Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

Sayıştay Başkanlığından: DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR
2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme!
Adalet Bakanlığı Sınavları

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Kodu
Bayi Şifre

Kentsel Dönüşümde Finansal Destekleme ve Mali İşlemler Rehberi - S. Tunahan Baykara

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Kentsel Dönüşümde Finansal Destekleme ve Mali İşlemler Rehberi - S. Tunahan Baykara

"Kentsel Dönüşümde Finansal Destekleme ve Mali İşlemler Rehberi - S. Tunahan Baykara"

9789750229510
 • Ürün İndirimli Fiyatı
 • 38.00
 • Piyasa Fiyatı
 • 40.00
 • Havale ile
 • 37.62
 • Yayınevi
 • Seçkin Yayıncılık
 • Satılan Adet Miktarı
 • 0
 • Yazar
 • S. Tunahan Baykara
Adet
Kentsel Dönüşümde Finansal Destekleme ve Mali İşlemler Rehberi - S. Tunahan Baykara


Özellikler
Taksitler
İlgiliÜrünler
Kentsel Dönüşümde Finansal Destekleme ve Mali İşlemler Rehberi
S. Tunahan Baykara


KİTAP HAKKINDA

- Soru-Cevap ve Açıklamalar
- 2014 Yılı Kentsel Dönüşüm Destekleri Güncel Tutar ve Oranları
- Kentsel Dönüşüm Uygulamasında Kira Yardımı, Kredi ve Faiz Desteği Koşulları (Başvuranlar İçin)
- Tebliğ ve Özelgeler Işığında Kentsel Dönüşümde Vergi ve Ücret Desteği Esasları
- Kentsel Dönüşüm Destekleme, Harcama, Gelir, Muhasebeleştirme Usul ve Esasları (Kamu Kurumları İçin)
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda Kentsel Dönüşüm Uygulaması Esasları
- Belediyelerin Bina Cephelerinde Değişiklik ve Yenileme ile Özel Aydınlatma ve Çevre Tanzimi Çalışmalarında Yetki Esasları

