Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre

Güne Özel İndirimler

Veri Sahipleri Başvuru Formu

Kişisel Verilen İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
 
Savaş Kitap ve Yayınevi (Savaş Gezerkaya) tarafından kişisel verilerinizin işlenişine ilişkin bilgiler aşağıdadır;
a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerini Savaş Kitap ve Yayınevi (Savaş Gezerkaya) tarafından işlenebilecektir. Savaş Kitap ve Yayınevi (Savaş Gezerkaya) veri sorumlusudur.
b) İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerindeki koşullara uygun işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları sınırlı olmamak üzere: Savaş Kitap ve Yayınevi (Savaş Gezerkaya) ’ninhukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesi ve muhafaza edilmesi için gerekli teknik ve yönetimsel tedbirler alınmaktadır.
c) Paylaşılması
Kişisel verileriniz, Savaş Kitap ve Yayınevi’nin iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerindeki koşullara uygun olarak paylaşılabilecektir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları sınırlı olmamak üzere: Savaş Kitap ve Yayınevi’nin iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.
Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
d) Toplanma Biçimleri ve Hukuksal Sebepleri
Savaş Kitap ve Yayınevi (Savaş Gezerkaya) çalışmalarını sürdürmek için kişisel verilerinizi, anketler, internet siteleri, Savaş Kitap ve Yayınevi (Savaş Gezerkaya) temsilcileri vb. kanallar yoluyla toplamakta ve çeşitli hukuki sebeplerle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerindeki koşullara uygun olarak işlemektedir.
e) Kanuni Haklarınız
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
1- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6- Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7- 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıdaki haklarınızı kullanmak için Savaş Kitap ve Yayınevi (Savaş Gezerkaya) ne yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz.
Savaş Kitap ve Yayınevi (Savaş Gezerkaya) OSB Ostim Mahallesi 1208. Cadden No: 9 Yenimahalle/ANKARA
Bu çerçevedeki başvurularınız en çok 30 gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu başvurular ücretsizdir.
f) İletişim Bilgileri
Yukarıda e) paragrafında belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı anlatan metninizi sitemizdeki Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen (Savaş Kitap ve Yayınevi (Savaş Gezerkaya) OSB Ostim Mahallesi 1208. Cadden No: 9 Yenimahalle/ANKARA) adresine iadeli taahhütlü mektup kullanarak PTT yolu ile gönderebilirsiniz.
 
 
Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanmaları İçin Başvuru Formu
 
Savaş Kitap ve Yayınevi (Savaş Gezerkaya)
 
(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE)
VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu net ve tam doldurarak ve ıslak imzalı halini Savaş Kitap ve Yayınevi (Savaş Gezerkaya) OSB Ostim Mahallesi 1208. Cadden No: 9 Yeni Mahalle/ANKARA TÜRKİYE adresine Kargo aracılığı ile gönderiniz.
Başvurunuz en geç 30 gün içerisinde yanıtlanacaktır. Sunduğunuz bilgi ve belgelerde sorun olması halinde sizinle iletişime geçeceğiz.
 
  1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adı- Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Telefon Numarası:
Adres:
E-posta Adresi:
Akademimiz İle Olan İlişkiniz:
(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vs.)
  1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
(Lütfen talebinize uyan ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz
(    ) Akademinizin kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
(    ) Eğer kişisel veri işliyorsanız bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
(    ) Eğer kişisel veriyi işliyorsanız bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.
(    ) Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
(    ) Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğinden düzeltilmesini istiyorum.
(    ) Kişisel verilerimin mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.
(     ) Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
(    ) Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.
(    ) Kuruluşunuz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.
  1. TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA
(6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu kişisel verileri  belirtiniz.)
 
  1. EKLER
Başvurunuzda belirtmek istediğiniz belge varsa belirtiniz.
 
  1. BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN ULAŞTIRILMA BİÇİMİ:
(   ) Adresime gönderilsin.
(   ) E-posta adresime gönderilsin.
(   ) Elden teslim alacağım.
  1. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI
İşbu başvuru formu, Savaş Kitap ve Yayınevi (Savaş Gezerkaya) ile olan irtibatınızı tespit ederek ve varsa, Yayınevimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi tespit ederek ilgili başvurunuza süresinde doğru yanıt verilebilmesi için düzenlenmiştir.
Hataların önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için, kimlik ve yetki tespiti için Savaş Kitap ve Yayınevi (Savaş Gezerkaya)’nin ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı vardır.
İşbu başvuru formu kapsamındaki taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru olması halinde Savaş Kitap ve Yayınevi (Savaş Gezerkaya) sorumluluk kabul etmemektedir.
Savaş Kitap ve Yayınevi (Savaş Gezerkaya) ’ne hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm hukuki ve cezai sorumluluk tarafınıza aittir.
 
Kişisel Veri Sahibi
 
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmzası :
Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişiler:
Başkası adına başvuruda bulunan kişiler, başvuru yapmaya yetkili olduklarını gösteren belgeleri (noterden onaylı vekâletname vb.) başvurunun ekinde gönderiniz.
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmzası :