Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Ücretsiz Kargo
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Konsensus KPSS Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Zeki Hafızoğulları Kitapları
  Kaymakamlık Kampı
  Bilinç6 Kaymakamlık Seti
  Ana Hatlarıyla İktisat Serisi

Haberler

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu - Fahrettin Demirağ

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu - Fahrettin Demirağ

"Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu - Fahrettin Demirağ"

9786051462721
 • Ürün Fiyatı
 • 45.60 TL
 • Piyasa Fiyatı
 • 48.00 TL
 • Havale ile
 • 45.14 TL
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Satılan Adet Miktarı
 • 4
 • Yazar
 • Fahrettin Demirağ
Adet
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu - Fahrettin Demirağ


Özellikler
Yorumlar
Taksitler
İlgiliÜrünler

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hakkında uygulanan disiplin suç ve cezaları, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu ile 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanunda dağınık bir şekilde düzenlenmişti. Söz konusu yasalarda, disiplin suçu karşılığı yaptırım olarak oda veya göz hapsi cezaları öngörülmüştü. 
Ancak ister disiplin amiri tarafından ister disiplin mahkemesince verilmiş olsun, oda hapsi cezasının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5 inci ve 6 ncı maddelerine aykırı olduğu ileri sürülerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulmuştur. 
AİHM, disiplin mahkemelerince verilen oda hapsi cezasıyla ilgili olarak AİHS’nin 6 ncı maddesinin ihlal edildiğine, 
Disiplin amirlerince verilen oda hapsi cezalarının da, Sözleşme’nin 5/1 inci maddesine aykırı olduğuna, 
Karar vermiş ve ülkemizi başvuranlara tazminat ödemeye mahkum etmiştir. 
Bu nedenle söz konusu sorunlara, askerliğin temelini teşkil eden disipline ve disiplin amirlerinin otoritesine bir zarar vermeden çözüm getirmek amacıyla, disiplin mevzuatımızın günümüz hukuk anlayışına uygun olarak ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri dikkate alınmak suretiyle yeniden düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu düşüncelerle hazırlanan Tasarı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 31/1/2013 tarihli oturumunda 6413 sayı ile kabul edilerek yasalaşmıştır. 6413 sayılı -Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu- 16 Şubat 2013 tarihli ve 28561 sayılı RG’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Böylece 26 Haziran 1964 tarihinden bu yana yaklaşık elli yıldır yürürlükte olan 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanununun barış zamanında uygulanması sona ermiştir. 
Yeni Disiplin Kanunu, -disiplin suçu- yerine -disiplinsizlik- kavramını getirmiştir. Kanun disiplin cezalarını esas alarak bir düzenlemeye gitmiş ve her bir disiplin cezasını gerektiren disiplinsizlik fiillerini saymış ve tanımlamıştır. Askeri Ceza Kanununda disiplin cezası olarak öngörülen bazı cezalar adı değiştirilerek, bazıları aynı adla yeniden düzenlenmiş, ayrıca yeni ceza türleri öngörülmüştür. Kınama, hizmete kısmi süreli devam, ilave hizmet yükleme, hizmet yerini terk etmeme ve Silahlı Kuvvetlerden ayırma, Yeni Disiplin Kanununun getirdiği cezalardır. Göz hapsi cezası kaldırılmış, oda hapsi cezası barış zamanında Türk Karasuları dışında bulunan gemilerde görev yapan personel tarafından işlenen disiplinsizliklerle sınırlı olarak kabul edilmiştir. Yeni Disiplin Kanunu disiplinin korunması ve disiplinsizlikle ilgili soruşturma ve tahkikatın selameti açısından idari nitelikli koruma tedbirlerine de yer vermiştir. Disiplinsizliğin soruşturulmasından ceza tayinine kadar yeni esas ve usuller öngörmüştür. 
Kanunun, kısa sayılabilecek bir süre önce yürürlüğe konulmuş olması, yeni bazı kavram ve kurumlar getirmesi, disiplinsizliklerin soruşturulmasından, disiplin cezasının tayinine kadar, pek çok ayrıntı içermesi nedeniyle, hukukçu olmayan uygulayıcıların çeşitli sorunlarla karşılaşmaları doğaldır. 
Madde gerekçeleri genellikle açıklayıcı ve yeterli bilgi verdiğinden, disiplin cezası uygulamasında kısmen de olsa, yol gösterici bir işlev görmektedir. Ancak bu durum, tüm sorunların çözümüne katkı sağlamaktan uzaktır. Özellikle disiplinsizliklerle ilgili hiçbir açıklamaya yer verilmemiştir. Disiplinsizlikler tanımlanmış olsa da, bu yeterli değildir. Takdir hakkının kullanımı, temel cezanın tayini gibi hususlar açıklamaya muhtaçtır. 
İşte bu düşüncelerle bu Kitap hazırlanmıştır. 
Kitapta, uygulayıcılara yararlı olacağı düşüncesiyle her madde altında kısa açıklamalar yapılmış, ayrıca o maddeyle ilgili görülen yasa veya yönetmelik hükümlerine işaret edilmiştir. Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararlarından örnekler gösterilmiş, ilgisi olduğu ölçüde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına da değinilmiştir. 
Disiplinsizlik olarak düzenlenen fiillerin tamamına yakın bir bölümü, İç Hizmet Kanununda asker kişilere verilen görev ve yükümlülüklerin ihlalinin ceza yaptırımına bağlanmasından ibarettir. Dolayısıyla disiplinsizlikler incelenirken, sık sık İç Hizmet Kanunu hükümlerine başvurma ihtiyacı ortaya çıkacaktır. 
Disiplin cezaları ile askeri suç karşılığı yaptırım olarak cezalar arasında bir ilişki bulunmamakla beraber, disiplinsizlik teşkil eden bir fiilin, aynı zamanda AsCK’da askeri suç olarak düzenlenmiş olması durumunda, ayrıca suç soruşturması başlatılması gerekmektedir. Buna ancak Askeri Ceza Kanunu hükümleri incelendikten sonra karar verilebilecektir. İşte bu nedenlerle Kitabın ekinde Askeri Ceza Kanunu ile İç Hizmet Kanunu metinlerine yer verilmiştir.

 
 • TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİDİSİPLİN KANUNU
 •  
 • GENEL GEREKÇE-1
 • MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU RAPORU-5
 • DİSİPLİN KANUNUNA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA-9
 • I. -Disiplin Cezalarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Değerlendirilmesi-9
 • II. -Kanunun Yürürlüğe Girmesi-13
 • III. -Geçiş Dönemi-13
 • 1. -Disiplin Mahkemeleri-13
 • 2. -Devam Etmekte Olan Disiplin Soruşturmaları-14
 • 3. -Kesinleşmemiş Olan Disiplin Mahkemeleri Kararları-14
 • IV. -Kesinleşmiş Olan Disiplin Cezalarının Dönüştürülmesi ve İnfazı-15
 • 1. -Subaylar, Astsubaylar, Uzman Jandarmalar, Uzman Erbaşlar İle Sözleşmeli Erbaş ve Erler Hakkında-15
 • 2. -Askeri Öğrenciler Hakkında -15
 • 3. -Silah Altındaki Erbaş ve Erler Hakkında-16
 • a)-Disiplin Amirleri Tarafından Verilmiş Olan Disiplin Cezaları-16
 • b)-Disiplin Mahkemeleri Tarafından Verilmiş Olan Oda Hapsi Cezaları-16
 • 4. -Yedek Subaylar İle Yükümlü Erbaş ve Erlere Verilmiş ve İnfazı Tamamlanmış Olan Disiplin Cezalarının Askerlik Hizmetine Etkisi-16
 • V. -Hizmet Kavramı-17
 • MADDE NUMARASINA GÖRE MADDE BAŞLIKLARI-21
 • ALFABETİK SIRAYA GÖRE MADDE BAŞLIKLARI-25
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Amaç, Kapsam ve Tanımlar
 • MADDE 1 - Amaç-27
 • MADDE GEREKÇESİ-27
 • AÇIKLAMA-27
 •  
 • MADDE 2 - Kapsam-27
 • MADDE GEREKÇESİ-28
 • AÇIKLAMA-28
 • Asker kişilik sıfatının kazanılması ve önemi-30
 • Subay ve astsubaylar-30
 • Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylar-31
 • Uzman jandarmalar-31
 • Uzman erbaşlar-31
 • Sözleşmeli erbaş ve erler-31
 • Yükümlü erbaş ve erler-32
 • Askeri öğrenciler-32
 • Askeri ceza ve tutukevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler-33
 • İLGİLİ HÜKÜMLER-33
 •  
 • MADDE 3 - Tanımlar-33
 • MADDE GEREKÇESİ-34
 • AÇIKLAMA-36
 • a. -Amir-36
 • -Amirlik sıfatının kazanılması ve kaybedilmesi-36
 • b. -Disiplinsizlik-40
 • c. -Disiplin amiri ve disiplin amirleri-41
 • d. -Üst disiplin amirleri-42
 • e. -Disiplin cezası-42
 • -Cezanın niteliği ve amacı-44
 • -Cezanın ağırlığı-44
 • f. -Disiplin soruşturması-45
 • g. -Tahkikat -46
 • İLGİLİ HÜKÜMLER-46
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Genel Hükümler
 • MADDE 4 - Disiplinsizliğin oluşması ve disiplin cezalarının niteliği-47
 • MADDE GEREKÇESİ-47
 • AÇIKLAMA-48
 • 1. -Disiplin Sorumluluğu-48
 • a)-Kast-49
 • b)-Taksir-50
 • 2. -Birden fazla ceza verilmemesi-50
 • 3. -Birden fazla disiplinsizlik halinde disiplin cezası-51
 • 4. -Disiplinsizliğin idari yaptırıma bağlanmış olması-52
 • 5. -Disiplin cezalarında keyfilik-52
 •  
 • MADDE 5 - Disiplin soruşturması veya tahkikatın adli soruşturma veya kovuşturmadan bağımsızlığı-53
 • MADDE GEREKÇESİ-53
 • AÇIKLAMA-53
 • 1. -Disiplin suçlarının amacı-53
 • 2. -Etkin ve eksiksiz soruşturma yükümlülüğü ve disiplin soruşturması-54
 • 3. -Disiplin soruşturmasının ceza soruşturması ve kovuşturmasından bağımsızlığının sonuçları-56
 •  
 • MADDE 6 - Takdir hakkının kullanımı-62
 • MADDE GEREKÇESİ-62
 • AÇIKLAMA-63
 • 1. -Ceza türünün belirlenmesi-64
 • a)-Bir derece ağır ceza verilmesi-65
 • b)-Bir derece hafif ceza verilmesi-65
 • 2. -Takdir hakkının kullanılmasında gözönünde bulundurulması gereken hususlar-65
 • a)-Disiplinsizliğin işleniş biçimi-66
 • b)-Disiplinsizliğin işlendiği zaman ve yer-66
 • c)-Disiplinsizliğin askeri hizmete olumsuz etkisinin ağırlığı-67
 • ç)-Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı-69
 • d)-Disiplinsizlik yapan personelin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı-71
 • e)-Disiplinsizlik yapan personelin daha önceki disiplin durumu-72
 • f)-Disiplinsizlik yapan personelin samimi ikrarı ve gösterdiği pişmanlık-72
 •  
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • Disiplin Amirlerinin Görev ve Yetkileri
 • MADDE 7 - Disiplin soruşturması ve yetkiler-75
 • MADDE GEREKÇESİ-75
 • MİLLİ SAVUNMA KOMİSYON RAPORU-76
 • AÇIKLAMA-77
 • Disiplin soruşturması yapılması konusunda disiplin amirinin takdir yetkisi ve sınırı-77
 • Soruşturmacının nitelikleri-78
 • Soruşturmacının soruşturma yetkisi-79
 •  
 • MADDE 8 - Disiplin amirinin disiplin cezası verme yetkisi-82
 • MADDE GEREKÇESİ-82
 • KOMİSYON RAPORU-84
 • AÇIKLAMA-84
 • Kıyas yoluyla disiplinsizlik yaratmak-86
 • İLGİLİ HÜKÜMLER-88
 •  
 • MADDE 9 - Üst disiplin amirlerinin disiplin cezası verebileceği hâller-88
 • MADDE GEREKÇESİ-88
 • AÇIKLAMA-90
 • a)-Disiplinsizlik, daha ağır bir disiplin cezası verilmesi amacıyla kendisine iletilmiş veya kendisi tarafından buna gerek görülmüşse-90
 • aa. -Disiplinsizlik, daha ağır bir disiplin cezası verilmesi amacıyla üst disiplin amirine iletilmiş ise-91
 • bb. -Üst disiplin amirinin daha ağır disiplin cezası verilmesini gerekli görmesi-91
 • b)-Disiplinsizliğe bizzat şahit olmuşsa-92
 • c)-Disiplinsizlik, resmî saygınlığına ve makamına karşı işlenmişse-92
 • ç)-Disiplinsizlik, emri altında bulunan çeşitli kıta, karargâh ve kurumlara bağlı birden fazla kişi tarafından işlenmişse-93
 • d)-Bu Kanuna göre cezalandırılması zorunlu olan bir disiplinsizlik, bilinmesine rağmen kendinden önceki disiplin amirleri tarafından cezasız bırakılmışsa-93
 •  
 • MADDE 10 - Disiplin amirlerinin ikaz ve disiplin eğitimine alma yetkisi-94
 • MADDE GEREKÇESİ-94
 • AÇIKLAMA-95
 •  
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar ileSözleşmeli Erbaş ve Erler Hakkında Uygulanacak Cezalar veCezalandırmayı Gerektiren Disiplinsizlikler
 • MADDE 11 - Disiplin cezaları-99
 • MADDE GEREKÇESİ-99
 • AÇIKLAMA-100
 • a)-Uyarma cezası-100
 • b)-Kınama cezası-101
 • c)-Hizmete kısmi süreli devam cezası-101
 • ç)-Aylıktan kesme-102
 • d)-Hizmet yerini terk etmeme-102
 • e)-Oda hapsi cezası-103
 • f)-Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası-104
 •  
 • MADDE 12 - Disiplin cezalarının yerine getirilme şekilleri-104
 • MADDE GEREKÇESİ-105
 • AÇIKLAMA-107
 • Disiplin cezalarının yerine getirilmesi-107
 • I. -Genel olarak-107
 • II. -Disiplin cezalarının türlerine göre yerine getirilmeleri-107
 • 1. -Uyarma cezasının yerine getirilme şekli-107
 • 2. -Kınama cezasının yerine getirilmesi-109
 • 3. -Hizmete kısmi süreli devam cezasının yerine getirilmesi-109
 • 4. -Aylıktan kesme cezasının yerine getirilmesi-111
 • 5. -Hizmet yerini terk etmeme cezasının yerine getirilmesi-112
 • 6. -Oda hapsi cezasının yerine getirilmesi-112
 • a)-Barış zamanında oda hapsi cezasının verilmesi-113
 • b)-Seferberlik ve savaş halinde oda hapsi cezasının verilmesi-114
 •  
 • MADDE 13 - Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası-116
 • MADDE GEREKÇESİ-117
 • KOMİSYON RAPORU-119
 • AÇIKLAMA-119
 • 1. -Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası-119
 • 2. -AİHS ve Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası-120
 • 3. -Niteliği-120
 • 4. -Yetki-120
 • 5. -Sonuçları-120
 • İLGİLİ HÜKÜMLER-121
 •  
 • MADDE 14 - Cezanın ağırlaştırılması ve disiplin amirlerinin takdir hakkı-121
 • MADDE GEREKÇESİ-122
 • AÇIKLAMA-123
 •  
 • MADDE 15 - Uyarma cezasını gerektiren disiplinsizlikler-128
 • MADDE GEREKÇESİ-129
 • AÇIKLAMA-129
 • a)-Emri mütalaa etmek-129
 • aa. -Alenen Eleştirmek-130
 • bb. -Amire karşı itirazda bulunmak-131
 • b. -Görevde kayıtsızlık-131
 • c. -Hizmet dışındayken amir veya üste saygısızlık-131
 • ç. -Mesai çizelgesine uymamak-134
 • d. -Kılık ve kıyafeti bozuk olmak-136
 • e. -Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak-137
 • f. -İsraf etmek-139
 • aa. -Tasarruf tedbirlerine riayet etmemek-139
 • bb. -Kamu kaynağının harcanmasında özensiz davranmak-140
 • g. -Saygısız davranmak-141
 • ğ. -Başkalarını kötülemek-144
 • h. -Askeri nezaket kurallarına uymamak-145
 • ı. -Hizmet haricinde yalan söylemek-145
 • i. -Selamlama yapmamak-146
 • j. -Zamana riayet etmemek-147
 • k. -Mesai dışında aşırı alkol kullanımı-147
 • l. -Görev dönüşü tekmil vermemek-149
 • m. -Kişisel ve çevre temizliğine dikkat etmemek-149
 • n. -Kendini geliştirmede yetersiz kalmak-151
 •  
 • MADDE 16 - Kınama cezasını gerektiren disiplinsizlikler-152
 • MADDE GEREKÇESİ-153
 • AÇIKLAMA-153
 • a)-Amir veya üste nezaketsizlik-153
 • b)-Meslek etiğine aykırı davranışta bulunmak-155
 • c)-Küfürlü konuşmak-156
 • ç)-Askeri silsileyi bozarak hareket etmek-158
 • d)-Uygun olmayan hitaplarda bulunmak-158
 • e)-Sorumluluktan kaçmak-159
 • f)-Askeri eşyayı uygun kullanmamak-160
 • g)-Sağlığın korunması kurallarına uymamak-162
 •  
 • MADDE 17 - Hizmete kısmi süreli devam cezasını gerektiren disiplinsizlikler-165
 • MADDE GEREKÇESİ-165
 • AÇIKLAMA-166
 • a)-Üste saygısızlık-166
 • b)-Görev yerini izinsiz terk etmek-168
 • c)-Temaruz-170
 • ç)-Uygunsuz davranışlarda bulunmak-172
 • d)-Ketum davranmamak-172
 • MADDE 18 - Aylıktan kesme cezasını gerektiren disiplinsizlikler-174
 • MADDE GEREKÇESİ-175
 • AÇIKLAMA-175
 • 1. -Genel olarak-175
 • 2. -Aylıktan kesme cezasını gerektiren disiplinsizlikler-175
 • a)-Amire saygısızlık-175
 • b)-Yalan söylemek-177
 • c)-Hizmetle ilgisi olmayan emir vermek-179
 • ç)-Maiyetinin gözetiminde ihmal göstermek-180
 • d)-Ayrımcılık yapmak-181
 • e)-Yasak edilen yerlere girmek-183
 • f)-Kayırma talep etmek -186
 • g)-Maiyetinden hediye kabul etmek-187
 • ğ)-Hizmetteyken siyasi içerikli konuşmak-189
 • h)-Yasaklanmış faaliyetlere katılmak-190
 • ı)-İzinsiz olarak garnizonu terk etmek-192
 • i)-Ulaşım güvenliğini ihlal etmek-193
 •  
 • MADDE 19 - Hizmet yerini terk etmeme cezasını gerektiren disiplinsizlikler-194
 • MADDE GEREKÇESİ-196
 • AÇIKLAMA-196
 • 1. -Genel olarak-196
 • 2. -Hizmet yerini terk etmeme cezasını gerektiren disiplinsizlikler-196
 • a)-Emre itaatsizlik-196
 • b)-Kısa süreli kaçmak-197
 • c)-İzin süresini geçirmek-201
 • ç)-Hizmete mahsus eşyaya zarar vermek-205
 • d)-Hediye istemek veya borç almak-210
 • e)-Maiyetinin disiplinsizliği hakkında soruşturma yapmamak-212
 • f)-Asta kötü muamele yapmak-214
 • g)-Nöbet talimatına aykırı hareket etmek-216
 • ğ)-Hoşnutsuzluk yaratmak-219
 • h)-Tahrik-221
 • ı)-Sarhoşluk-223
 • i)-Kumar oynamak-226
 • j)-Yasak edilen malzemeyi bulundurmak-227
 • k)-İzinsiz üyelik-230
 • l)-Disiplin cezasının yerine getirilmesine karşı gelmek-231
 • m)-Kavga etmek-235
 •  
 • MADDE 20 - Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler-237
 • MADDE GEREKÇESİ-238
 • AÇIKLAMA-238
 • 1. -Genel olarak-238
 • 2. -Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren sebepler-239
 • a)-Aşırı borçlanmak ve borçlarını ödeyememek-239
 • b)-Ahlaki zayıflık-241
 • c)-Hizmete engel davranışlarda bulunmak-246
 • ç)-Gizli bilgileri açıklamak-247
 • d)-İdeolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak-249
 • e)-Uzun süreli firar etmek-252
 • f)-Disiplinsizliği alışkanlık hâline getirmek-252
 • g)-İffetsiz bir kimse ile evlenmek veya böyle bir kimse ile yaşamak-253
 • ğ)-Gayri tabii mukarenette bulunmak-260
 •  
 • MADDE 21 - Disiplin ceza puanına bağlı olarak ayırma cezası verilmesi-265
 • MADDE GEREKÇESİ-266
 • İLGİLİ HÜKÜMLER-266
 • AÇIKLAMA-266
 • 1. -Bir yıllık süre-268
 • 2. -Beş yıllık süre-268
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • Askeri Öğrenciler Hakkında Uygulanacak Cezalar veCezalandırmayı Gerektiren Disiplinsizlikler
 • MADDE 22 - Askeri öğrenciler hakkında verilebilecek cezalar-271
 • MADDE GEREKÇESİ-271
 • AÇIKLAMA-271
 •  
 • MADDE 23 - Askeri öğrencilere ceza verilmesini gerektiren disiplinsizlik hâlleri-272
 • MADDE GEREKÇESİ-272
 • AÇIKLAMA-272
 •  
 • MADDE 24 - Askeri öğrenciler hakkındaki özel kanun hükümleri-273
 • MADDE GEREKÇESİ-273
 • İLGİLİ HÜKÜMLER-273
 •  
 • ALTINCI BÖLÜM
 • Erbaş ve Erler Hakkında Uygulanacak Cezalar veCezalandırmayı Gerektiren Disiplinsizlikler
 • MADDE 25 - Erbaş ve erler hakkında verilebilecek cezalar-275
 • MADDE GEREKÇESİ-275
 • AÇIKLAMA-275
 • İLGİLİ HÜKÜMLER-276
 •  
 • MADDE 26 - Disiplin amirlerince verilen disiplin cezalarının yerine getirilme şekilleri-276
 • MADDE GEREKÇESİ-277
 • AÇIKLAMA-278
 • 1)-İzinsizlik cezası-278
 • 2)-İlave hizmet yükleme cezası-279
 • a)-Tanımı-279
 • b)-AİHS Açısından İlave Hizmet Yükleme Cezası-280
 • c)-İlave hizmet cezasını gerektiren disiplinsizlikler-282
 • d)-Disiplin amirlerinin takdir yetkisi-282
 • e)-Disiplin cezası olarak verilebilecek hizmet veya vazifeler-283
 • f)-İlave Hizmet Yükleme Cezasının Yerine Getirilmesi-283
 • 3. -Oda hapsi cezası-283
 • 4. -Hizmetten men cezası-284
 •  
 • MADDE 27 - Disiplin amirlerince cezalandırılabilecek disiplinsizlikler ve disiplin amirlerinin takdir hakkı-286
 • MADDE GEREKÇESİ-286
 • AÇIKLAMA-287
 • İLGİLİ HÜKÜMLER-288
 •  
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • Disiplin Cezaları Dışındaki İdari Yaptırımlar veDisiplin Cezalarının Etkileri
 • MADDE 28 - Geçici olarak kontrol altına alma tedbiri-289
 • MADDE GEREKÇESİ-289
 • KOMİSYON RAPORU-291
 • AÇIKLAMA-291
 •  
 • MADDE 29 - Geçici olarak görevden uzaklaştırma ve görev yerini değiştirme tedbiri-296
 • MADDE GEREKÇESİ-296
 • AÇIKLAMA-298
 •  
 • MADDE 30 - Disiplin cezalarının idari işlemlere etkisi-299
 • MADDE GEREKÇESİ-299
 • İLGİLİ HÜKÜMLER-299
 •  
 • MADDE 31 - Disiplin kurulları tarafından verilen cezaların idari etkileri-299
 • MADDE GEREKÇESİ-300
 • AÇIKLAMA-300
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM
 • Disiplin Kurulları ve Disiplin Subayı
 • MADDE 32 - Kuruluş-301
 • MADDE GEREKÇESİ-301
 •  
 • MADDE 33 - Disiplin kurullarının oluşumu-301
 • MADDE GEREKÇESİ-302
 • AÇIKLAMA-303
 •  
 • MADDE 34 - Disiplin kurullarının rütbe yönünden yetkisi-304
 • MADDE GEREKÇESİ-304
 •  
 • MADDE 35 - Disiplin subayı, niteliği ve görevleri-304
 • MADDE GEREKÇESİ-305
 • AÇIKLAMA-306
 •  
 • MADDE 36 - Disiplin kurulunun görev ve yetkileri-307
 • MADDE GEREKÇESİ-307
 • AÇIKLAMA-308
 •  
 • MADDE 37 - Yapılacak tahkikat usulü-309
 • MADDE GEREKÇESİ-310
 • KOMİSYON RAPORU-311
 • AÇIKLAMA-311
 • 1. -Disiplinsizliğin öğrenilmesi üzerine yapılacak işlemler-311
 • 2. -Disiplin subaylığınca verilecek kararlar-312
 • a)-Dosyanın bir suretinin görevli mercie gönderilmesi kararı (görevsizlik kararı)-312
 • b)-Evrakın ilgili disiplin amirine iade edilmesi kararı (iade kararı)-312
 • c)-Dosyanın disiplin kurulunda görüşülmesi kararı / disiplin kuruluna sevk kararı-312
 • 3. -Dosyanın disiplin kurulunda görüşülmesi kararı-313
 • a)-Disiplinsizlik iddiasının tebliği-313
 • b)-Tahkikat evrakını inceleme hakkı-314
 • c)-Tanık dinletme hakkı-314
 • 4. -Savunma hakkının kullanılması-314
 • 5. -Tahkikat usulü-315
 •  
 • MADDE 38 - Tahkikat sonucu verilecek karar-315
 • MADDE GEREKÇESİ-316
 • AÇIKLAMA-316
 •  
 • DOKUZUNCU BÖLÜM
 • Zamanaşımı, Savunma Hakkı, Disiplin Cezalarına İtiraz, İdari ve Yargısal Denetim ile Cezanın Yerine Getirilmesi
 • MADDE 39 - Zamanaşımı-321
 • MADDE GEREKÇESİ-321
 • KOMİSYON RAPORU-323
 • AÇIKLAMA-323
 • I. -Disiplin amirleri tarafından cezalandırılabilen disiplinsizliklerde zamanaşımı süresinin hesabı-324
 • 1. -Disiplin amirleri tarafından cezalandırılabilen disiplinsizlikler-324
 • 2. -Disiplin kurulları ve disiplin amirleri tarafından cezalandırılabilen disiplinsizlikler-325
 • 3. -Zamanaşımı süresinin başlaması-325
 • 4. -Zamanaşımının durması-325
 • II. -Disiplin kurullarında yapılan tahkikatlarda-326
 • III. -Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizliklerde zamanaşımı-326
 • IV. -Disiplin amiri veya disiplin kurulunun iptal kararı üzerine yeniden değerlendirme yetkisi-326
 •  
 • MADDE 40 - Savunma hakkı-327
 • MADDE GEREKÇESİ-327
 • AÇIKLAMA-327
 • Susma hakkı-329
 • Savunma hakkından vazgeçmiş sayılma-330
 • MADDE 41 - Disiplin amirleri tarafından verilen cezalara itiraz ve cezanın kesinleşmesi-330
 • MADDE GEREKÇESİ-330
 • AÇIKLAMA-331
 •  
 • MADDE 42 - Disiplin kurulu kararlarına karşı itiraz ve cezanın kesinleşmesi-332
 • MADDE GEREKÇESİ-333
 • AÇIKLAMA-333
 •  
 • MADDE 43 - Yargı denetimi-334
 • MADDE GEREKÇESİ-334
 • AÇIKLAMA-334
 •  
 • MADDE 44 - Cezanın yerine getirilme zamanı-336
 • MADDE GEREKÇESİ-336
 • AÇIKLAMA-336
 •  
 • ONUNCU BÖLÜM
 • Çeşitli Hükümler
 • MADDE 45 - Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler-337
 • MADDE GEREKÇESİ-341
 • KOMİSYON RAPORU-342
 •  
 • MADDE 46 --343
 •  
 • MADDE 47 --343
 •  
 • MADDE 48 - Diğer kanunlardaki hükümler-343
 • MADDE GEREKÇESİ-343
 •  
 • MADDE 49 - Yönetmelik-343
 • MADDE GEREKÇESİ-343
 •  
 • GEÇİCİ MADDE 1 - Geçiş dönemi-344
 • MADDE GEREKÇESİ-344
 • GEÇİCİ MADDE 2 - Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında daha önceden verilmiş cezaların değişmesi ve yerine getirilmesi-345
 • MADDE GEREKÇESİ-345
 •  
 • GEÇİCİ MADDE 3 - Askeri öğrenciler hakkında daha önceden verilmiş cezaların değişmesi ve yerine getirilmesi-345
 • MADDE GEREKÇESİ-346
 •  
 • GEÇİCİ MADDE 4 - Erbaş ve erler hakkında daha önceden verilmiş cezaların değişmesi, yerine getirilmesi ve yükümlülük süresine etkileri-346
 • MADDE GEREKÇESİ-346
 •  
 • GEÇİCİ MADDE 5 - Disiplin cezalarının etkisi-347
 • MADDE GEREKÇESİ-347
 •  
 • MADDE 50 - Yürürlük-348
 •  
 • MADDE 51 - Yürütme-348
 •  
 •  
 • ASKERİ CEZA KANUNU-359
 •  
 • TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU-425
 •  
 • KARŞILAŞTIRMALI TABLO-465
 •  
 • KAVRAM DİZİNİ-469
 •  
 • YARARLANILAN ESERLER-483
 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Aralık 2014
 • Baskı Sayısı
 • 1.Baskı
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Yazar
 • Fahrettin DEMİRAĞ
 • Sayfa Sayısı
 • 510
 • Ebat
 • 16x23
 • Cilt
 • --

Adınız
E-Posta Adresiniz
Güvenlik Resmi
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
Yorumunuz
Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!