Yayınevleri

Tüm Kategoriler

  Ödeme Seçenekeleri

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Son Tekrar Soru Bankası
  Hakimlik Kampı
  Külliyat Adli Soru
  Kaymakamlık Kampı
  Konsensus Adli-İdari
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS
  KPSS A Hukuk Konu
  Beşi Bir Yerde Kaymakamlık
  Adli Hakimlik Seti
  İdari Hakimlik Seti
  KPSS A Nokta Atış Soru Seti
  Bankacılık Soru Seti
  Eğitim Bilimleri Konu

Son İncelenen Ürünler

  Adli ve İdari Hakimlik

Makaleler - Ejder Yılmaz

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Makaleler - Ejder Yılmaz

"Makaleler - Ejder Yılmaz"

9789754648362
 • Ürün Fiyatı
 • 250.00 TL
 • Piyasa Fiyatı
 • Havale ile
 • 247.50 TL
 • Stok
 • 99
 • Yayınevi
 • Yetkin Yayınları
 • Yazar
Adet
Makaleler - Ejder Yılmaz


Özellikler
Yorumlar
Taksitler
İlgiliÜrünler
Makaleler
(1973–2013)
Prof. Dr. Ejder Yılmaz 

Prof. Dr. Ejder Yılmaz'ın makaleler adlı kitapta, özenle seçilmiş makaleler şunlardır;

