girişim sözleşmeye dayalı bir ortaklık modelidir. Ortaklar bu model çerçevesinde ifası amaçlanan işe göre, aralarındaki sözleşmeyi serbestçe düzenleyebilirler. Öte yandan doktrinde salt sözleşmeye dayalı ortak girişim ile sermayeye katılımlı ortak girişim ayırımı yapılmakta ve sermayeye katılımlı ortak girişimin tüzel kişiliği haiz olduğu belirtilmektedir. Bu kitapta incelenen ortak girişim türü ortak girişimin klasik türü olan tüzel kişiliği haiz olmayan salt sözleşmeye dayalı ortak girişimdir. Türk hukukunda salt sözleşmeye dayalı ortak girişimin hukuki niteliği ittifakla adi şirket olarak kabul edilmekte ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 620 vd. hükümlerine tabi kılınmaktadır. 
Kitap, Erkan ÖZDEMİR’in Ekim-2006 tarihli -Kamu İhale Hukuku Uygulamalarında Ortak Girişim Müessesesi- adlı Kamu İhale Kurumu uzmanlık tezi esas alınarak hazırlanmıştır. 
Kitap, toplam üç bölümden oluşmaktadır. 
Kitabın birinci bölümünde, ortak girişimin tanımı ve hukuki niteliği, türleri, unsurları ve benzer müesseselerden farkları hakkında bilgiler verilmiştir. 
Kitabın ikinci bölümünde, ortak girişime ilişkin olarak kamu alımları mevzuatı ve Türk Borçlar Kanunu dışında diğer mevzuatta yer alan düzenlemeler ile kamu alımlarını ilgilendiren bazı uluslararası metinlerde yer alan düzenlemeler ele alınmıştır. 
Kitabın üçüncü bölümünde ortak girişimin Türk kamu alımları mevzuatı açısından ihale sözleşmesinin imzalanmasından önceki ve sonraki aşamalarına ilişkin ayrıntılı incelemesi yapılmıştır. Bu çerçevede, diğer hususlar yanında, ortak girişimin ihaleye katılımda yeterlik kriterleri açısından ve ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi ve sonuçları bakımından incelenmesi yapılmış; ortak girişimin şikâyet ehliyetine değinilmiş ve ortak girişim ortaklarının taahhüdün yerine getirilmesinde iş sahibi idareye karşı sorumluluğu üzerinde durulmuştur.

 
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • ORTAK GİRİŞİMİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ, TÜRLERİ, UNSURLARI VE BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI
 • I. -ORTAK GİRİŞİMİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ-1
 • II. -ORTAK GİRİŞİMİN TÜRLERİ-12
 • 1. -Salt Sözleşmeye Dayalı Ortak Girişim-12
 • 2. -Sermayeye Katılımlı Ortak Girişim-13
 • III. -ORTAK GİRİŞİMİN UNSURLARI-14
 • 1. -Sözleşme Unsuru-14
 • 2. -Taraf Unsuru-15
 • 3. -Müşterek Amaç Unsuru-16
 • 4. -Müşterek Amaç Uğruna Birlikte Çaba Gösterme Unsuru-18
 • 5. -Ortak Yönetim Unsuru-18
 • 6. -Süre Unsuru-19
 • IV. -ORTAK GİRİŞİMİN BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI-19
 • 1. -Ortak Girişimin Partnership ile Karşılaştırılması-20
 • 2. -Ortak Girişimin Kartel ile Karşılaştırılması-23
 • 3. -Ortak Girişimin Şirketlerin Birleşmesiyle Karşılaştırılması-23
 • 4. -Ortak Girişimin Alt Yüklenicilik ile Karşılaştırılması-25
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • ULUSAL VE BAZI ULUSLARARASI METİNLERDEORTAK GİRİŞİME İLİŞKİN DÜZENLEMELER
 • I. -TÜRK HUKUKUNDA ORTAK GİRİŞİME İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER-31
 • 1. -Türk Ticaret Kanunundaki Düzenlemeler-31
 • 2. -Vergi Mevzuatındaki Düzenlemeler-35
 • A. -Kurumlar Vergisi Yönünden-35
 • B. -Gelir Vergisi Yönünden-39
 • C. -Katma Değer Vergisi Yönünden-40
 • D. -Vergi Usul Kanunu Yönünden-41
 • 3. -Rekabet Hukuku Mevzuatındaki Düzenlemeler-41
 • 4. -Doğrudan Yabancı Yatırımlara İlişkin Mevzuattaki Düzenlemeler-45
 • II. -KAMU ALIMLARINI İLGİLENDİREN BAZI ULUSLARARASI METİNLERDE ORTAK GİRİŞİME İLİŞKİN DÜZENLEMELER-46
 • 1. -AB Kamu Alımları Direktifleri-49
 • 2. -FIDIC İnşaat İşleri Tip İdari Şartnamesi-55
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • TÜRK KAMU ALIMLARI MEVZUATI AÇISINDANORTAK GİRİŞİMİN İNCELENMESİ
 • I. -KAMU ALIMLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ-59
 • II. -SÖZLEŞME ÖNCESİ AŞAMADA ORTAK GİRİŞİMİN İNCELENMESİ-62
 • 1. -Genel Olarak-62
 • 2. -Pilot, Koordinatör ve Özel Ortak Kavramları-67
 • 3. -Ortak Girişimin Tabiiyeti ve Tabiiyetin Sonuçları-68
 • A. -Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Sağlanması-71
 • B. -Belgelerin Sunuluş Şekline İlişkin Farklılıklar-72
 • C. -Tebligat Sürelerindeki Farklılıklar-73
 • 4. -Ortak Girişimin İhaleye Katılımda Yeterlik Kriterleri Açısından İncelenmesi-74
 • A. -Genel Olarak-74
 • B. -Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşleri İhalelerinde Sunulması Zorunlu Olan Ortak Belgeler-78
 • a. -Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi ya da esnaf ve sanatkâr odası belgesi-78
 • b. -Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri-79
 • c. -Teklif mektubu-79
 • d. -Geçici teminat-80
 • e. -Vekâletname ve noter tasdikli imza beyannamesi-82
 • f. -Ortak girişim beyannamesi-82
 • g. -Alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlere ait liste ile alt yüklenicilerin listesi-83
 • h. -Ortaklık durum belgesi-84
 • C. -Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler ile Bu Belgelerin Ortak Girişim Tarafından Sunuluşu-85
 • a. -Bankalardan temin edilecek belgeler-85
 • b. -Bilanço ve eşdeğer belgeler-86
 • aa. -Yapım işleri ihaleleri açısından-86
 • bb. -Hizmet alımı ihaleleri açısından-88
 • cc. -Mal alımı ihaleleri açısından-89
 • c. -İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler-90
 • D. -Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ile Bu Belgelerin Ortak Girişim Tarafından Sunuluşu-93
 • a. -Yapım işleri ihaleleri açısından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler-94
 • aa. -İş deneyim belgeleri-94
 • bb. -İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler-97
 • cc. -Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler-97
 • dd. -Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi-98
 • b. -Hizmet alımı ihaleleri açısından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler-98
 • aa. -İş deneyimine ilişkin belgeler-98
 • bb. -Personel durumuna ilişkin belgeler-101
 • cc. -Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu-101
 • dd. -Kalite ve standarda ilişkin belgeler-102
 • c. -Mal alımı ihaleleri açısından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler-103
 • aa. -İş deneyimine ilişkin belgeler-103
 • bb. -Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler-105
 • cc. -Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması-106
 • dd. -Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, imalat belgeleri ve kapasite raporu-106
 • ee. -Organizasyon yapısı ile kalite kontrolden sorumlu teknik kuruluşlara ilişkin belgeler-108
 • ff. -Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler-109
 • gg. -Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman-110
 • 5. -Ortak Girişimin Şikâyet Ehliyeti-111
 • 6. -Ortak Girişimler Hakkında Verilecek Olan İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı ve Sonuçları-114
 • A. -İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı ve Sonuçları-114
 • B. -Kamu Davası Açılması ve Sonuçları-121
 • 7. -KİK’in 10. Maddesinin Son Fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) Bentlerinde Belirtilen Durumlarda Olunmadığına Dair Belgelerin Sunulması-125
 • 8. -Pazarlık usulünün (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, ihaleye teklif vermeye davet edilen kişilerin davet edilmeyen kişiler ile ortak girişim oluşturmaları-126
 • 9. -Kesin ve Ek Kesin Teminat ile Avans Teminatı-129
 • III. -SÖZLEŞME SONRASI AŞAMADA ORTAK GİRİŞİMİN İNCELENMESİ-130
 • 1. -Edimin İfasında Sorumluluk-130
 • 2. -Mücbir Sebepler-139
 • 3. -Sözleşmenin Devri-142
 • 4. -Hakedişlerin Düzenlenmesi, İlişiksiz Belgesi Verilmesi ve Teminatların İadesi-145
 • 5. -Alacağın Temliki-149
 • 6. -İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi-153
 • KAYNAKLAR-155
 • DİZİN-161
 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Mart 2014
 • Baskı Sayısı
 • 1.Baskı
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Yazar
 • Erkan Özdemir, Murat Arapgirli
 • Sayfa Sayısı
 • 176
 • Ebat
 • 16x23
 • Cilt
 • --

Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!
Ad Soyad:
Mail Adresiniz :
Yorum :
Güvenlik Resmi :
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi