Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

2020 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme!
Adalet Bakanlığı Sınavları

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Şifre

Türk Ceza Hukukunda ve Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür - Ahmet Bozdağ

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Türk Ceza Hukukunda ve Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür - Ahmet Bozdağ

"Türk Ceza Hukukunda ve Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür - Ahmet Bozdağ"

9789750210013
 • Ürün İndirimli Fiyatı
 • 39.90 TL
 • Piyasa Fiyatı
 • 42.00 TL
 • Havale ile
 • 39.50 TL
 • Yayınevi
 • Seçkin Yayıncılık
 • Satılan Adet Miktarı
 • 0
 • Yazar
 • Ahmet Bozdağ
Adet
Türk Ceza Hukukunda ve Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür - Ahmet Bozdağ


Özellikler
Yorumlar
Taksitler
İlgiliÜrünler
Konu Başlıkları
Suçta Tekerrür Kavramı ve Ceza İlişkisi
Tekerrürün Sebepleri, Türleri, Tarihi Gelişimi ve Mahiyetini Açıklayan Teoriler
Türk Ceza Hukukunda ve Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür
 
İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Tablolar Listesi  15
Kısaltmalar Listesi  17
Giriş  19
Birinci Bölüm 
SUÇTA TEKERRÜR KAVRAMI VE CEZA İLİŞKİSİ
I. TEKERRÜR VE TEHLİKELİ HAL KAVRAMI, TEKERRÜRÜN AMACI, NİTELİĞİ VE BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  21
A. Tekerrür ve Tehlikeli Hal Kavramı  21
1. Tekerrür Kavramı  21
2. Tehlikeli Hal Kavramı  24
B. Tekerrürün Kanunlarda Düzenlenmesinin Amacı  26
C. Hukuki Niteliği  28
D. Tekerrürün Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması  29
1. İtiyadi Suç ve Tekerrür  29
2. Suçu Meslek Edinme ve Tekerrür  34
3. Örgütlü Suç ve Tekerrür  36
II. CEZA KAVRAMI, AMACI VE TEKERRÜR İLİŞKİSİ  38
A. Ceza Kavramı  38
B. Cezanın Amacı ve Niteliği  39
1. Cezanın Amacı ve Niteliği  39
a. Cezanın Amacı  39
aa. Mutlak Ceza Teorileri  39
bb. Nispi Ceza Teorileri  40
cc. Karma Ceza Teorisi  41
b. Cezanın Niteliği  42
2. Vergi Cezası Kavramı, Niteliği ve Amacı  46
a. Vergi Cezası Kavramı  46
b. Hukuki Niteliği  47
c. Amacı  47
C. Tekerrür ve Ceza İlişkisi  48
İkinci Bölüm 
TEKERRÜRÜN SEBEPLERİ, TÜRLERİ, TARİHİ GELİŞİMİ VE 
MAHİYETİNİ AÇIKLAYAN TEORİLER
I. TEKERRÜRÜN SEBEPLERİ  51
A. Kişisel Sebepler  51
B. Sosyal Sebepler  54
C. Ekonomik Sebepler  55
D. Ahlaki ve Dinî Eğitimin Eksikliği  56
E. Yasal Sebepler  56
II. TEKERRÜRÜN TÜRLERİ  61
A. Gerçek Tekerrür – Varsayılan Tekerrür  61
B. Genel Tekerrür – Özel Tekerrür  63
C. Süreli Tekerrür – Süresiz Tekerrür  65
D. Milli Tekerrür – Milletlerarası Tekerrür  68
E. Zorunlu Tekerrür – İhtiyari Tekerrür  69
III. TEKERRÜRÜN MAHİYETİNİ AÇIKLAYAN TEORİLER  71
A. Tekerrürü Reddeden İlga Teorisi  72
B. Tekerrürü Kabul Eden Teoriler  75
1. Klasik Teori  76
a. Cezanın Yetersizliği Teorisi  76
b. İsnadiyetin Ağırlığı Teorisi  78
aa. Sosyal Endişe Teorisi  79
bb. Sorumluluğun Ağırlığı Teorisi  79
cc. Kusurluluğun Ağırlığı Teorisi  80
dd. Önceki Mahkûmiyet Sebebiyle Ağırlaşma Teorisi  81
2. Sübjektif Teoriler  82
a. Tehlike Hali Teorisi  82
b. Cürmi Ehliyet Teorisi  84
C. Türk Ceza Hukukunun Kabul Ettiği Teori  84
IV. TEKERRÜR KURUMUNUN TARİHİ GELİŞİMİ  86
A. Batı Hukukunda Tekerrürün Tarihi Gelişimi  86
1. Roma Hukukunda Tekerrür  86
2. Kilise Hukukunda Tekerrür  87
3. Ortaçağda Tekerrür  87
4. Müşterek Hukukta Tekerrür  88
5. Çağdaş Batı Hukukunda Tekerrür  88
a. Alman Ceza Hukukunda Tekerrür  89
b. İtalyan Ceza Hukukunda Tekerrür  90
B. Türk Hukukunda Tekerrürün Tarihi Gelişimi  92
1. İslamiyet’in Kabulünden Önceki Dönem  92
2. İslamiyet’in Kabulünden Sonraki Dönem  93
a. İslâm Ceza Hukukunda Tekerrür  93
b. Osmanlı Ceza Hukukunda Tekerrür  94
aa. Tanzimat Dönemi Öncesi Osmanlı Ceza Hukukunda Tekerrür  95
bb. Tanzimat Döneminde Osmanlı Ceza Hukukunda Tekerrür  95
3. Cumhuriyet Dönemi  96
Üçüncü Bölüm 
TÜRK CEZA HUKUKUNDA VE 
VERGİ CEZA HUKUKUNDA TEKERRÜR
I. TÜRK CEZA HUKUKUNDA TEKERRÜR  99
A. Türk Ceza Kanunu’nda Konunun Düzenlenişi  99
B. Tekerrür Hükümleri Açısından 765 Sayılı ve 5237 Sayılı Türk Ceza 
Kanunlarının Karşılaştırılması 
 100
C. Tekerrürün şartları  103
1. Kesinleşmiş Bir Ceza Mahkûmiyetinin Bulunması  104
a. Kişinin Bir Suç İşlemiş Olması  105
b. Failin Cezaya Mahkûm Edilmiş Olması  105
c. Hükmedilen Ceza Mahkûmiyeti Kesinleşmiş Olmalı  106
d. Kesinleşmiş Ceza Mahkûmiyetinin Sonradan Ortadan Kalkmamış Olması  109
2. Yeni Bir Suçun İşlenmiş Olması  115
a. İşlenen Fiil Suç Olmalı  116
b. Suç, Önceki Suçtan Dolayı Verilen Ceza Mahkûmiyeti Kesinleştikten 
Sonra İşlenmiş Olmalı 
 116
c. Suç, Tamamen İşlenmiş Olabileceği Gibi Teşebbüs Aşamasında da 
Kalmış Olabilir 
 117
d. Suç, Önceki Suçla Aynı Türden Olabileceği Gibi Farklı Türden de Olabilir  117
e. Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı Haller  118
aa. Kasıtlı Suçlar - Taksirli Suçlar  119
bb. Sırf Askeri Suçlar - Diğer Suçlar  120
cc. Kabahatler - Suçlar  122
dd. Yabancı - Milli Mahkemelerce Verilmiş Kararlar  123
ee. Onsekiz Yaşını Doldurmamış Olanların İşlediği Suçlar  124
3. İkinci Suçun Belirli Bir Sürede İşlenmiş Olması  125
a. Sürenin Başlangıcı  126
b. Sürenin Uzunluğu  127
D. Tekerrürün Sonuçları  128
1. Seçimlik Cezalardan Ağır Olanın Uygulanması  130
2. İnfazda Özel Rejim Uygulanması  131
a. Koşullu Salıvermenin Geciktirilmesi  131
b. Koşullu Salıverilmeden Yararlanılamaması  133
3. İnfazdan Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanması  134
4. Tekerrürün Dolaylı Sonuçları  138
a. Cezanın Ertelenmesine Etkisi  138
b. Takdiri Hafifletici Nedenlere Etkisi  139
II. VERGİ CEZA HUKUKUNDA TEKERRÜR  140
A. Vergi Ceza Hukuku  140
1. Vergi Ceza Hukuku Kavramı ve Konusu  140
2. Vergi Suçları ve Vergisel Kabahatler  141
a. Vergi Suç ve Cezaları  142
b. Vergisel Kabahatler ve Cezaları  144
3. Vergi Ceza Hukuku ile Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu İlişkisi  144
a. Vergi Ceza Hukuku - Türk Ceza Kanunu İlişkisi  145
b. Vergi Ceza Hukuku – Kabahatler Kanunu İlişkisi  147
B. Vergi Suçlarında Tekerrür  149
C. Vergisel Kabahatlerde Tekerrür  150
1. Tekerrür Kurumunun Vergi Usul Kanunu’nda Düzenlenişi  150
2. Tekerrürün Şartları  151
a. Vergisel Kabahat Nedeniyle Kesilen Cezasının Kesinleşmiş Olması  151
aa. Bir Vergisel Kabahatin İşlenmiş Olması  151
bb. Bu Kabahat Dolayısıyla Ceza Kesilmiş Olması  155
cc. Bu Cezanın Kesinleşmiş Olması  156
b. Yeni Bir Ceza Daha Kesilmiş Olması  159
aa. Sonraki Vergisel Kabahatin İşlenme Zamanı  159
bb. İki Vergisel Kabahatin Aynı Türden Olması  162
c. Sonraki Cezanın Belirli Bir Süre İçinde Kesilmiş Olması  165
aa. Sürenin Başlangıcı  166
bb. Sürenin Uzunluğu  166
3. Tekerrürün Sonuçları  168
a. Vergi Ziyaı Kabahatinin Cezasının Artırılması  169
b. Usulsüzlük Kabahatlerinin Cezasının Artırılması  171
Genel Değerlendirme ve Sonuç  173
EK 1- SUÇTA TEKERRÜR KONUSUNDA YAPILAN ANKET 
UYGULAMASININ SONUÇLARINA İLİŞKİN TABLOLAR 
 181
Kaynakça  187
Kavramlar Dizini  195
 
 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Mayıs 2009
 • Baskı Sayısı
 • 1.Baskı
 • Yayınevi
 • Seçkin Yayıncılık
 • Yazar
 • Ahmet Bozdağ
 • Sayfa Sayısı
 • 197
 • Ebat
 • 16x23
 • Cilt Tipi
 • --

Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!
Ad Soyad:
Mail Adresiniz :
Yorum :
Güvenlik Resmi :
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi