Yayınevleri

Tüm Kategoriler

  Ödeme Seçenekeleri

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Son Tekrar Soru Bankası
  Hakimlik Kampı
  Külliyat Adli Soru
  Kaymakamlık Kampı
  Konsensus Adli-İdari
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS
  KPSS A Hukuk Konu
  Beşi Bir Yerde Kaymakamlık
  Adli Hakimlik Seti
  İdari Hakimlik Seti
  KPSS A Nokta Atış Soru Seti
  Bankacılık Soru Seti
  Eğitim Bilimleri Konu

Son İncelenen Ürünler

  Adli ve İdari Hakimlik

Kamu İcra Hukuku - Yusuf Karakoç

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Kamu İcra Hukuku - Yusuf Karakoç

"Kamu İcra Hukuku - Yusuf Karakoç"

9786050501100
 • Ürün Fiyatı
 • 65.00 TL
 • Piyasa Fiyatı
 • Havale ile
 • 64.35 TL
 • Stok
 • 99
 • Yayınevi
 • Yetkin Yayınları
 • Yazar
 • Yusuf Karakoç
Adet
Kamu İcra Hukuku - Yusuf Karakoç


Özellikler
Yorumlar
Taksitler
İlgiliÜrünler
Kamu İcra Hukuku - Yusuf Karakoç
 

BİRİNCİ BÖLÜM
YÜKÜMLENDİRME SÜRECİ, KAMU İCRA HUKUKU
(Kavram-Nitelik-İlkeler ve Genel İcra Hukuku İle İlişki)

I. YÜKÜMLENDİRME SÜRECİ 42

A. Genel Açıklama 42

B. Yükümlendirme Süreci 43

1. Genel Olarak 43

2. Salma Aşaması 45

3. Verme Aşaması 46

4. Alma Aşaması 46

II. KAMU İCRA HUKUKU 47

A. Kavram 47

B. Kamu İcra Hukukunun Niteliği 51

C. Kamu İcra Hukukuna Hâkim Olan İlkeler 56

1. Genel Olarak 56

2. Hukuk Devleti İlkesi 56

3. Re’sen Harekete Geçme İlkesi 57

4. Malvarlığı İle Sorumluluk İlkesi 58

5. Menfaatler Dengesinin Gözetilmesi İlkesi 59

6. Usûl Ekonomisi İlkesi 59

7. Ölçülülük İlkesi 60

8. Hukukî Güvenlik İlkesi 63

a. Genel Olarak 63

b. Belirlilik İlkesi 63

c. (Aleyhe) Düzenlemelerin Geçmişe Yürü(tül)memesi

  İlkesi 64

ç. Kıyas Yasağı İlkesi 66

d. Genel Değerlendirme 67

Ç. Kamu İcra Hukuku - Genel İcra Hukuku İlişkisi 67

1. Genel Olarak 67

2. Benzerlikleri 70

3. Farklılıkları 72

4. Genel Değerlendirme 76

İKİNCİ BÖLÜM
KAMU ALACAĞI KAVRAMI ve KAPSAMI

I. KAMU ALACAĞI KAVRAMI 81

II. KAMU ALACAĞININ KAPSAMI 83

A. Genel Açıklama 83

B. Alacağın Kime Ait Olduğu Bakımından 83

Ç. Alacağın Niteliği Bakımından 84

1. Genel Olarak 84

2. Aslî Kamu Alacakları 84

3. Fer'i Kamu Alacakları 85

4. Kamu Hizmeti Yapılmasına Bağlı OlarakDoğan Alacaklar 86

Ç. Tahsili Emval Kanunu'na veya Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Tahsil Edileceği Belirtilen Alacaklar Bakımından 89

D. Genel Değerlendirme 91

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAMU ALACAĞININ TARAFLARI, KAMU ALACAĞININ TAHSİLİ, KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDE GÖREV ve YETKİ, KAMU İCRA HUKUKUNDA SÜRELER ve TEBLİGAT

I. GENEL ÇERÇEVE 95

II. KAMU ALACAKLARININ TARAFLARI 95

A. Kamu Alacaklısı 95

B. Kamu Borçlusu 96

III. KAMU ALACAĞININ TAHSİLİ 97

A. Genel Açıklama 97

B. Tahsil İşleminin Hukukî Niteliği 98

C. Tahsil İşleminin Unsurları 100

1. Genel Olarak 100

2. Yetki 101

3. Şekil 102

4. Sebep 103

5. Konu 103

6. Amaç 104

III. KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDE GÖREV ve YETKİ 104

IV. SÜRELER ve TEBLİGAT 105

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KAMU ALACAĞININ KORUNMASI

I. GENEL ÇERÇEVE 111

II. TEMİNAT 111

A. Genel Açıklama 111

B. Teminat İstenmesini Gerektiren Haller 112

C. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 114

1. Genel Olarak 114

2. Maddî Teminat 114

3. Şahsî Teminat 115

a. Genel Olarak 115

b. Kefil Göstermenin Şartları 115

4. Teminat Hükmünde Olan Eşya 116

Ç. Teminat Gösterme Süresi 116

II. İHTİYATÎ HACİZ 118

A. Genel Açıklama 118

B. Hukukî Niteliği 118

C. İhtiyatî Haciz Sebepleri 119

Ç. İhtiyatî Haciz Kararı Verme Yetkisi 120

D. İhtiyatî Haczin Sonuçları 120

E. İhtiyatî Haciz İşlemine Karşı Dava Açılması 121

IV. İHTİYATÎ TAHAKKUK 122

A. Genel Açıklama 122

B. İhtiyatî Tahakkuk Nedenleri 123

C. İhtiyatî Tahakkukun Sonuçları 124

Ç. İhtiyatî Tahakkuka Dayanan İhtiyatî Haciz İşlemineKarşı Dava Açılması 125

V. RÜÇHAN HAKKI 126

VI. GERİ VERİLECEK PARALARLA MAHSUB [TAKAS]ESASI 128

VII. HÜKÜMSÜZ SAYILAN İŞLEMLER 129

VIII. KAMU ALACAĞININ SORUMLU SIFATIYLA ÖDENMESİ 129

A. Genel Açıklama 129

B. Mirasçıların Sorumluluğu 130

C. Kesinti Yapanların Sorumluluğu 132

Ç. Kamu Alacağı Ödenmeden İşlem Yapanların Sorumluluğu 133

D. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu 134

E. Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu 134

F. Kanunî Temsilcilerin Sorumluluğu 136

G. Şirketlerin Birleşmesi, Devri, Bölünme ve Şekil Değiştirmesi Halinde Sorumluluk 138

IX. Sermayesi Paylara Bölünmemiş Şirketin Feshini İsteme 138

BEŞİNCİ BÖLÜM
KAMU BORCUNUN SONA ERMESİ

I. GENEL ÇERÇEVE 142

II. ÖDEME 143

A. Genel Açıklama 143

B. Ödeme Yeri 143

C. Ödeme Şekli 144

1. Genel Olarak 144

2. Özel Ödeme Şekilleri 145

a. Genel Olarak 145

b. Kamu Alacağının Banka ve/ya daPostane Tarafından Toplanması 145

c. Kamu Alacağının Çizgili Çekle Ödenmesi 146

ç. Kamu Alacağının Kaynakta Kesme/ Stopaj Yöntemiyle Toplanması 147

Ç. Ödeme Zamanı 148

1. Genel Olarak 148

2. Özel Ödeme Zamanları 149

a. Genel Olarak 149

b. İkmalen, Re'sen veya İdarece Tarh EdilenVergilerde 149

c. Ülkeyi Terk ve Ölüm Gibi MükellefiyetiKaldıran Hallerde 149

ç. Vergi Mahkemesinde Dava Açılması Halinde 150

d. Uzlaşmaya Başvurulması Halinde 150

e. Özel Ödeme Şekillerinde Ödeme Tarihi 151

f. Diğer Özel Ödeme Zamanları 152

3. Gecikme Faizi Uygulaması 152

a. İkmalen, Re’sen veya İdarece Vergi TarhındaGecikme Faizi 152

aa. Genel Olarak 152

bb. Uygulanma Süresi 153

cc. Gecikme Faizinin Oranı veHesaplama Yöntemi 153

b. İhtirazî Kayıtla Beyana Dayanan Vergi Tarhında Gecikme Faizi 154

D. Ödeme Zamanlarının Uzatılması 154

E. Ödemenin İsbatı 155

F. Ödemenin Mahsup Edileceği Alacaklar 155

G. Verginin Vadesinde Ödenmemesinin HukukîSonuçları 156

1. Genel Olarak 156

2. Gecikme Zammı Uygulanması 157

3. Cebren Tahsil Yoluna Başvurulması 157

III. TAKAS 158

A. Genel Açıklama 158

B. Takas Beyanında Bulunabilmenin Şartları 159

C. Takas Beyanında Bulunabilecekler 160

IV. TERKİN 162

V. TAHAKKUKTAN VAZGEÇME 163

VI. ZAMANAŞIMI 163

VIII. DİĞER NEDENLER 163

A. Genel Olarak 163

B. Hata Düzeltme 163

C. Uzlaşma 164

Ç. Cezalarda İndirim 165

D. Ölüm 165

E. Pişmanlık ve Islah 166

F. Af 167

ALTINCI BÖLÜM
KAMU ALACAKLARININ CEBREN TAHSİLİ

I. GENEL ÇERÇEVE 173

II. TEMİNATIN PARAYA ÇEVRİLMESİ veKEFİLİN TAKİBİ 173

A. Genel Açıklama 173

B. Teminatın Paraya Çevrilmesi 174

C. Kefilin Takibi 174

III. HACİZ YOLUYLA TAKİP 174

A. Genel Açıklama 174

B. Ödeme Emri 175

1. Genel Olarak 175

2. Ödeme Emrine Karşı Dava Açılması 178

C. Mal Bildiriminde Bulunma 178

Ç. Haciz 181

1. Genel Olarak 181

2. İstihkâk İddiaları 183

a. Genel Olarak 183

b. Borçlu Elinde Haczedilen Mallar Hakkında İstihkak İddiaları 184

c. Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallar Hakkında İstihkak İddiaları 185

ç. İstihkak İddialarına Karşı Dava Açılması 185

3. Kamu İdareleri Arasında Hacze İştirak 186

4. Haczedilemeyen Mallar 186

5. Kısmen Haczedilebilen Gelirler 188

6. Yetişmemiş Mahsullerin Haczi 188

7. Haczin Sonuçları 189

8. Paraya Çevirme 189

9. Aciz Hali 190

10. Menkul Malların Haczi ve Satışı 191

a. Genel Olarak 191

b. Üçüncü Kişilerdeki Menkul Malların,Alacak ve Hakların Haczi 193

c. Zor Kullanma 195

ç. Haczedilen Malların Korunması 195

d. Menkul Malların Satışı 196

11. Gayrimenkul Mallar İle Gemilerin Haczi ve Satışı 197

a. Genel Olarak 197

b. Gayrimenkul Malların Satışı 198

aa. Satış Hazırlıkları 198

bb. Gayrimenkul Mallarda Artırma ve İhale 199

cc. İhalenin Yapılamaması 200

çç. Gayrimenkul Satış Bedelinin Tahsili 200

dd. Gayrimenkullerin Teferruğu ve

  Geri Verilmesi 201

ee. İhalenin Sonucu, Fesih ve Tescil 203

IV. İFLÂS YOLU İLE TAKİP ve KONKORDATO 203

A. İflâs Yolu İle Takip 203

B. Konkordato 205

V. GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİ, TECİL FAİZİ ve İADE FAİZİ 205

A. Genel Açıklama 205

B. Gecikme Zammı 205

1. Genel Olarak 205

2. Hukukî Niteliği 206

3. Gecikme Zammı Uygulamasına Konu Olan Kamu Alacakları 207

4. Gecikme Zammının Oranı ve Hesaplanması 207

5. Gecikme Zammı İle Gecikme Faizinin Karşılaştırılması 208

C. Tecil Faizi 209

Ç. İade Faizi 209

YEDİNCİ BÖLÜM
KAMU BORÇLUSUNA TANINAN KOLAYLIKLAR

I. GENEL ÇERÇEVE 216

II. KAMU ALACAĞININ ERTELENMESİ 217

A. Genel Açıklama 217

B. Tecil (ve Taksitlendirme) 217

1. Genel Olarak 217

2. Tecilin Şartları 218

a. Genel Olarak 218

b. Çok Zor Duruma Düşme 218

c. Talepte Bulunma 218

ç. Teminat Gösterme 219

d. İdarenin Takdiri 219

e. Süre 220

f. Faiz 220

3. Tecil Taleplerinin Reddi ve Tecil Şartlarına Uyulmaması 220

a. Tecil Talebinin Reddi 220

b. Tecil Şartlarına Uyulmaması 221

C. İcranın Yargı Organları Tarafından Tehiri/Ertelenmesi 221

Ç. Ölüm Halinde Takibin Geri Bırakılması 222

III. TERKİN 222

A. Genel Açıklama 222

B. Terkinin Diğer Kavramlarla Karşılaştırılması 223

C. (Tabiî) Afetler Nedeniyle Terkin 224

1. Genel Olarak 224

2. Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini 224

3. Diğer Kamu Alacaklarının Terkini 226

Ç. Tahsil İmkânsızlığı Nedeniyle Terkin 228

D. Yargı Kararı Gereği Terkin 228

IV. TAHAKKUKTAN VAZGEÇME 229

V. ZAMANAŞIMI 230

A. Genel Açıklama 230

B. Zamanaşımı Çeşitleri 231

1. Genel Olarak 231

2. Tarh Zamanaşımı 231

3. Tahsil Zamanaşımı 232

4. Düzeltme Zamanaşımı 232

5. Ceza Kesme Zamanaşımı 233

C. Zamanaşımı Sürelerinin Durması ve Kesilmesi 233

1. Genel Olarak 233

2. Tarh Zamanaşımı Süresinin Durması ve Kesilmesi 234

a. Durması 234

b. Kesilmesi 234

3. Tahsil Zamanaşımı Süresinin Durması ve Kesilmesi 234

a. Durması 234

b. Kesilmesi 235

Ç. Tahsil Zamanaşımının Sonuçları 236

SEKİZİNCİ BÖLÜM
KAMU İCRA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR ve ÇÖZÜM YOLLARI

I. GENEL ÇERÇEVE 241

II. KAMU İCRA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN SINIFLANDIRILMASI 242

A. Genel Açıklama 242

B. Uyuşmazlığın Kaynağını Oluşturan Hukukî İlişki Bakımından 243

C. Uyuşmazlığın Kaynağını Oluşturan Kurumun Tahsil Sürecindeki Yeri Bakımından 244

III. KAMU İCRA HUKUKUNDAN KAYNAKLANANUYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE GÖREVLİ YARGI ORGANLARI 245

A. Genel Açıklama 245

B. Kamu İcra Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Vergi Yargısında Çözümü 246

C. Kamu İcra Hukukundan Kaynaklanan  Uyuşmazlıkların Adlî Yargıda Çözümü 247

DOKUZUNCU BÖLÜM 
KAMU İCRA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN ve VERGİ YARGISINDA ÇÖZÜMLENEN UYUŞMAZLIKLAR

I. GENEL ÇERÇEVE 255

II. GÜVENCE ÖNLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR 256

A. Genel Açıklama 256

B. Tahakkuka Dayanan İhtiyatî Haciz İşlemine Karşı Dava Açılması 257

1. Genel Olarak 257

2. Davanın Konusu 261

3. Davanın Tarafları 261

4. Dava Nedenleri 261

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 264

6. Dava Açma Süresi 264

7. Davanın Sonuçları 265

a. Mahkemenin İnceleme Yetkisinin Sınırı 265

b. Yürütmenin Durması/Durdurulması 266

c. Hukuka Aykırı Olarak Uygulanan İhtiyatî Haciz Nedeniyle Uğranılan Zararın İstenilmesi 267

C. İhtiyatî Tahakkuka Dayanan İhtiyatî Haciz İşlemine Karşı Dava Açılması 269

1. Genel Olarak 269

2. Davanın Konusu 271

3. Davanın Tarafları 273

4. Dava Nedenleri 273

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 274

6. Dava Açma Süresi 274

7. Davanın Sonuçları 275

III. CEBREN TAHSİL SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR 275

A. Genel Çerçeve 275

B. Ödeme Emrine Karşı Dava Açılması 276

1. Genel Olarak 276

2. Davanın Konusu 278

a. Genel Olarak 278

b. Yetki Unsurundaki Sakatlıklar 279

c. Şekil Unsurundaki Sakatlıklar 280

ç. Konu Unsurundaki Sakatlıklar 282

d. Sebep Unsurundaki Sakatlıklar 284

e. Amaç Unsurundaki Sakatlıklar 286

3. Davanın Tarafları 287

4. Dava Nedenleri 288

a. Genel Olarak 288

b. Böyle Bir Borcun Olmadığı İddiası 289

aa. Genel Olarak 289

bb. Borcun Ödenmiş Olması 290

cc. Borcun Hiç Doğmamış Olması 291

dd. Borcun Tahsil Edilmesinin Mümkün Olmaması 293

c. Borcun Kısmen Ödendiği İddiası 294

ç. Borcun Zamanaşımına Uğradığı İddiası 296

6. Görevli ve Yetkili Mahkeme 297

7. Dava Açma Süresi 300

8. Davanın Sonuçları 301

a. Genel Olarak 301

b. Davanın Hangi Sürede Karara Bağlanacağı 301

c. Verilen Kararın Kesinliği 301

ç. Haksız Çıkma Zammı 302

d. Yürütmenin Durması/Durdurulması 303

e. Mal Bildiriminde Bulunma 304

C. Haciz İşlemine Karşı Dava Açılması 305

1. Genel Olarak 305

2. Davanın Konusu 307

3. Davanın Tarafları 308

4. Dava Nedenleri 308

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 310

6. Dava Açma Süresi 312

7. Davanın Sonuçları 313

Ç. Menkul İhalesinin Feshi/İptali Davası 315

1. Genel Olarak 315

2. Menkul Malların Satışı 316

3. Menkul İhalesinin Feshi/İptali Davası 317

a. Genel Olarak 317

b. Davanın Tarafları 319

c. Dava Nedenleri 320

ç. Görevli ve Yetkili Mahkeme 323

d. Dava Açma Süresi 327

e. İhalenin Feshi/İptali Davasının Sonuçları 328

4. Genel Değerlendirme 329

IV. KAMU BORÇLUSU LEHİNE DÜZENLENEN BAZI KURUMLARIN İŞLETİLMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR 330

A. Genel Açıklama 330

B. Tecil Talebinin Reddi İşlemine Karşı Dava Açılması 330

1. Genel Olarak 330

2. Davanın Konusu 333

3. Davanın Tarafları 334

4. Dava Nedenleri 334

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 334