1) Savcıların Hukuk Davalarındaki Görevleri
2) Hacze Takipli Katılma (Hacze Adi İştirak)
3)Hacze Takipsiz Katılma (Hacze İmtiyazlı İştirak)
4) Karar Düzeltmede Para Cezası
5) İflâsın Kamu Hukuku Bakımından Sonuçları ve Müflisin Saygınlığını Yeniden Kazanabilmesi
6) 1711 sayılı Kanuna Göre Gıyap ve Dosyanın İşlemden Kaldırılması Rejimi
7)Davada İnanca 
8) Olağanüstü Durumlarda Borçlulara Süre Verilmesi ve İcra Takiplerinin Durdurulması 
9)Demokratik Alman Cumhuriyetinde Tahkim
10) Hukuk Yargılama Yöntemleri Yasasındaki Para Cezalarının 1261979 sayılı Yasa Karşısındaki Durumu ve Yasa Yapma Tekniği
11) Demokratik Alman Cumhuriyeti Medenî Yargılama ve Takip Hukukunun Anahatları
12) İdarî Yargıda İddia ve Savunmanın Genişletilmesi/Değiştirilmesi Yasağı 
13)Türkiye’de Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması
14) Yargılama Giderlerinin İşlevi ve Sosyal Hukuk Devleti
15) İflâs İdaresinin Hukukî Niteliği ve Durumu
16) İş Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılmasında İsbat Yükü
17) İcra ve İflâs Kanununun Değiştirilmesiyle İlgili Öntasarının İflâsa İlişkin Hükümleri Hakkında Bazı Düşünceler
18) Borçlunun İhtiyarıyla Kendi İflâsını İstemesi Durumunda Mahkemenin İnceleme Yetkisi
19) Avrupa Topluluklarında Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi
20) İflâs Kararının Verilmesinden Sonra İflâs Davasından Feragat
21) Adresinden Geçici Olarak Ayrılanlara Tebligat Kanununa Göre Tebligat Yapılması
22) Hukuk Davasında Hakimin Verdiği Kesin Mehilin Hakkı Kısıtlaması
23) İstatistiklerin 25 Yıllık Diliyle Adalet Hizmetlerimiz
24) Adlî Yardım Kurumunun İdarî Yargıda Uygulanması
25) Yabancı Boşanma İlâmlarının Türkiye’de Tanınmasında Tebligat Koşulu
26) Kamulaştırma Kanunundaki Tebligat Hükümleri ve Tebligat Kanununun Genellik Niteliği
27) Hukuk Davalarında Yasayollarına Başvuru Hakkı ve Bu Hakkın Sınırlandırılmasının Yerindeliği Sorunu
28) Devlet Malları Hak ve Rüçhanlığına Sahip Malların Haczedilememesi
29) İcra ve İflâs Kanunumuz Yine Değişti
30) Hukuk Davalarında Taraf Ehliyeti ile İlgili Bir İçtihadı Kararının Düşündürdükleri (Tarafta Islahla Değişiklik Yapılması Olanağı
31) Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun Hukuksal Niteliği
32) Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun Hukuksal Yapısı
33) Milletlerarası Ticarî Tahkime Dair Avrupa (Cenevre) Sözleşmesi ve Türk Tahkim Hukuku Hakkında Bazı Düşünceler (Bir Yorum)
34) Adlî Yazı Dili
35) İflâs ve Konkordato Uygulamasıyla İlgili Bazı Sorunlar Üzerinde Düşünceler
36) Genel Vekâletname – Özel Vekâletname Ayırımı
37) İddianın Dava İçerisinde Genişletilmesi Ek Dava Olarak Nitelendirilemez
38) Avrupa Topluluğu Ülkelerinde ve Türkiye’de Noterlik
39) Alacaklılar Toplantısının İflâs İdaresini Seçme Yetkisinin Bulunmadığı Hallerde İflâs İdaresinin Hukuki Durumu
40) Müteahhidin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Hakkını Üçüncü Kişiye Devretmesinde Uygulanması Gereken Şekil
41) Avrupa Birliği ile Bütünleşmede Avukatlık Mesleği
42) Hukukumuzda Bilirkişilik Kurumu
43) Uygulamada Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporlar
44) Aksak Adaletten İşleyen Adalete
45) Bir Meslek Olarak Dünden Yarına Doğru Avukatlık
46) Medenî Yargıda İnsan Hakları
47) Hukuk Davaları Bakımından Adalet Hizmetlerinin İyileştirilmesi İhtiyacı ve Yapılması Gerekenler
48) İflâslarda Devletin İşlevi ve İflâs Masasına Ait Paraların İflâs İdaresince Nemalandırılmasının Gerekliliği
49) Noterlik İşlemlerinin Hukuk Davalarındaki ve İcra-İflâs Takiplerindeki Önemi
50) Alman Hukukunda Milletlerarası Tahkim
51) Cumhuriyetimizin Yetmişbeş Yılında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda ve İcra ve İflâs Kanunu’nda Ortaya Çıkan Gelişmeler
52) Yargılama Usulü Kurallarının Önemi ve Sayıştay’ın Durumu
53) İhtiyatî Haciz ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar
54) Boşalan Noterliklere Ait Daire ve Eşyaların Devri
55) Noter ve Tebligat
56) Yargılama Hukukçusu Gözüyle Rekabet Kurulu
57) İfa Yeri Mahkemesinin Yetkisi (Yargıtayın Bir Kararı 
Münasebetiyle)
58) Rekabet Kanunu Uygulamasında Usul ve İspat Sorunları
59) Türk Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Alman, İsviçre ve 
Avusturya Hukuklarında Bilirkişilik
60) Yedieminlik
61) İçtihadı Birleştirme veya Adaletteki Çelişkiye Sonverme İhtiyacı
62) Tahkim Hukukuna Genel Giriş ve Ülkemizdeki Gelişim
63) Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Noterliğin Sorunları
64) Islah Yoluyla Davakonusunun Arttırılması
65) Bilirkişiliğin Kurumsallaştırılması Hakkında Bir Kanun Taslağı
66) Borçlunun Sözleşmeden Doğan Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesine İlişkin Anayasa Hükmü ve İcra İflâs Suçları
67) Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi (Avukatlık K m35/A)
68) Dünden Bugüne İcra ve İflâs Kanunumuz
69) Dünden Bugüne Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuz
70) 4949 ve 5092 sayılı Kanunlarla İflâs Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler
71) Rekabet Hukukunda Deliller, Delillerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Üzerine Düşünceler
72) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Yetkilerinin Usul Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
73) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Taslakın Usul Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
74) İşe İade Davalarında Yargılama Usulü ile İlgili Özellikler
75) İstinaf Kavramı
76) Rekabet Hukukunda İspat Yükü
77) Avukatlık Ücretinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri
78) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Üzerine Bazı Notlar
79) İş Mahkemeleri Kanununun Değiştirilmesi İhtiyacı
80) Banka Tasfiyelerinde İflâs İdaresi
81) İmar Kanununun 32 nci Maddesinin Tebligata İlişkin Hükmü Anayasaya Aykırıdır
82) Usul Ekonomisi
83) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı “Neler Getiriyor?
84) İcra İnkar Tazminatı Açısından “Likid Alacak” Kavramı
85) Kamuda Çalışan Avukatlar
86) Alt İşverenlik İlişkisinin Muvazaalı Olduğunu Tespit Eden
İş Müfettişi Raporuna Karşı İtiraz Davası
87) Faaliyet İzni Kaldırılan Bankaların İflâs Tasfiyesine İlişkin Yönetmelik
88) İcra Tazminatı
89) Davada Taraf Değişikliği
90) İtirazın İptali Davasının Hukukî Niteliği
91) İşe İade Başvurusunun Avukat Aracılığıyla Yapılabilirliği
92) Dosyadan El Çeken Mahkemenin Kanunyolu Aşamasında Bulunan Davada İhtiyatî Tedbir Kararı Verme Yetkisi
93) Hakem Kararlarının Denetimi
94) Davada Takas ve Mahsup Talebi
95) “Çocuk Hakları” Açısından: Çocuğun Davada Temsilinin ve İradesinin Önemi
96) Borçlar Kanunu ile İş Kanunu Bağlamında “Genel Kanun – Özel Kanun İlişkisi”
97) Hukuk Muhakemeleri Kanununun Getirdikleri
98) Arabuluculuğun Yasa ile Düzenlenmesi 
99) Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Dava Çeşitleri
100) Hukuk Muhakemeleri Kanununda Ön İnceleme Aşaması
101) Tespit Davası 
102) Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Kararlarına Karşı Hiçbir Yargı Merciine Başvurulamamasının Yanlışlığı
103) Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m222) ve Hukuk Muhakemeleri Kanununun Bu Konuda Getirdiği Yenilikler
104) Hukuk Muhakemeleri Kanununun Islah Konusunda
(HMK m176-182) Getirdiği Yenilikler
105) Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Kararlarına Karşı Yargılamanın Yenilenmesi
106) Hukuk Muhakemeleri Kanununda Süreler
107) İşe İade Davasında Verilen Hükmün İcra Takibine Konulması
 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Mayıs 2014
 • Baskı Sayısı
 • 1. Baskı
 • Yayınevi
 • Yetkin Yayınları
 • Yazar
 • Prof. Dr. Ejder Yılmaz
 • Sayfa Sayısı
 • 2153 Syf.
 • Ebat
 • 17x25
 • Cilt
 • --

Adınız
E-Posta Adresiniz
Güvenlik Resmi
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
Yorumunuz
Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!


Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.