Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

2021 Adli-İdari Hakimlik Sınavı

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Kodu
Bayi Şifre

Sportif Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümü ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Hatice - Özdemir Kocasakal

Stoğa girdiğinde e-posta ile haber ver
Sportif Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümü ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Hatice - Özdemir Kocasakal

"Sportif Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümü ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Hatice - Özdemir Kocasakal"

9786054446759
 • Ürün İndirimli Fiyatı
 • 95.00
 • Piyasa Fiyatı
 • 100.00
 • Havale ile
 • 94.05
 • Yayınevi
 • Vedat Kitapçılık
 • Satılan Adet Miktarı
 • 2
 • Yazar
 • Özdemir Kocasakal
Stokta Yoktur
Favori Ürünlerinize Ekleyin


Özellikler
Taksitler
İlgiliÜrünler
"I. Spor Kavramı ve Zaman İçinde Gösterdiği Gelişim


Spor, tek ve yeknesak bir tanımı olmayan ve zaman içinde çok değişikliğe uğramış olan bir kavramdır1. Her şeyden önce spor, çok farklı amaçlarla yapılabilen bir faaliyettir. Bireyler, fiziksel ve ruhsal açıdan daha sağlıklı olmak, boş vakitlerini değerlendirmek, diğer bireylerle iletişim kurmak için sportif faaliyetlere yönelebilecekleri gibi rekabet etmek veya rekabet edebilir sonuçlar elde etmek amacıyla da spor yapabilirler.


Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan Avrupa Spor Şartı'nın (Charte europeenne dıı sport), 2. maddesinde yapılan spor tanımında bu iki amaca da yer verilmiştir. Gerçekten de maddede, fizik ve psişik koşullan açığa vurma veya iyileştirme, sosyal ilişkileri geliştirme veya her düzeyde rekabet edebi¬lir sonuçlar elde etme amacı taşıyan fiziksel faaliyetlerin tümü "spor" olarak kabul edilmiştir.


Doktrinde, ilk grupta yer alan yani herhangi bir rekabet amacı olmaksızın, bireylerin daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek veya sosyal ilişkiler kurmak ya da geliştirmek amacıyla yaptıkları sportif faaliyetler kitle sporu (sport de masse, sport ricreativo, gesundheits-breitensport); ikinci grupta yer alan, yani rekabet edebilir sonuçlar elde etmeye yönelik sportif faaliyetler ise rekabet (yarış) sporu {sport de competition, sport agonistico, leistungs-wettkampfsport) olarak adlandırılmaktadır.


İkinci grup sportif faaliyetlerde, rekabet edebilir sonuçların elde edile¬bilmesi, belirli kurallara uyulmasını gerektirirken; ilk grupta yer alan sportif faaliyetlerde böyle bir amaç olmadığından, zorunlu olarak uyulması gereken kurallar da bulunmamaktadır. Örneğin, formda kalmak için her sabah 2 kilometre koşan bir kişinin, bu faaliyetini gerçekleştirirken uyması gereken özel kurallar bulunmazken, dünya atletizm şampiyonasına katılmak isteyen bir koşucunun, sahip olduğu vatandaşlığından, müsabaka öncesi doping testlerine, hatta giyeceği ayakkabının teknik özelliklerine kadar birtakım kurallara uyması gerekmektedir.


Önceki yüzyıllarda yapılan spor tanımlarında, daha çok kitle sporu tanımına uyan unsurlar ön planda idi. Gerçekten de, 1890 yılında yayımlanan Grand Larousse Ansiklopedisi'nde, spor, yeterince zengin olduğu için çalışmak zo¬runda olmayan insanların veya işsizlerin boş vakitlerini değerlendirmek veya eğlenmek amacıyla yaptıkları fiziksel bir aktivite olarak tanımlanmıştı. 1973 yılında yayımlanan Meydan Larousse Ansiklopedisi'nde ise spor, "ferdî veya kolektif oyunlar şeklinde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kesin kurallara göre uygulanan ve ani bir yarar beklenmeyen beden hareketlerinin tümü" olarak tanımlanmıştır. Görüldüğü gibi bu son tanımda daha çok rekabet sporu tanımına uyan unsurlar ön planda yer almaktadır.
Günümüzde ise, gerek ekonomik gerekse sosyal boyutuyla rekabet sporu önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik boyutuyla baktığımızda spor, profesyonel sporcular, teknik adamlar, medya kuruluşları, li¬sanslı ürün üreticileri, reklam kuruluşları, spor kulüpleri ve şirketleri gibi birçok kişi ve kuruluşu içine alan ticari bir sektör haline gelmiştir. En popüler spor dalı olan futbol açısından bu değişimi çok açık bir şekilde tespit etmek mümkündür. Gerçekten de, 1980'li yıllara kadar salt bir spor dalı olarak görülen futbol, 199O'lı yıllardan itibaren ticari boyut da kazanmaya başlamış ve "futbol ekonomisi", "endüstriyel futbol" gibi kavramlar kullanılmaya başlanmıştır8. Bu gelişimi gözler önüne sermek için, günümüz futbol pazarına ilişkin bazı rakamları belirtmek gerekirse, bu pazarın büyüklüğünün, dünyada 150 milyar euroyu, Avrupa'da 10 milyar doları, Türkiye'de ise 500 milyon euroyu aştığı; Türkiye'de üç büyük futbol kulübünün toplam gelirlerinin 600 milyon TL'yi geçtiği, dört büyük futbol kulübünün piyasa değerinin 2.7 milyar doları bulduğu belirtilmektedir9.


Futbol yanında, olimpiyat oyunlarının da çok ciddi bir ekonomik sektör oluşturduğunu söylemek gerekir. Gerçekten de, en son düzenlenen 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarının, ürün satışı, sponsor, bilet satışı ve yayın hakkı gelirleriyle 7 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığı, Oyunların İngiltere'ye ekonomik katkısının ise 26 milyar doları bulduğu ifade edilmektedir.


Sosyal boyut açısından görülen en önemli gelişme ise, medya (özellikle televizyon) sayesinde sporun (özellikle futbolun), toplumun geniş kesiminin ilgi duyduğu, popüler bir faaliyet haline dönüşmüş olmasıdır11.


Aslında bu iki boyut birbiri ile etkileşim halinde gelişmektedir. Gerçekten de, sporun geniş halk kitlelerine ulaşmasında ve popüler hale gelmesinde, televizyon önemli bir rol oynamakta; televizyon kuruluşları, toplumun spora olan ilgisini, yeni spor kanalları açarak veya önemli sportif faaliyetlerin yayın haklarını elde etmek için yüksek ücretler ödeyerek ayakta tutmaya ve bu ilgiden ekonomik olarak yararlanmaya çalışmaktadır.II. Sportif Hukuk Düzeni


"Hukuk"un ilgilendiği sportif faaliyetler, "rekabet sporu" tanımına uyan ve günümüzde ulaştığı ekonomik ve sosyal boyutuyla "hukuk dışı bir alan" olarak kalması mümkün olmayan faaliyetlerdir. Kitle sporu tanımına uyan faaliyetler ise salt sportif faaliyet olarak ele alındığında, hukuksal bir düzenlemeyi gerektirmemektedir.


Gerçekten de, kitle sporundan farklı olarak rekabet sporunun belirli ku¬rallar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin zorunlu olması, bu kuralların ve bunların ihlali halinde uygulanacak olan yaptırımların, aynı spor dalında faaliyet gösteren herkes açısından yeknesak bir şekilde belirlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle söz konusu kurallar, ulusal yasa koyucular tarafından değil, uluslararası sportif kuruluşlar tarafından konulmakta; bu kuralların ihlali halinde yaptırımlar da büyük ölçüde sportif kuruluşların kendi bünyesinde yer alan yargı organları tarafından uygulanmaktadır.


Bu şekilde gerek sportif faaliyetin yerine getirilmesi esnasında uyulması gereken kuralları, gerekse bu kuralların ihlali halinde uygulanacak olan yaptırımları belirleyen ve uygulayan "spor dünyası", adeta devletlerin hukuk sistemleri yanında ve onlardan bağımsız olarak gelişen bir "sportif hukuk sistemini" oluşturmuştur.III. Çalışmanın Kapsam ve Planı


Çalışmamızın asıl konusu, bu sistemin yargı mekanizmasının günümüz¬de en üst düzeyde kabul gören kuruluşu olan Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CASICourt of Arbitration for Sport) incelenmesidir. Ancak bu incelemenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için "sportif hukuk düzenim" oluşturan diğer unsurlardan da bahsedilmesi gerekmektedir.


Bu çerçevede öncelikle, bu düzenin işleyişini sağlayan, kuralları koyan ve yaptırımları uygulayan sportif kuruluşların yapılanmalarından bahsedilecek; bu kuruluşların gerek Türkiye'de, gerekse uluslararası düzeyde ne şekilde örgütlendikleri hakkında bilgi verilecektir.


Daha sonra, sportif hukuk düzenini oluşturan kuralların nasıl oluştuğu, bu kuralların niteliği ve diğer hukuk kuralları ile ilişkisi ele alınacaktır. Sonraki bölümde ise, bu kuralların ihlali halinde devreye giren sportif hukuk düzeni¬nin kendine özgü yargı mekanizmaları incelenecektir.


Bu şekilde sportif hukuk düzeninin yapısı hakkında bilgi verildikten son¬ra, asıl inceleme konumuz olan Spor Tahkim Mahkemesi gerek yapısı, gerek yargılama usulü, gerekse verdiği kararların hukuki niteliği açısından ayrıntılı bir şekilde incelenecektir." (Girişten)

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ V
İÇİNDEKİLER IX
KISALTMALAR XXI
GİRİŞ 1
I- Spor Kavramı ve Zaman İçinde Gösterdiği Gelişim 1
II- Sportif Hukuk Düzeni 3
III- Çalışmanın Kapsam ve Planı 4BÖLÜM I


SPORUN ÖRGÜTLENMESİ VE SPORTİF UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


I. SPORUN ULUSAL ve ULUSLARARASI DÜZEYDE
ÖRGÜTLENMESİ ve YÖNETİMİ 5
A. Sporun Uluslararası Düzeyde Örgütlenmesi ve Yönetimi 5
1. Genel Olarak 5
2. Federatif Örgütlenme 7
a. Federatif Örgütlenmenin Oluşumu 7
b. Federatif Örgütlenmenin Tekelci (Monopolistik) Özelliği 9
3. Olimpik Hareket ve Olimpik Örgütlenme 10
a. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK) 12
aa. UOK'nin Kuruluşu ve İşlevi 12
bb. UOK'nin Hukuki Statüsü 13
b. Uluslararası Federasyonlar 16
aa. Olimpik Şart Çerçevesinde Uluslararası Federasyonlar 16
bb. Uluslararası Federasyonların Hukuki Statüsü 16

c. Ulusal Olimpiyat Komiteleri 18
d. Olimpik Örgütlenmenin Tekelci Özelliği 20
4. Olimpik ve Federatif Örgütlenme Arasındaki Bağlantılar 22
B. Sporun Ulusal Düzeyde Örgütlenmesi ve Yönetimi 23
1. Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Sporun Ulusal Yönetimi ... 24
2. Türk Hukuku'nda Spor Federasyonlarının Yapısı ve Hukuki
Statüsü 25
a. SGM Bünyesinde Örgütlenen Spor Federasyonları 26
b. Türkiye Futbol Federasyonu 30
3. Kulüplerin Hukuki Statüsü 32
4. Sporcuların Hukuki Statüsü 34
II. SPORTİF FAALİYETLERİN TABİ OLDUĞU
KURALLAR 38
A. Sportif Kuruluşlar Tarafından Konulan Kural veya
Prensipler (Lex Sportiva) 38
1. Genel Olarak 38
2. Lex Sportiva'nın Kaynakları 40
a. UOK Tarafından Konulan Kurallar ve Özellikle Olimpik Şart 41
b. Dünya Dopingle Mücadele Kodu 42
c. Uluslararası Federasyonlar Tarafından Konulan Kurallar 44
aa. Kuralların Türleri 44
aaa. Oyun Kuralları 44
bbb. Diğer Kurallar 48
bb. Uluslararası Federasyonların Kural Koyma
Yetkisinin Dayanağı 49
cc. Uluslararası Federasyonlar Tarafından Konulan Kuralların
Bağlayıcılığı 51

d. Spor Tahkim Mahkemesi Kararları ile Ortaya Konulan
Hukukun Genel Prensipleri 56
aa. Spor Hukukuna Özgü Prensipler 58
aaa. Doping Uyuşmazlıklarında Objektif Sorumluluk
Prensibi 58
bbb. Sportif Kuruluşlar Tarafından Yapılan İşlemlerin
Kendi Kurallarına Uygun Olması Gerektiği
(legalite) Prensibi 63
ccc. Fair-Play (Sportif Dürüstlük) Prensibi 64
bb. Hukukun Genel Prensiplerinin Spor Hukuku Alanındaki
Yansımaları 64
aaa. Savunma Haklarına Uyulması Gereği 65
bbb. Eşitlik Prensibi 66
ccc. İyiniyet Prensibi 67
ddd. Suçta ve Cezada Kanunilik (nulla poena sine
lege certa) Prensibi 68
eee. Orantılılık (proportionnalite) Prensibi 70
fff. Meşru Bir Amacın Varlığı (legitimite des objectives) . 75
ggg. Aleyhe Bozma Yasağı {reformatio inpejus) 76
hhh. Lehe Kanun (lex mitior) Prensibi 78
iii. Aynı Fiil İçin Birden Fazla Ceza Uygulanamaması
(non bis in idem) Prensibi 79
jjj. Oyun Kuralları ile İlgili Uyuşmazlıkların CAS'in
Denetim Yetkisinin Dışında Kalması 80
B. Devletler Tarafından Konulan Kurallar 80
C. Lex Sportiva ile Devletlerin Koydukları Kurallar Arasındaki
İlişkiler 83
1. Devletlerin Koydukları Kuralların Üstünlüğü 84

2. Uluslararası Sportif Kuruluşlar Tarafından Konulan Kuralların
Üstünlüğü 89
3. Konunun Değerlendirilmesi 92
III. SPORTİF UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 96
A. Sportif Yargı Mekanizmaları 98
1. Genel Olarak 98
2. Sportif Yargı Mekanizmalarının Özellikleri 100
a. Tarafsız ve Bağımsız Yargı Mercii Niteliğini Taşımaması 100
aa. Genel Olarak 100
bb. TFF Hukuk Kurullarının Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı 105
aaa. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 106
bbb. Diğer İlk Derece Hukuk Kurulları 108
ccc. Tahkim Kurulu 109
cc. SGM Tahkim Kurulu'nun Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı 110
b. Devlet Yargısını Bertaraf Etmesi 112
aa. Genel Olarak 112
bb. TFF Hukuk Kurullarının ve SGM Tahkim Kurulu'nun
Münhasır Yetkisi 115
aaa. Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararlarından Önceki
Durum 115
bbb. İptal Kararları Sonrasında Yapılan Yeni Düzenlemeler. 118
aaaa. Anayasa Değişikliği 118
bbbb. TFF Statüsü'nde Yapılan Değişiklik 120
cccc. SGM Tahkim Kurulu Yönetmeliği'nde Yapılan
Değişiklik 122
dddd. Değişikliklerin Değerlendirilmesi 124

B. Sportif Yargı Kararlarının Denetimi 126
1. Mahkemeler Tarafından Denetim 126
a. Denetimin Sınırları 127
aa. Sportif Kuruluşlara Tanınan Serbestiden Kaynaklanan
Sınırlamalar 127
bb. Oyun Kuralına İlişkin Uyuşmazlıklar 130
cc. Denetimin Yapılabileceği Alanlar 137
b. Denetimin Mahkemeler Tarafından Yapılmasının Yol
Açabileceği Sorunlar 138
2. Tahkim Yoluyla Denetim 142
a. Sportif Uyuşmazlıklar Açısından Tahkimin Avantajları 143
aa. Çabukluk 143
bb. Uzmanlık 144
cc. Tarafsızlık 145
dd. Gizlilik 145
ee. Yeknesaklık 146
ff. Ucuzluk 147
gg. Sportif Kuruluşların Beklentilerine Uyması 148
hh. Kararların Tanınması ve Tenfizinde Kolaylık 149
b. Sportif Uyuşmazlıklarda Tahkimin Özellikleri 150
IV. İLK BÖLÜMÜN SONUCU: ULUSLARARASI SPORTİF
BİR HUKUK DÜZENİNİN VARLIĞI 152

BÖLÜM II


SPOR TAHKİM MAHKEMESİ
(COURT OF ARBITRATION FOR SPORT-CASI
TRİBÜN AL ARBITRAL DU SPORT- TAS)


I. SPOR TAHKİM MAHKEMESİ'NİN ÖRGÜTLENMESİ 157
A. Spor Tahkim Mahkemesi'nin Kuruluşu 157
B. Uyuşmazlıkların Çözümü Konusunda Yetkili Organlar 159
1. Uluslararası Spor Tahkim Konseyi 160
2. Spor Tahkim Mahkemesi 163
II- SPOR TAHKİM MAHKEMESİ'NİN YETKİSİ 168
A. İlk Derece ve Temyiz Tahkim Yargılaması Ayrımının
Dayandığı Kriterler 168
B. İlk Derece Tahkim Mercii Olarak CAS'in Yetkili Olabilmesi
İçin Gereken Koşullar 177
1. Uyuşmazlığın Spor İle İlgili Olması 178
2. Geçerli Bir Tahkim Anlaşmasının Bulunması 181
a. Genel Olarak 181
b. Tahkim Anlaşmasının Şekil Bakımından Geçerliliği 183
c. Tahkim Anlaşmasının Maddi Açıdan Geçerliliği 186
d. Tahkim Anlaşmasının Kapsamı 187
3. TFF Statüsü Uyarınca CAS'in İlk Derece Tahkim Mahkemesi
Olarak Yetkisi 188
4. Spor Genel Müdürlüğü Mevzuatı Uyarınca CAS'a İlk Derece
Tahkim Mahkemesi Olarak Başvurma İmkânı 189

C. Temyiz Tahkim Mercii Olarak CAS'ın Yetkisi 190
1. CAS'ın Temyiz Mercii Olarak Yetkili Olabilmesi İçin
Gereken Koşullar 190
a. Sportif Kuruluşun Statü veya Tüzüğünde Tahkim Şartının
Bulunması 191
aa. Genel Olarak 191
bb. Statü veya Tüzükte Yer Alan Tahkim Şartlarının
Sporcular Açısından Bağlayıcılığı 194
aaa. İsviçre Hukukunda Yapılan Değerlendirmeler 194
bbb. Konu ile İlgili CAS Uygulaması 198
cc. CAS'ın Yetkisinin Dayanağı Olarak Doping
Uyuşmazlıklarında Uluslararası Yeknesaklık Gereği 203
b. Temyiz Edilebilir Bir Kararın (an appealable decision)
Bulunması 205
c. İç Başvuru Yollarının Tüketilmiş Olması 209
2. CAS'ın Temyiz Mercii Olarak Yetkisinin Sınırları 212
3. Türk Spor Mevzuatı Çerçevesinde CAS'ın Temyiz Mercii
Olarak Yetkisi 215
a. TFF Statüsü ve SGM Tahkim Kurulu Yönetmeliği 215
b. TMOK Tüzüğü 217
c. Dopingle Mücadeleye İlişkin Düzenlemeler 218
aa. TMOK Dopingle Mücadele Talimatı 219
bb. TFF Dopingle Mücadele Talimatı 220
D. CAS'ın Yetkisi Bağlamında Sportif Uyuşmazlıkların Tahkime
Elverişliliği 223
1. Tahkime Elverişlilik (arbitrabilite) Kavramı 223
2. Sportif Uyuşmazlıkların Tahkime Elverişliliği 226


a. Genel Olarak 226
b. Oyun Kuralı İhlalinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 227
aa. Müsabaka Hakeminin Kararları İle İlgili Uyuşmazlıklar ..229 bb. Malvarlığına İlişkin Çıkarları İlgilendiren
Uyuşmazlıklar 233
III- CAS KURALLARI ÇERÇEVESİNDE YARGILAMANIN
İŞLEYİŞİ 237
A. İlk Derece (Olağan) ve Temyiz Tahkim Yargılaması İçin
Ortak Olan Yargılama Kuralları 238
1. Tahkim Yerinin İsviçre/Lozan Olması 238
a. İsviçre Tahkim Mevzuatının Lex Arbitri Olarak Yetkisi 238
b. Tahkim Yerinin CAS Yargılamaları Açısından Önemi 240
2. Tahkim Yargılamasında Kullanılacak Dil ve Tarafların Temsili 244
3. Belgelerin Tebliğinde İzlenecek Yöntem 246
4. Sürelerin Hesaplanması 247
5. Hakemlerin Taşıması Gereken Nitelikler 248
a. CAS Hakem Listesinde Yer Alma 249
b. Bağımsızlık ve Tarafsızlık 251
aa. Genel Olarak Hakemlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı ... 251 bb. Hakemlerin Bağımsızlığını ve Tarafsızlığını
Sağlamaya Yönelik Düzenlemeler 253
aaa. Hakemlerin Bildirim Yükümlülüğü 254
bbb. Hakemin Reddi 255
aaaa. Red Usulü 255
bbbb. Red Gerekçeleri 259

aaaaa. Hakemin Tarafsız ve Bağımsız Olmaması 259
bbbbb. Hakemin Gereken Niteliklere Sahip
Olmaması 265
c. Kapalı Liste Uygulaması ve CAS' in Tarafsızlığı 266
6. Geçici ve Koruyucu Tedbirler 268
a. Hakem Heyetinin Tedbir Kararı Verme Yetkisi 268
aa. Tahkim Yargılaması Başlamadan Önceki Aşamada 269
bb. Tahkim Yargılaması Başladıktan Sonraki Aşamada 270
b. Tedbir Kararı Verilebilmesi İçin Gereken Koşullar 273
c. CAS Tarafından Verilebilecek Tedbirler 277
d. Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesi 279
7. Yetki İtirazı ve İncelenmesi 280
8. Hakem Kararının Yorumlanması 285
B. İlk Derece (Olağan) Tahkim Yargılamasına Özgü Kurallar ... 286
1. Tahkim Başvurusu ve Davalının Cevabı 286
2. Hakem Heyetinin Oluşumu 287
3. Üçüncü Kişilerin Yargılamaya Müdahalesi 290
4. Uzlaşma (Sulh) İmkanı 291
5. Yargılamanın Gizliliği 292
6. Hakem Heyeti Önünde Gerçekleşen Tahkim Yargılaması 293
a. Yazılı Aşama 293
b. Sözlü Aşama 295
7. Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Hukuk 299
8. Hakem Kararı 305

9. Yargılama Giderleri 307
C. Temyiz Tahkim Yargılamasına Özgü Kurallar 311
1. Temyiz Başvuru Dilekçesi ve Temyiz Dilekçesi 311
2. Davalının Cevabı 314
3. Temyiz Süresi ve Hesaplanması 315
4. Temyiz Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Başvurular 319
5. Temyiz Tahkim Yargılamasında Taraflar 322
a. Temyiz Başvurusunda Bulunabilecek Kişiler 322
b. Temyiz Tahkim Yargılamasında Davalı 326
6. Hakem Heyetinin Oluşumu 327
7. Taraflara Uzlaşma İmkânı Tanınması 328
8. Hakem Heyetinin Yeni Bir Karar Verme Yetkisi 329
9. Sözlü Yargılama 331

10. Uygulanacak Hukuk 331
11. Hakem Kararı 339
12. Yargılama Giderleri 342
D. AdHoc Tahkim Yargılamaları 343
1. AdHoc Hakem Heyetlerinin Yetkisi 343
2. Yargılamanın İşleyişi 347
IV. CAS HAKEM KARARLARI ALEYHİNE BAŞVURU
YOLLARI 353
A. İptal Davası 354
1. İptal Davasına İlişkin Usuli Sorunlar 355
a. Dava Açabilecek Kişiler 355

b. Aleyhine İptal Davası Açılabilecek Kararlar 358
aa. Nihai Kararlar 359
bb. Ara Kararlan 361
cc. Uyuşmazlığın Değeri İle İlgili Sınırlama 363
c. Dava Açma Süresi 363
d. Dava Dilekçesi 364
e. Yargılama Usulü 365
f. İptal Davası Açma Hakkından Feragat 367
g. Hükmün İcrasının Geri Bırakılması 371
h. Yargılama Giderleri ve Teminat 372
i. İptal Davasının Sonucu 374
2. İptal Gerekçeleri 375
a. Tek Hakemin Tayininde veya Hakem Heyetinin
Oluşumunda Usule Aykırılık 376
b. Hakem Heyetinin Yetki Konusundaki Kararının Yanlış
Olması 380
c. Hakem Heyetinin Talep Edilenden Fazlasına Karar Vermiş
Olması veya Talep Edilen Konularda Karar Vermemiş
Olması 383
d. Temel Usuli Prensiplerin İhlal Edilmiş Olması 386
e. Kamu Düzenine Aykırılık 393
B. Yargılamanın İadesi 401
SONUÇ 409
EK: CAS'ın Statüsü ve Tahkim Yargılama Kuralları 413
KAYNAKÇA 441
 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Ocak 2013
 • Baskı Sayısı
 • 1.Baskı
 • Yayınevi
 • Vedat Kitapçılık
 • Yazar
 • Hatice Özdemir Kocasakal
 • Sayfa Sayısı
 • 458
 • Ebat
 • 17x24
 • Cilt Tipi
 • --