6. Dava Açma Süresi 335

7. Davanın Sonuçları 335

C. Terkin Talebinin Reddi İşlemine Karşı Dava Açılması 336

1. Genel Olarak 336

2. Davanın Konusu 338

3. Davanın Tarafları 339

4. Dava Nedenleri 339

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 339

6. Dava Açma Süresi 340

7. Davanın Sonuçları 340

V. DAVA AÇMA SÜRESİ 341

A. Genel Açıklama 341

B. Dava Açma Süresinin Hukukî Niteliği 342

C. Dava Açma Süresinin Başlangıcı 344

Ç. Dava Açma Süresinin Hesaplanması 347

D. Dava Açma Süresinin Durması ve Uzaması 350

1. Dava Açma Süresinin Durması 350

2. Dava Açma Süresinin Uzaması 353

E. Dava Açma Süresinin Sona Ermesinin Sonuçları 353

VI. GENEL DEĞERLENDİRME 354

ONUNCU BÖLÜM
KAMU İCRA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN ve ADLÎ YARGIDA ÇÖZÜMLENEN UYUŞMAZLIKLAR

I. GENEL ÇERÇEVE 364

II. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI 365

A. Genel Açıklama 366

B. Tasarrufun İptali Davasının Hukukî Niteliği 369

C. Davanın Konusu 373

1. Genel Olarak 373

2. Kamu Borçlusunun İvazsız Tasarrufları 375

a. Genel Olarak 375

b. İvazsız Tasarruflar 375

c. Bağışlama Hükmünde Olan Tasarruflar 377

aa. Genel Olarak 377

bb. Hısımlar Arasında Yapılan Tasarruflar 377

cc. Sözleşmenin Yapıldığı Tarihe Göre

  Pek Aşağı Bir Bedelin Kabul Edildiği

  Sözleşmeler 378

çç. Kamu Borçlusunun Kendisi veya

  Üçüncü Kişi Menfaatine Kaydı Hayat

  Şartıyla İrat veya İntifa Hakkı Tesis Ettiği

  Sözleşmeler 380

ç. İvazsız Tasarrufların Hükümsüz

  Sayılmasının Şartları 380

aa. Genel Olarak 380

bb. Ödeme ve/ya da Mal Beyanına

  İlişkin Şartlar 381

cc. Tasarrufun Yapıldığı Zamana

  İlişkin Şart 382

3. Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar 383

a. Genel Olarak 383

b. Mevcut Bir Borcu Temin İçin Yapılan Rehinler 383

c. Borca Karşılık Para veya Mutad Ödeme

  Araçları Dışında Yapılan Ödemeler 384

ç. Vadesi Gelmemiş Bir Borç İçin Yapılan

  Ödemeler 385

d. Tasarrufun Hükümsüz Sayılmasının Şartları 385

aa. Genel Olarak 385

bb. Ödeme ve/ya da Mal Beyanına İlişkin

  Şartlar 386

cc. Tasarrufun Yapıldığı Zamana İlişkin Şart 386

4. Kamu Alacağının Tahsiline İmkân Bırakmamak

  Amacıyla Yapılan Tasarruflar 386

a. Genel Olarak 386

b. Tasarruf Türleri 387

aa. Kamu Borçlusunun Yaptığı Tek Taraflı

  İşlemler 387

bb. Borçlunun Amacını Bilen veya

  Bilmesi Gereken Kimselerle Yapılan

  İşlemler 387

c. Tasarrufun Hükümsüz Sayılmasının Şartları 388

aa. Genel Olarak 388

bb. Borçlunun Malının Bulunmaması veya

  Bulunan Malın Kamu Alacağına Yeterli

  Olmaması 388

cc. Kamu Borçlusu Tarafından Yapılan

  Tasarrufların Kamu Alacağının

  Kısmen veya Tamamen Tahsilini

  İmkânsız Bırakmak Amacıyla Yapılmış

  Olması 389

çç. Kamu Borçlusu İle Hukukî İlişkide

  Bulunan Kişinin Borçlunun Amacını

  Bilen veya Bilmesi Gereken Birisi Olması 389

ç. Değerlendirme 390

Ç. Davanın Tarafları 392

1. Davacı 392

2. Davalı 393

a. Genel Olarak 393

b. Kamu Borçlusu İle Hukukî İlişkide

  Bulunanlar ve Mirasçıları 393

c. Kamu Borçlusu Tarafından Kendilerine

  Ödeme Yapılanlar ve Mirasçıları 394

3 Kötü Niyetli Üçüncü Kişiler 394

4 Kamu Borçlusunun Davalı Olması 395

5. Davalılar Arasındaki Bağlantı 397

D. Dava Nedenleri 398

1. Genel Olarak 398

2. Kamu Alacağının Kesinleşmiş ve Vadesinde Ödenmemiş Olması 399

3. Kamu Alacağının Tahsilinin Mümkün Olamaması 400

E. Görevli ve Yetkili Mahkeme 403

F. Dava Açma Süresi 404

G. Tasarrufun İptali Davasının Sonuçları 407

1. Genel Olarak 407

2. Kamu Alacaklısı Açısından 408

3. Kamu Borçlusu Açısından 409

4. Üçüncü Kişiler Açısından 411

Ğ. Genel Değerlendirme 413

III. İSTİHKAK DAVASI 417

A. Genel Açıklama 418

B. İstihkak İddiası 419

C. İstihkak Davası 423

1. Genel Olarak 423

2. Davanın Konusu: İstihkak İddiası 424

a. Genel Olarak 424

b. Borçlu Elinde Haczedilen Mallar Hakkında

  İstihkak İddiaları 425

aa. Genel Olarak 425

bb. İstihkak İddiasının Kamu Borçlusu 

  Tarafından İleri Sürülmesi 426

cc. İstihkak İddiasının Üçüncü Kişi Tarafından

  İleri Sürülmesi 428

çç. İstihkak İddiasının Kamu Borçlusu İle

  Birlikte İkamet Edenler Tarafından

  İleri Sürülmesi 429

c. Üçüncü Kişi Elinde Haczedilen Mallar Hakkında

  İstihkak İddiaları 430

3. Davanın Tarafları 432

a. Genel Olarak 432

b. Malın Kamu Borçlusu Elinde Haczedilmesi Halinde 433

c. Malın Üçüncü Kişi Elinde Haczedilmesi Halinde 434

4. Dava Nedenleri 434

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 435

6. Dava Açma Süresi 438

Ç. İstihkak Davasının Sonuçları 440

1. Genel Olarak 440

2. Takibin Ertelenmesi 441

3. Davanın Reddi 442

4. Davanın Kabulü 443

D. Genel Değerlendirme 443

IV. MENFİ TESBİT DAVASI 444

A. Genel Açıklama 445

B. Hukukî Düzenleme 446

C. Haciz Bildirisinin (İhbarnamesinin) Tebliğ Edilmesi 448

1. Genel Açıklama 448

2. Haciz Bildirisi 448

a. Genel Olarak 448

b. Haciz Bildirisinin Unsurları 449

aa. Genel Olarak 449

bb. Yetki 449

cc. Şekil 450

çç. Sebep 451

dd. Konu 452

ee. Amaç 453

3. Haciz Bildirisinin Tebliğ Edilmesinin Hukukî Sonuçları 453

a. Genel Olarak 453

b. Haciz Bildirisine Süresi İçinde İtiraz Edilmesinin Sonuçları 454

aa. İtirazın Şekli ve Süresi 454

bb. İtiraz Nedenleri 455

aaa. Genel Olarak 455

bbb. Borca İlişkin Nedenler 455

ccc. Mala İlişkin Nedenler 456

cc. İtirazın Sonuçları 456

aaa. Takibin Durması 456

bbb. Müsbet Tesbit Davası Açılması 456

c. Haciz Bildirisine Süresi İçinde İtiraz Edilmemesinin Sonuçları 459

aa. Genel Olarak 459

bb. Üçüncü Kişinin Mal Elinde –Borç Zimmetinde Sayılmasının Sonuçları 460

aaa. Genel Olarak 460

bbb. Üçüncü Kişinin Malı Teslim Etmesi – Borcu Ödemesi 460

ccc. Takibe Devam Edilmesi 461

ççç. Üçüncü Kişinin Menfi Tesbit Davası Açması 461

ddd. Rücû/İstirdat Davası 462

Ç. Menfi Tesbit Davası 462

1. Genel Olarak 462

2. Davanın Konusu 463

3. Davanın Tarafları 465

4. Dava Nedenleri 466

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 467

6. Dava Açma Süresi 467

7. Menfi Tesbit Davasının Sonuçları 468

a. Genel Olarak 468

b. Takip İşlemlerinin Dur(durul)ması 468

c. İnkâr Tazminatı 470

ç. Takibin Sona Ermesi 470

d. Haksız Çıkma Zammının Ödenmesi/ Ödenmemesi 471

Ç. Menfi Tesbit Davası İle Ödeme Emrine Karşı  Açılan Dava İlişkisi 472

D. Genel Değerlendirme 476

IV. GAYRİMENKUL MALLARIN İHALESİNİN FESHİ 478

A. Genel Açıklama 479

B. İhalenin Feshi Nedenleri 480

1. Genel Olarak 480

2. İhaleye Bağlı Fesih Nedenleri 481

a. Genel Olarak 481

b. İhalenin Hazırlık Aşamasında Ortaya Çıkan Fesih Nedenleri 481

c. İhalenin Yapılması Aşamasında Ortaya Çıkan Fesih Nedenleri 483

3. Alıcının İradesinin Sakatlanmasına İlişkin Fesih Nedenleri 484

4. İhaleye Fesat Karıştırılmasına İlişkin Fesih Nedenleri 484

C. İhalenin Feshini Talep Edebilecekler 485

Ç. İhalenin Feshinde Görev ve Yetki 487

D. İhalenin Feshi Talebinde Süre 488

E. İhalenin Feshi Usûlü 489

F. İhalenin Feshinin Sonuçları 490

G. Genel Değerlendirme 491

V. CEZA MAHKEMESİNDE ÇÖZÜMLENEN UYUŞMAZLIKLAR 492

A. Genel Açıklama 493

B. Kamu Alacaklarının Tahsili Aşamasında İşlenen Suçlar 494

1. Sırları İfşa Etmek 494

2. Artırmalara Katılmak ve ArtırmalardanMal Satın Almak 494

3. Takdir Muamelelerine ve Kararlarına Katılmak 494

4. Kamu Alacağının Tahsiline Engel Olmak 495

5. Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunmak 495

6. Mal Edinme ve Artmalarını Bildirmemek 495

7. Kamu Borçlusuna Ait Ellerinde Bulundurdukları Malları Bildirmemek 495

8. Kendisinden İstenen Bilgileri Vermemek 496

C. Kamu Alacaklarının Tahsili Aşamasında İşlenen Suçların Cezaları 496

1. Sırları İfşa Etmenin Cezası 496

2. Artırmalara Katılmanın ve Artırmalardan Mal Satın Almanın Cezası 496

3. Takdir İşlemlerine ve Kararlarına Katılmanın Cezası 497

4. Kamu Alacağının Tahsiline Engel OlmanınCezası 497

5. Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunmanın Cezası 497

6. Mal Edinme ve Artmalarını Bildirmemenin

  Cezası 497

7. Kamu Borçlusuna Ait Elinde Bulunan Malları Bildirmemenin Cezası 497

8. Kendisinden İstenen Bilgileri VermemeninCezası 497

Ç. Kamu Alacaklarının Tahsili Aşamasında İşlenenSuçların Takibi 498

 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Mayıs 2016
 • Baskı Sayısı
 • 1.Baskı
 • Yayınevi
 • Yetkin Yayınevi
 • Yazar
 • Yusuf Karakoç
 • Sayfa Sayısı
 • 518
 • Ebat
 • 16x24
 • Cilt
 • --

Adınız
E-Posta Adresiniz
Güvenlik Resmi
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
Yorumunuz
Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!


Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.