Kentsel dönüşüm, "Kent" gibi fiziki ve "dönüşmek" gibi hem fiziki hem de sosyal içeriği olan iki kelimenin bileşkesinden oluşan ve çok boyutlu ele alın­ması gereken bir kavramdır. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde köyden-kente tek yönlü ve yoğun olarak yaşanan göç sonrasında büyük şehirlerin mücavir alanı konumundaki kenar mahalleleri bir süre sonra barınma, işsizlik ve suç merkezleri haline gelmektedir. Özellikle bu bölgelerde maddi ve sosyal imkan­sızlıklar yapılaşmada nicelik yönden bir artışı ancak nitelik yönden bir azalışı da beraberinde getirmektedir. Bunun en önemli sebebi kuşkusuz insanoğlunun temel ihtiyaçlarından birisi olan barınma ihtiyacının göç sonrası yaşanan süreçte acil olarak karşılanma isteğidir. Göç sonrasında insanlar ilkolarak başlarını sokabileceği derme çatma gecekondu olarak tabir edilen yapılarda barınma ihti­yaçlarını karşılamaktadırlar. Göçün diğer bir etkisi de bu şekilde yerlerinden yurtlarından çalışmak için ayrılmış insanların barınma ihtiyacına karşı olan hassasiyetlerinin artmış olmasıdır. Barınma ihtiyacı yönünden fazlaca hassas-laşmış bu insanlar, nedeni afetlerden korunmak da olsa kentsel dönüşüm gibi kavramlara mesafeli bir duruş sergilemektedirler. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi verilerine göre Dünyanın aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerindeki Türkiye yüz ölçümünün B'si birinci derece deprem kuşağındadır. Kentsel dönüşüm ile ilgili en son yasal düzenleme olan 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürül­mesi Hakkında Kanun adından da anlaşılacağı üzere afet öncesi yapısal tedbirle­rin alınmasının amaçlandığı bir Kanundur. Ancak insanların barınma ihtiyacıyla ilgili geliştirdikleri hassasiyet içerikli refleksin bir şekilde yönetilmesi ve ba­rınma ihtiyacının karşılandığı yapıların sağlamlığının arttırılması konusunda insanların ikna edilmesi gerektiği açıktır. Bu konuda 6306 Sayılı Kanun kentsel dönüşümün sağlanması adına pek çok teşvikler öngörmektedir. Söz konusu teşvikler kapsamında; kira, kredi, vergi kolaylığı ve faiz desteği gibi finansal içeriğin ön planda olduğu destekler olduğu gibi ilgililerin geçici barınma ihtiya­cının karşılanmasına ve ayrıntısı çalışmamızda yer alan bazı bürokratik işlem­lerde alternatif desteklere dönük düzenlemeler bulunmaktadır. Sağlanan ve sağ­lanacak bu imkanların mali içerikli olması ile kamu kaynağının kullanımını gerektirmesi yanında sunulacak imkanların yasanın öngördüğü amaca uygun şekilde doğru kişilere ve mevzuat çerçevesinde gerçekleşmesinin temin edilme­si, uygulamanın denetimini de gerekli kılmaktadır. Ülkemizde kamu kaynağının kullanımını öngören iş ve işlemlerin dış denetimi, bu alanda en geniş yetkilere sahip ve aynı zamanda yargısal bir fonksiyon icra eden Sayıştay tarafından ya­pılmaktadır. Aynı zamanda kentsel dönüşüm mevzuatında çalışmamızda da görüleceği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilmiş denetim yetkisi var­dır. Çalışmamızda 6306 sayılı Kanun çerçevesinde kentsel dönüşüm uygulaması ve destekleme sürecinin analizine yer verilerek, sunulacak mali imkanların doğ­ru kişilere ulaştırılması hedeflenmiştir.    
Çalışmamızın son kısmında yer verdiğimiz Belediye Kanunu ile ilgili kıs­ma gelince; Belediyeler, belediye meclisi kararıyla; mevzuatta yer alan belli alanlarda ve amaçlarla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için ayrıca bazı şartlar sayılmıştır. Yine aynı maddede vergi ve ücret desteği ile gayrimenkul sahipleri, hak sahibi konumunda olanlara ve 2981 sayılı Kanun kapsamına gir­meyen gecekondu sahiplerine belli destekler öngörülmüştür. Öncelikle çalışma­da, Belediye Kanunu kapsamında kentsel dönüşüm uygulaması ile ilgili bu şart­larına değinilecek ardından 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "Kentsel dönü­şüm ve gelişim alanı" başlıklı 73'üncü maddesine, 6306 sayılı Afet Riski Altın­daki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un 17'nci maddesi ile getiri­len hükmün; Belediyelerin Kent Mobilyaları Üzerindeki ve Belediyelerin Ma­halli Bina ve İşyerlerinin Biçim ve Renk Uyumuyla İlgili Yetkisine etkisi irde­lenecek, bu konuda mevzuatın güncel halinin sonuçları ortaya konulacaktır.     Çalışmamın; kentsel dönüşüm uygulaması çerçevesinde mali desteklere başvuracaklara ve bu başvurulan değerlendirme konumunda olan idari persone­le ve ayrıca uygulamanın harcama ve gelir boyutu ile görevli olanlara yararlı olmasını temenni ediyorum.

S. Tunahan BAYKARA

 

GİRİŞ

 

Kentsel dönüşüm bir şehrin tamamına veya belli bir bölgesine uygulanan sistematik yapısal uygulamalar şeklinde tanımlanabilir. Kentse dönüşüm son yıllarda ilgi çeken bir konudur. Türkiye'de farklı kentsel dönüşümün nedenleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi 1950'lerin başlarından bu yana artan ve Türki­ye'de şehirlerde gecekondulaşmaya neden olan göçtür. Diğeri ise deprem ve doğal afetlere hazırlık çalışmaları olarak kabul edilebilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 19 milyon konut bulunmakta olup bu ko­nutların yüzde 4O'ı kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi gerekmekte ve planlanmaktadır. Bu kentsel dönüşümün sağlanması ve ayrıca riskli alanlarda yaşamlarını sürdüren vatandaşların desteklenmesi ve teşvik edilmesi için 6306 Sayılı Yasa ile bazı finansal destekler sunulmuştur.

  Anayasanın 56'ncı maddesi; herkesin sağlıklı, dengeli ve güvenli bir çevre­de yaşama hakkına sahip bulunduğunu hükme bağlamakta ve Devlete bu husus­ta görevler yüklemektedir. Yine Anayasanın 23'üncü maddesine göre Devlet, "sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi ger­çekleştirmek" ilegörevlidir. 6306 Sayılı Kanun'un genel gerekçesinde belirtil­diği üzere Kanunda hedeflenen amaç afet meydana geldikten sonra "yara sar­ma" değil, afetten dolayı "yara almama" dır. Çıkarılan bu yasa ile aynı zamanda Anayasadaki "sosyal hukuk devleti" ilkesinin hayata geçirilmesi için önemli ve etkili bir adım atılmasının temini hedeflenmektedir. Kentsel dönüşüm uygula­nan ülkelerde yapılan uygulamaların pek çok saiki olabilmektedir. Çalışmamı­zın ilgili bölümlerinde de değineceğimiz gibi Avrupa'da özellikle ikinci dünya savaşı sonrası yaşanan kentsel dönüşüm atağında amaç ağır harp koşulları altın­da yerle bir olmuş kentlerin yeniden inşasıydı. Sonraki yıllarda mevcut binaların yeniden yapılması ve güçlendirilmesi yanında kent estetiği de dönüşüm uygu­lamalarında bir faktör olarak görülebilecektir. Ülkemizde kentsel dönüşüm, savaş sonrası yıkılan kentlerin yeniden inşasından çok göç ve gecekondulaşma sorununun bir sonucu ve deprem gibi afetlere ön hazırlık safhası şeklinde ortaya çıkmış bir kavramdır. Kentsel dönüşüm uygulanabilirlik açısından pratikte teo­ride olduğu kadar kolay bir uygulama değildir. Evvela kentsel dönüşüm kapsa­mında dönüşüme tabi konutların sahiplerinin uygulamaya karşı takındıkları mesafeli duruşun bertaraf edilmesi ve onların yeterli bilinçlendirilerek ikna edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kentsel dönüşümün sosyal ve psikolojik yönü ihmal edilmiş olacaktır. Bu kapsamda 6306 Sayılı Yasa çerçevesinde yapı­lacak Kentsel Dönüşüm uygulaması pek çok bilgilendirme seminerleri ve teş­vikler öngörmektedir. Uygulama kapsamında sunulan özellikle mali içerikli teşviklerin varlığı kadar bunların doğru yerlere ulaştırılması da gereklidir. Burada kurumların uygulamaları, Bakanlık ve Sayıştay denetiminin rolü çok önem-  . lidir. Kentsel dönüşüm uygulaması kapsamındaki mali yardım içerikli destek- lerde olduğu gibi kamu kaynağı kullanımı gerektiren tasarrufların hepsinde f Sayıştay denetiminin en önemli fonksiyonu, uygulama kapsamında sunulan desteklerin yasal düzenlemenin öngördüğü ve izin verdiği şekilde gerçekleşme­sini, yapılan hataların düzeltilmesini ve varsa kamu zararından sorumlulukların tespitini ve kamu kaynağının güvenliğini sağlamaktır. Sayıştay denetimi sadece bir sonuç denetimi değil aynı zamanda bir süreç denetimidir. Mevzuata aykırı i' gelişen bir sürecin sonucunda ortaya bir kamu zararı çıkması ya da etkin çalış­mayan bir uygulamanın sonucunda kötü bir performans tablosunun çıkması her , zaman muhtemeldir. Bu yüzden kentsel dönüşüm uygulaması ve destekleme ' sürecinin her aşaması Kanun koyucunun yasalaştırdığı mevzuat ve öngördüğü yasal ruha uygun gerçekleştirilmesi şarttır. Bu aynı zamanda yasayla istenen amacın gerçekleşmesi için de gerekli bir şarttır. Buradan hareketle çalışmamız­da; kentsel dönüşüm uygulama ve destekleme süreçlerinin nasıl bir seyir izle­mesi gerektiği, uygulama ve destek kapsamında mali içerikli hususların neler  ı olduğu, nasıl icra edilmesi gerektiği konulan Sayıştay denetimi yönüyle irdele- m necektir. Böylece kentsel dönüşüm uygulaması ve destekleme süreçlerinde uy­gulamaya başvuran vatandaşlar ile başvuruları değerlendirme konumunda olan idare görevlileri için çalışma bir rehber niteliği kazanmıştır.

 

 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • 2014
 • Baskı Sayısı
 • 1. Baskı
 • Yayınevi
 • Seçkin Yayınevi
 • Yazar
 • S. Tunahan Baykara
 • Sayfa Sayısı
 • 178
 • Ebat
 • 16x24
 • Cilt
 • --